Metody badań statystycznych

Do badań częściowych zaliczamy: • badania ankietowe • badania monograficzne • badania reprezentacyjne • badania szacunkowe Badania ankietowe stosuje się najczęściej w celu możliwie szybkiego przebadania bardzo licznych zbiorowości.

Zachowanie nabywców- badania

Poprawność sformułowania problemu badawczego świadczy o wartości badania naukowego, można, więc powiedzieć, że problem badawczy to inaczej zespół częściowych problemów wyznaczających dalszy proces badawczy, stanowiący podstawę do określania roboczych hipotez, weryfikowanych wynikami badań.

Recenzja opisowo-krytyczna Krzysztof Konarzewski "Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna"

Zwraca w nich uwage, na odpowiednie przygotowanie badacza do badania kierując się zasadą, aby nie skrzywdzić badanych i nie wprowadzić w błąd wspólnoty naukowej.

Istota metody badania dokumentów

„Przystępując do organizacji i przebiegu pedagogicznych badań naukowych za pomocą metody badania dokumentów pedagogicznych, warto pamiętać, że bez pełnej jasności celu badań i podjętej problematyki oraz bez uświadomienia sobie istoty sformułowanych hipotez roboczych, badacz nie będzie mógł należycie zrealizować poszczególnych faz naukowo-badawczych.

Problemy badawcze, hipotezy i ich rola w badaniach naukowych

Oprócz tych ogólnych wymagań wysuwa się w pedagogice szereg postulatów metodycznych bardziej szczegółowych: poznanie i badanie całego bogactwa doświadczeń pedagogicznych może się dokonywać przy wykorzystaniu różnorodnych metod badawczych (jednostronność w stosowaniu metod prowadzi do przypadkowych i nieprawdziwych wniosków) w badaniach należy nie tylko stosować różne metody ale trzeba również umieć je stosować w sposób naukowy i ...

Dobra metodologia do badań pedagogicznych

Badania ilościowe - pozwalają na generalizację wyników badania na całą badaną populację będącą przedmiotem badania. Narzędzia badawcze, które są stosowane w badaniach ilościowych nie mają standaryzowanej formy, ponieważ muszą umożliwiać rejestrację dowolnych, obszernych, spontanicznych i wyczerpujących odpowiedzi osób badanych.

Metodologia Badań Politologicznych

Badania porównawcze w politologii dostarczają decydentom materiału pomagającego w podejmowaniu decyzji optymalnych oraz w uniknięciu błędów popełnianych przez inne podmioty w podobnych sytuacjach.

Metody i techniki badań socjologicznych

Etapy postępowania badawczego Można wyróżnić następujące etapy postępowania badawczego : - wstępne sformułowanie problemu - eksplikacja problematyki badawczej (uszczegółowienie tematu) o wybór i uzasadnienie hipotez badawczych - operacjonalizacja problematyki badawczej o wybór zbiorowości, w której będą realizowane badania o wybór technik i metod badawczych o wybór bazy ...

Metodologia badań naukowych - ściągawka pojęć

sposób organizacji badań, wielowarstwowość, cykliczność, PROCES BADAWCZY MOŻNA PRZEDSTAWIĆ W 5 ETAPACH(w rozwi problemu wyodrębniono 5 faz) 1.

Jak przeprowadza się badania uzupełniające?

Badanie to polega na powtarzaniu wyrazów i zdań, wypowiadanych przez badacego z różnych odległości, przy czym każde ucho pacjenta badane jest oddzielnie. Badaniu gnozji powinno towarzyszyć badanie orientacji przestrzennej.

Przedmiot badań rynkowych i marketingowych

Użyteczność zarówno badań marketingowych jak i rynkowych z punktu widzenia procesów decyzyjnych, określają następujące czynniki:  • celowość badań  badania prowadzone są dla zdobycia określonych infor-macji i rozwiązania określonego problemu decyzyjnego, systematyczność badań  rozumiana jako konieczność właściwego zaplanowania i zorganizowania badań oraz powtarzania badań w związku ze ...

Badanie panelowe - Istota i zastosowanie badań panelowych

Badanie panelowe polega na tym, że pewna liczba osób lub in­nych jednostek badawczych zostaje przynajmniej dwukrotnie w pew­nym odstępie czasu poddana pomiarom (obserwacji, badaniom an­kietowym) ze względu na tę samą cechę.

PODSTAWOWE DZIEDZINY BADAŃ W PSYCHOLOGII ZDROWIA - Modele społecznej psychologu poznawczej a zdrowie i zachowania zdrowotne

Badania nad wewnętrznymi mechanizmami zdrowia i czynnikami uodpor­niającymi pochodzą jeszcze z wczesnych badań nad odpornością na stres.

Podstawowe różnice między korelacyjnym a eksperymentalnym schematem badania; zalety i wady każdego schematu

2 TYPY BADAŃ: badania podstawowe – badania projektowane po to, by dać najlepszą odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują, i przeprowadzone wyłącznie dla zaspokojenia ciekawości poznawczej; badania stosowane – badania projektowane specjalnie w celu rozwiązania konkretnego problemu społecznego.

Wkład badań prowadzonych z udziałem zwierząt w rozwój psychologii

Wpływ badań nad zwierzętami w dorobku psychologii widać już w badaniach dwóch biologów europejskich, Konrada Lorenza oraz Nikolaasa Tinbergena, którzy zapoczątkowali nowy kierunek jakim wtedy była etologia.

Metodyka badania potrzeb informacyjnych

Niezbędne jest również stworzenie szczegółowego programu badań, który pozwoli na planowe i skoordynowane wykonanie prac analityczno-diagnostycznych niezbędnych do zidentyfikowania i zbadania potrzeb informacyjnych kierownictwa Zbieranie informacji Drugi etap proponowanej metodyki, wyróżniony ze względu na jego znaczenie dla efektywnego przeprowadzenia badań, to etap zbierania informacji gdzie powinna nastąpić ocena zaproponowanych i dostępnych źródeł ...

Rodzaje badań marketingowych

2005 Typ badania: badanie satysfakcji klientów Metoda badania: wywiad telefoniczny Próba: 100 firm korzystających chociaż raz z jakichkolwiek usług kurierskich Wyniki badań: Wynikiem było przede wszystkim określenie pozycji firmy badającej i firm konkurencyjnych ze względu na zadowolenie klientów: % badanych którzy są najbardziej zadowoleni z usług kolejnych firm 1.

Badania marketingowe

W ramach tego etapu powinno się sprecyzować, co chce się osiągnąć w wyniku realizacji badań marketingowych, czyli określić, jaki problem chce rozstrzygnąć na podstawie wyników badań. Wybrana metoda i technika badań wpływa na wysokość kosztów związanych z badaniami.

Badania statystyczne pełne i niepełne

Decyzja częściowego przeprowadzeniu badania częściowego zamiast pełnego może być podjęta z następujących przyczyn: 1) zbiorowość statystyczna jest tak liczna, że badanie pełne byłoby zbyt kosztowne, bądź wymagałoby zbyt długiego czasu, 2) badanie ma charakter niszczący, 3) chodzi jedynie o wyniki orientacyjne.

Badania statystyczne -ściąga

Podział badań statystycznych ze względu na liczbę jednostek zbiorowości statystycznej objętych badaniem: badanie pełne, częściowe. Metoda reprezentacyjna – polega na tym, że w celu zbadania własności całej zbiorowości statystycznej wybiera się do badania tylko pewną liczbę jednostek statystycznych reprezentujących badaną zbiorowość.