AZAZEL

Należało wylosować 2 kozły: jeden w ofierze Bogu, drugi dla Azazela; pierwszy miał być zabity za grzechy ludu, drugi, na którego głowę kapłan składał wszystkie przewinienia, wypędzony na pustynię; ten nazywany był kozłem ofiarnym.

AZAZEL

(hebr. aza'zel, LXX trogos aperchomenos, Vg caper emissarius kozioł, którego wypędzono), W starotest. liturgii Dnia Pojednania (Kpł 16, 8. 10. 26) — kozioł, któremu przez losowanie wyznaczono rolę „wyniesienia" grzechu na pustynię albo — co bardziej prawdopodobne — demon pustyni; wypędzenie kozła na...