Badanie materiałów klinicznych

Kał Badanie kału w kierunku beztlenowców wykonuje się niezmiernie rzadko, jedynie w przypadku ostrej biegunki, której towarzyszy na przykład śluz lub krew.

Badanie nerwu VII

W codziennej praktyce bada się przede wszystkim składową ruchową związaną z mięśniami twarzy.

Badanie zborności ruchów

Badanie zborności ruchów jest ważne przy ocenie funkcji móżdżku.

Badanie morfologiczne PMR

Do określenia liczby elementów morfotycznych w PMR służy komora Fuchsa- Rosen-thala, której konstrukcja jest zbliżona do budowy komór do badań hematologicznych.

Miektóre badania przydatne w diagnostyce onkologicznej

Każde zatem stwierdzenie niedokrwistości, zwłaszcza u osób starszych, nakazuje ustalenie jej typu i następnie przeprowadzenie podstawowych badań diagnostycznych.

Metody badania jakości życia związanej ze zdrowiem

Uznanie za ważny element w procesie leczenia i pielęgnowania samooceny własnego zdrowia dokonanej przez pacjenta przy użyciu standaryzowanych narzędzi badawczych pozwala na aktywne włączenie chorego w realizację tych procesów.

OSS - (Office of Strategie Services - Biuro Badań Strategicznych)

Amerykańska organizacja wywia­dowcza, powstała na mocy dekretu prezydenta z 13 czerwca 1942 r. z przekształcenia Biura Koordyna­cji Informacji (Office of the Coordi-nation of Information). Na czele organizacji stał płk William *Dono-van, któremu podlegali szefowie poszczególnych rejonów działania wywiadu:...

Przedmiot badań marketingowych

trendy ekonomiczne,

trendy sprzedaży,

pojemność rynku i jego poszczególnych segmentów,

produkt, jego asortyment i opakowanie,

sprawność i efektywność kanałów dystrybucji,

popyt i cena (poziom i relacje).

CZTERY PODSTAWOWE FAZY BADAŃ

-  model masowego komunikowania bodziec-reakcja

-  model bodziec-reakcja uwzględniający rolę osobowości

-  model zróżnicowanego wpływu mass mediów na zróżnicowanych odbiorców

-  model  zindywidualizowanego i dwukierunkowego procesu komunikowania mediów z...

Metody badań ekonomicznych

Z analizą modeli ekonomicznych wiąże się klauzula ceteris paribus – założenie niezmienności wszystkich czynników z wyjątkiem czynnika badanego.

Badanie rynku zbytu.

 

Punktem wyjścia jest konsument jego potrzeby i oczekiwania. Na wielkość popytu konsumpcyjnego ma wpływ wiele czynników takich jak : moda, indywidualne preferencje użytkowników, cena, jakość towarów, oraz dochody pieniężne ludności. Klient decyduje o przyszłości firmy.

Zysk jest tworzony jeżeli...

Badania jakościowe w systemach informacyjnych w aspekcie metodologii i filozofii nauki

System informacyjny został zdefiniowany najpełniej przez Steinmüllera, (1977) jako system społeczny (human activity system), który współtworzą elementy przynależne do pięciu klas, obejmujących: dane, metody, technikę (wykorzystywane technologie - wyposażenie techniczne), organizację i ludzi. Przyjęcie...

Psychologia sportu - Matt Jarvis - Przedmiot badań psychologii sportu

Opis (odnosi się zarówno do rywalizacji, treningu, nauczania i odnowy biologiczne) wyjaśnianie, przewidywanie i modyfikowanie zachowań człowieka związanych z działalnością człowieka. Zachowania te dotyczą bezpośrednio sportowców oraz nauczycieli i trenerów jak i pośrednio widzów i...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Iwan Pietrowicz Pawłow

Warunkowanie klasyczne (nie opisuje dokładnie bo znamy)

Warunkowa reakcja emocjonalna (CER) – gdy zwierzakowi podaje się B awersyjny (wstrząs) reaguje on w charakterystyczny sposób: wzrasta tempo uderzeń serca, podnosi się ciśnienie krwi, wydzielają się hormony. Zwierzę ma tendencję do...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Edward L. Thorndike

- Skrzynka problemowa

- Warunkowanie instrumentalne – R jest wykonywana w celu uzyskania wzmocnienia. Wzmocnienie jest uwarunkowane wykonaniem R

- Prawo efektu

- Prawo ćwiczenia – początkowo uważał, iż ćwiczenie związków B-R wzmacnia je. Potem: samo ćwiczenie nie ma korzystnego wpływu a tylko nagradzane...