Autonomia

Czytaj Dalej

Autonomia osobowa jednostek niepełnosprawnych jako centralna wartość życiowa

Autonomia osób z odchyleniami od normy, zrelatywizowana do autonomii innych osób (nieupośledzonych), jest rezultatem dłu­gotrwałych procesów międzypokoleniowego przekazu, wymiany, mediacji, negocjacji, a jej kulturowe obszary samostanowienia i uczestnictwa wymagają wielostronnego społecznego dialogu, komunikacji i porozumienia się.

Autonomia w procesie edukacji w szkole wyższej

Zagadnienie autonomii przewija się bardzo wielu dziedzinach nauki, wiedzy i działalności ludzkiej. Tymczasem w filozofii Kanta właśnie takie powiązanie wolności, autonomii i procesu filozofowania, czyli dochodzenia obiektywnej prawdy, stanowi o istocie całej koncepcji autonomii .

Autonomia osobowości jako kryterium rozwoju podmiotowości każdego człowieka w społecznej przestrzeni życiowej

Kohlberga autonomia moralna ujmowana jest jako rezultat in­terakcji między rozwojem funkcji poznawczych i doświadczeniem społecz­nym jednostki.

AUTONOMIA

Autonomia bytowa — u R. Rządzenie się społeczności mniej­szej w obrębie nadrzędnej struktury dane­go społeczeństwa prawami ustanowiony­mi przez nią samą; absolutna autonomia to tyle, co suwerenność, niezależność poli­tyczna.

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Poczucie autonomii

Cierpliwość i spokój osoby dorosłej oraz łagodne, lecz stanowcze i konsekwentne wyrażanie oczekiwań wobec dziecka, dawanie mu emocjonalnego wsparcia i tłumaczenie skutków jego zachowań stanowią warunek powodzenia w procesie uzyskiwania przez nie kontroli, samodzielności i pewności siebie stanowiących podstawę poczucia autonomii.

Rozwój osobowości wg teorii G Allporta (pojęcie autonomii funkcjonalnej)

Innymi słowy zasada autonomii funkcjonalnej stwierdza, że dana czynność czy forma zachowania może stać się celem sama w sobie. Autonomia funkcjonalna umożliwia względne oderwanie się od przeszłości organizmu.

Środowiskowe mechanizmy powstawania uprzedzeń, stereotypów oraz społecznej akceptacji autonomii osób niepełnosprawnych

Kicińskim, 1992), a mianowicie: może przejawiać się w respektowaniu indywidualnych wyobrażeń czło­wieka o tym, na czym polega jego własne dobro (autonomia psychiczna), może wyrażać się w respektowaniu prawa każdego człowieka do własnych przekonań i poglądów (autonomia prawna), może wynikać z przekonań społecznych przyznających jednostce pra­wo do samodzielnego decydowania o swoim zachowaniu i życiu we wszystkich lub ...

Kryzys autonomii w przedsiębiorstwie

Kolejnym objawem powstawania kryzysu autonomii jest to, iż główne systemy kontroli koncentrują się na normach i kosztach, a nie na produkcie w całości.

Autonomia Regionów we Włoszech

- w ramach konstytucji stworzono dwa rodzaje regionów:  • regiony o autonomii specjalnej (dwie wielkie wyspy włoskie: Sycylia i Sardynia oraz trzy regiony przygraniczne Trentino – Górnej Adygi, Doliny d’Aosty oraz Fruli Wenecji Julijskiej • regiony o mniejszej autonomii - w zakresie regulacji autonomii specjalnej istnieje konstytucyjne uznanie dwujęzyczności niektórych regionów - regionom przysługuje władza ...

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania - Autonomia jako samodzielność wykonywania zadań

Autonomia psychiczna nabyta przez dziecko w rodzinie sprzyja najbar­dziej osiąganiu pełniejszej jego samodzielności działaniowo-zadaniowej poza domem rodzinnym.

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania - Autonomia jako przejaw i rezultat procesu przystosowania

Adaptacja osoby niesprawnej fizycznie lub z dysfunkcjami intelektualny­mi do środowiska życia wymaga większego wysiłku, jest wolniejsza, dłuż­sza w czasie, gdyż poznanie i przyswojenie określonych wzorów zachowań, systemów wartości, norm i umiejętności jest utrudnione lub ograniczone ze względów...

FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - POZNANIE JAKO CZYNNIK AUTONOMII OSOBY LUDZKIEJ

Jak przezwycięŜyć tę niezgodność między warunkami pełnej autonomii osoby a warunkami postępu?

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania

Praktyczna realizacja wizji, postulatu autonomii osobowej jednostek upo­śledzonych, nieprzystosowanych jako względnie autonomicznego sposobu ich funkcjonowania, w określonych relacjach i zakresach stosunków między­ludzkich, sprowadza się na ogół do następujących kryteriów wartościowa­nia psychospołecznych właściwości i zdolności.

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania - