"Awatar", czyli zamiana dusz

Czytaj Dalej

"Faszyzm sięga dusz ludzkich" - na podstawie "Medalionów" Nałkowskiej

Faszyzm - ruch polityczny założony przez Mussoliniego we Włoszech, występujący w wielu krajach na świecie pod różnymi nazwami. Miejsce demokracji wewnętrznej zastąpiła nominacja wodza, wobec którego obowiązywała zasada bezwzględnego posłuszeństwa, ślepej dyscypliny. Faszyzm powszechnie...

Od realizmu do mityzacji, czyli rzecz o literaturze okresu XX-lecia międzywojennego

Mityzacja w literaturze okresu XXlecia międzywojennego zaczęła wypierać elementy realistyczne, zaś w niektórych utworach wyparła je niemal całkowicie. Pisarze sięgali do nich wtedy, kiedy pragnęli ukazać rzeczywistość skomplikowaną i niewyrażalną w sposób tradycyjny. Przekazywali jednocześnie...

Wiara, nadzieja i miłość, czyli inspiracje biblijne w poezji Czesława Miłosza.

Czesław Miłosz, laureat nagrody Nobla, profesor języka i literatur słowiańskich w Berkeley w USA, jest od 1990 roku częstym gościem naszego kraju.

Debiutował przed II wojną światową w grupie poetyckiej Żagary tomikiem pt. Trzy zimy, który dobrze zapowiadał jego niezmiernie interesującą...

Codzienność przeobrażona w niecodzienność, czyli poszukiwanie czasu utraconego w "Sklepach cynamonowych" Brunona Schulza.

Schulz patrzy na rzeczywistość oczami poety, wizjonera, dziecka, którego niezwykła wyobraźnia przemienia wszystko, co zwykłe w niezwykłe, w fantazję, marzenia, urojenia. Przemiana ojca w barwnego, egzotycznego ptaka może być wyrazem protestu przeciwko degradacji i unifikacji jednostki w nowoczesnym...

"Faszyzm siega dusz ludzkich" - na podstawie "Medalionów" Nalkowskiej

Faszyzm - ruch polityczny zalozony przez Mussoliniego we Wloszech, wystepujacy w wielu krajach na swiecie pod róznymi nazwami. Miejsce demokracji wewnetrznej zastapila nominacja wodza, wobec którego obowiazywala zasada bezwzglednego posluszenstwa, slepej dyscypliny. Faszyzm powszechnie siegal po wzorce militarne;...

Filozofia i moralność kata, czyli jak się dorasta do zbrodni. Rozważania na podstawie „Rozmów z katem” K. Moczarskiego.

 

W czasie nieomal dziewięciomiesięcznego pobytu w jednej celi z Jürgenem Stroopem Moczarski wykorzystał sytuację, aby zbadać motywy postępowania funkcjonariusza machiny hitlerowskiej. Utwór jest relacją jego rozmów ze Stroopem, który złożył obszerne sprawozdanie ze swojego życia. Wszystkie zdobyte...

Od realizmu do mityzacji, czyli rzecz o literaturze okresu XX-lecia międzywojennego

Mityzacja w literaturze okresu XXlecia międzywojennego zaczęła wypierać elementy realistyczne, zaś w niektórych utworach wyparła je niemal całkowicie. Pisarze sięgali do nich wtedy, kiedy pragnęli ukazać rzeczywistość skomplikowaną i niewyrażalną w sposób tradycyjny. Przekazywali jednocześnie swoje...

Wiara, nadzieja i miłość, czyli inspiracje biblijne w poezji Czesława Miłosza

Czesław Miłosz, laureat nagrody Nobla, profesor języka i literatur słowiańskich w Berkeley w USA, jest od 1990 roku częstym gościem naszego kraju.

Debiutował przed II wojną światową w grupie poetyckiej Żagary tomikiem pt. Trzy zimy, który dobrze zapowiadał jego niezmiernie interesującą twórczość...

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE?

