Autorytet

Czytaj Dalej

Rola autorytetów w kształtowaniu postaw

autorytet tradycji, autorytet wie-dzy, autorytet religii, autorytet bogactwa, autorytet siły, autorytet nauki, autorytet prawa), w zależności od konkretnych warunków historycznych i poziomu rozwoju tego społeczeństwa, także osoby, instytucje itp.

AUTORYTET

: autorytet osobowy, nazywany też często autorytetem moralnym — przyznawany jakiejś osobie zwykle na podstawie całego zespołu pozytywnych cech osobowości, takich jak prawość, do­broć, życzliwość, zgodność postępowania z głoszonymi poglądami, doświadczenie życiowe, mądrość, dojrzałość; autorytet sumienia — szcze­gólna postać autorytetu moralnego: jest to autorytet własnego ...

Autorytet i jego rodzaje

Pod tym względem autorytet zewnętrzny jest tożsamy z autorytetem instytucjonalnym, urzędowym lub formalnym. Najważniejszym z pedagogicznego punktu widzenia jest autorytet moralny osoba o takim autorytecie staje się dla innych wzorem postępowania.

„Autorytet więcej niż rada a mniej niż rozkaz”

Pod tym względem autorytet zewnętrzny jest tożsamy z autorytetem instytucjonalnym, urzędowym lub formalnym. Uczniowie chętnie współpracują z nauczycielem mającym większy autorytet, łatwiej też przyjmują wskazówki dotyczące wiedzy lub zachowania od nauczyciela cieszącego się wśród nich dużym autorytetem.

Autorytet

We współczesnej socjologii pojęcie autorytetu służy nie tylko do opisu osoby, bądź instytucji cieszącej się uznaniem i szacunkiem opinii publicznej, ale także idei, poglądu, prawa, a nawet sumienia lub cechy określającej uznanie i powszechny szacunek, przy czym autorytet jest już nie tyle określeniem osoby lub idei, co posiadaną przez nie właściwością.

Władza i autorytet

Na tej podstawie odróżnia się autorytet osobowy(personal charisma)i autorytet urzędowy(charisma of office). Zarówno jedni jak i drudzy są wrogami władzy,ponieważ odbierają jej autorytet.

Autorytet i jego rodzaje

Istnieją 2 rodzaje autorytetu:   autorytet formalny (zewnętrzny) autorytet nieformalny (rzeczywistym, wewnętrzny, osobisty, merytoryczny) Różnice między nimi wynikają ze źródła wpływu zarządzającego i jego uznania przez podwładnych.

Autorytet nauczyciela a postawy intrapersonalne

W środowisku młodzieżowym nastąpiła pewna dewaluacja pojęcia "autorytet".

Esej na temat zagadnienia "autorytetu"

Autorytet. autorytet? Autorytet (łac.

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Autorytet

To wyraźne przekraczanie granic kompetencji nie dziwi w perswazji, ponieważ liczy się tu nie tyle konkretna wiedza lub umiejętności ile ładunek sympatii, jaką darzą daną osobę odbiorcy, b) nie zawsze autorytet dla nadawcy jest jednocześnie autorytetem w oczach odbiorcy.

Typy autorytetu

  Autorytet administracyjny – jest związany z formalnym kryterium zajmowania najwyższego miejsca w strukturze grupy zawodowej; Autorytet profesjonalny – jest związany raczej z postrzeganą przez innych pozycją w grupie, określoną na podstawie kryterium wiedzy i doświadczenia zawodowego; Autorytet charyzmatyczny – jest związany przede wszystkim z wybitnymi cechami moralnymi, intelektualnymi i osobowości jednostki.

Źródła autorytetu prawa

• Drugim warunkiem budowania autorytetu prawa jest ścisłe oddzielenie działalności prawotwórczej od aktywności partyjnej i przetargów politycznych. • Trzecim warunkiem zwiększenia autorytetu prawa jest szybkie i skuteczne karanie jego naruszeń.

Jacy ludzie mogą być dla nas autorytetem? (Cialdini)

Autorytety zwykle cechuje wiedza, mądrość i władza. Należałoby sobie zadać pytanie, czy ten autorytet jest rzeczywiście ekspertem i jak dalece można mu zaufać?

AUTORYTET

struktury rodzinne, sąsiedzkie, towarzyskie); w strukturach specyficznych dąży się bowiem systematycznie do pomniejszania roli autorytetu-siły; uświadamia się autorytaryzowanym, że cele działania tych struktur nie mają charakteru autorytarialnego.

Autorytet zawodów prawniczych

Wyraźnie natomiast zmniejszył się autorytet adwokata (z 16,6 do 9,6 procent wyborów). W tych warunkach nie mógł się ukształtować wysoki, względnie powszechny autorytet profesji prawniczych.

Kierownik i jego doradcy - Autorytet kierownika

Autorytet formalny - płynie on z tytuł zajmowanego stanowiska, z tytuł posiadania prawa do wydawania dyspozycji i stosowania środków adm. Autorytet osobisty - na niego składają się m.

Autorytet

W Kościele źródłem wszelkiego autorytetu jest Chrystus, autorytet musi być sprawowany pod kierownictwem Ducha Świętego jako służba, a niejako podkreślanie władzy (por.

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Antyautorytet (Autorytet na odwrót)

Mimo ze antyautorytet jest odwrotnością autorytetu istnieją między tymi dwoma technikami podobieństwa, które polegają na tym, że przy ich stosowaniu muszą być zachowane dwa warunki: jest tu również dozwolone przekraczanie granic kompetencji (sportowiec ma kontakty z nielubianym politykiem - to ma wpłynąć na negatywną ocenę działalności i postaci sportowca), antyautorytet musi być dla odbiorcy a niekoniecznie dla nadawcy, w przeciwnym ...

Hektor i Roland - najwyższe autorytety moralne pana Cogito. Czy twoje także?

W ostatnim fragmencie wiersza Pan Cogito wymienia swe autorytety moralne: Gilgamesza, Hektora i Rolanda.

Władza i autorytet

Władza to zjawisko przenikające życie społeczne we wszystkich jego obszarach, obecne we wszystkich społeczeństwach, historycznych i współczesnych. Na jednym biegunie, w największej makroskali, jest ona centralnym aspektem politycznych stosunków międzynarodowych, a także relacji gospodarczych między...