Badanie naukowe

Czytaj Dalej

Metodologia badań naukowych - ściągawka pojęć

Metodologię nauki możemy rozumiec dwojako: - w aspekcie pragmatycznym, jako nauke o metodach działalności naukowej i stosowanych w nauce procedurach badawczych, - w aspekcie pragmatycznym, jako nauke o elementach i strukturze systemów naukowych.

Problemy badawcze, hipotezy i ich rola w badaniach naukowych

Oprócz tych ogólnych wymagań wysuwa się w pedagogice szereg postulatów metodycznych bardziej szczegółowych: poznanie i badanie całego bogactwa doświadczeń pedagogicznych może się dokonywać przy wykorzystaniu różnorodnych metod badawczych (jednostronność w stosowaniu metod prowadzi do przypadkowych i nieprawdziwych wniosków) w badaniach należy nie tylko stosować różne metody ale trzeba również umieć je stosować w sposób naukowy ...

Z. Bauman -"Zarys socjologii zagadnienia i pojęcia"w tenże:metody i techniki badań naukowych- eksperyment

Jeśli badacz prosi badanych by uszeregowali przedstawioną im listę zawodów, wedle szacunków jakim je darzą i badani postąpią wedle prośby – nie można na tej podstawie wnioskować, że i w życiu, niezależnie od warunków eksperymentu, badani zwykli oceniać ludzi wedle ich zawodu.

Komitet Badań Naukowych

Do najważniejszych zadań tego Komitetu należy opracowywanie i przedstawianie RM projektów założeń polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa, określenie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla postępu cywilizacyjnego, nauki, techniki, gospodarki narodowej, zdrowia, społeczeństwa, kultury oraz obronności i bezpieczeństwa państwa, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju,

Założenia teoretyczne założenia empirycznej strategii badań naukowych

8) Podstawowe metody badań to eksperyment, sondaż diagnostyczny, monografia 9) Techniki badawcze: obserwacja, wywiad, ankieta, test, analiza SCIENTYZM NAUKOWY – nauka jako najważniejszy i jedyny akt poznawczy, wszystkie badania naukowe muszą mieć cele praktyczne.

WYNAGRODZENIE ZA NAUCZANIE I PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH

  Osoba fizyczna, która przebywa w umawiającym się państwie w celu nauczania lub prowadzenia badań naukowych w uniwersytecie, szkole pomaturalnej lub innej uznanej palcówce oświatowej w tym kraju, a która ma lub miała bezpośrednio przed przybyciem miejsce zamieszkania w drugim kraju, podlega zwolnieniu od opodatkowania w pierwszym państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie badań naukowych przez okres 2 lat,

Międzynarodowe Towarzystwo do Badań Naukowych Upośledzenia Umy­słowego

Międzynarodowe Towarzystwo do Badań Naukowych Upośledzenia Umy­słowego; skupia szereg stowarzyszeń krajowych i zajmuje się koordyno­waniem, inicjowaniem oraz propago­waniem prac badawczych z zakresu problematyki upośledzenia umysło­wego.

Teoretyczne założenia humanistycznej strategii badań naukowych

1) Badane są fenomeny – zjawiska niepowtarzalne, jednostkowe, wytwory kultury, wytwory psychofizyczne 2) Zjawiska społeczne, związane z człowiekiem są inne niż zjawiska przyrodnicze 3) Badacz opiera się na własnej interpretacji 4) Badacz rezygnuje ze ścisłego planu badawczego, formułuje natomiast problemy badawcze w postaci pytań 5) Badania przeprowadzane są na próbie dostępnej ...

Metodologia badań społecznych - ETAPY ROZWOJU WIEDZY NAUKOWEJ

Brak wspólnych metod badawczych Nauka normalna – zachodzi zgoda w kwestiach fundamentalnych; badacze posługują się jedną, wspólną metodą; prowadzone są badania szczegółowe; źródeł niepowodzeń szuka się w badaczach Kryzys – przyrost ilości badaczy wątpiących w pożyteczność i praktyczność teorii Rewolucja – odrzucenie teorii

PODSTAWOWE DZIEDZINY BADAŃ W PSYCHOLOGII ZDROWIA - Potoczne i naukowe koncepcje zdrowia

W toku rekonstruowania subiektywnych koncepcji zdrowia stwierdzono zarówno w badaniach własnych, jak i w badaniach Faltermeiera, że stosunkowo mała liczba badanych osób (16% re­prezentacyjna próba polska i 12% reprezentacyjna próba niemiecka) nie potrafi podać pozytywnego skojarzenia lub pozytywnej definicji zdrowia • uważając, że jest to brak choroby i zaburzeń.

Badania ankietowe i ich wartość naukowa

W każdym razie badania ankietowe, czyli techniki sondażu, o których tu mowa, znaj dują często zastosowanie w badaniach pedagogicznych. Ale niestety nie wszystkie prace naukowo-badawcze, oparte na tego rodzaju badaniach, odznaczają się wysokim poziomem warsztatu badawczego.

Badania ankietowe i ich wartość naukowa

W każdym razie badania ankietowe, czyli techniki sondażu, o których tu mowa, znaj dują często zastosowanie w badaniach pedagogicznych. Ale niestety nie wszystkie prace naukowo-badawcze, oparte na tego rodzaju badaniach, odznaczają się wysokim poziomem warsztatu badawczego.

Pedagogiki społecznej Główne ośrodki naukowo badawcze. Przedmiot badań pedagogiki społecznej. Pedagogiki a socjologia wychowania. Typologia środowisk wychowawczych. Środowisko wychowawcze a wychowanie środowiskowe.

Pedagogika społeczna *jest nauką prakseologiczną, *skupia się na problematyce środowiskowych uwarunkowań procesów wychowawczych oraz na analizie warunków (czynników) umożliwiających zaspokojenie potrzeb rozwojowych człowieka (grup ludzkich) w różnych fazach jego życia i różnorodnych sytuacjach życiowych (w pracy, nauce, zabawie, czasie wolnym, w miejscu zamieszkania, w rodzinie, grupie rówieśniczej, towarzyskiej, działalności kulturalnej i w innych formach aktywności ...

OSS - (Office of Strategie Services - Biuro Badań Strategicznych)

Amerykańska organizacja wywia­dowcza, powstała na mocy dekretu prezydenta z 13 czerwca 1942 r. z przekształcenia Biura Koordyna­cji Informacji (Office of the Coordi-nation of Information). Na czele organizacji stał płk William *Dono-van, któremu podlegali szefowie poszczególnych rejonów działania wywiadu:...

Odkrycia naukowe i wynalazki

Francuzi i Anglicy przodowali z początku w tym wielkim urodzaju wiedzy; lecz wrychle Niemcy, których Napoleon upokorzył, objawili taką gorliwość i wytrwałość w badaniach naukowych, że zdołali przewyższyć swych mistrzów.

Badania marketingowe

Sposób zorganizowania badań marketingowych w przedsiębiorstwie jest za-leżny od wielu czynników: wielkości firmy, rodzaju i struktury produkcji, sposo-bu prowadzenia działalności na rynku, organizacji firmy i kwalifikacji osób zajmu-jących się działalnością badawczą.