Empiryczne teorie naukowe mogą być konstruowane wedle 1 z 2 podstawowych strategii metodologicznych: indukcyjnej lub dedukcyjnej - obie są akceptowane w analityczno – empirycznej koncepcji nauki.

I. INDUKCJONIZM: najpierw badania empiryczne, a następnie na ich podstawie formułowanie uogólnień i teorii...

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia indukcyjna

Schemat postępowania badaczy: analiza zjawiska i określenie jego podstawowych cech, mierzy się owe cechy w różnych sytuacjach, analiza uzyskanych danych (czy są one systematycznym źródłem odchyleń czyli wariacji), opracowywanie teorii (jeśli określiło się systematyczne źródło odchyleń).

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia dedukcyjna

By zdania uznać za bazowe, muszą być powiązane logicznie i być przyjęte w toku sprawdzania teorii (nie mogą być luźnymi zdaniami bazowymi czyli hipotezami ad hoc).

Rządy zgromadzenia, czyli parlament Szwajcarii

Zgromadzenie federalne 

•konstytucja powierza sprawowanie najwyższej władzy Federacji i zwierzchni nadzór nad innymi organami państwa (Rada Federalna i federalna administracja, federalne sądy);

•składa się z dwóch izb – Rady Narodowej i Rady Kantonów;

•głównym uprawnieniem jest wybieranie Rady Federalnej...

Jak są możliwe sądy syntetyczne a priori, czyli stwierdzenia jednocześnie konieczne, powszechne i przedmiotowo ważne w matematyce?

wiedza konieczna, powszechnie i przedmiotowo ważna, czyli zawierająca sądy syntetyczne a priori?

DYZARTRIA - MPD - Dyzartria czyli anartria

Zaburzenie to powstaje wskutek wczesnego centralnego porażenia mózgowego które prowadzi do zaburzeń natury motorycznej, symptomy i zniekształcenia dźwięków mowy i elementów prozodycznych języka czyli substancji segmentalnej i suprasegmentalnej.

Działanie wspólne, czyli kontakt społeczny

Dotychczas patrzyliśmy na aktywność ludzką i jej różne formy od strony jednostki. Co prawda, jednostkę postrzegaliśmy w otoczeniu społecznym, wśród innych ludzi, ale ci inni pojawiali się co najwyżej albo jako bierni adresaci czynności społecznych, albo jako „wirtualni", wyobrażeni tylko, potencjalni...

Kiedy kupowanie stało się konsumpcją, czyli krótka historia konsumpcji

  „zanik funkcji użyteczności dóbr rynkowych oraz wzrastanie ich funkcji znakowej, czyli pragnienie posiadania dóbr nie dlatego, że zaspakajają one podstawowe potrzeby czy też mogą ulepszyć ciało, ale dlatego,  że mają one szczególną właściwość nadawania ciału czy umysłowi kształtu”, 9.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje

O znaczeniu konsumpcji oraz powszechności wykorzystywania przez człowieka zawartych w niej funkcji świadczyć mogą następujące przykłady: Po pierwsze, „ludzie proszeni o opis samych siebie, umieszczają rzeczy, które do nich należą w bliskim sąsiedztwie swoich charakterystyk fizycznych i psychologicznych, czyli ważne dla nich są nie tylko np.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcje rzeczywiste, systemowe, otoczkowe i pozorne

Do wytworzenia potrzeb otoczkowych dochodzi wówczas, gdy „składniki otoczkowe zaczynają górować nad składnikami rzeczywistymi” (czyli np.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja gospodarczo – ekonomiczna

  Ekonomiczno – gospodarcza funkcja konsumpcji polega na oddziaływaniu na człowieka, poprzez wywieranie swoistego nacisku na aktywność, czyli na gospodarcze procesy (reakcje) jednostki, grupy czy całego społeczeństwa.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja społeczna

Oczywistym jest fakt,  że wraz  z przemianą otoczenia przekształceniom podlega również wnętrze (czyli właśnie społeczeństwo) i dawniejsze sposoby komunikowania się ulegają rozpadom na korzyść następujących po nich form.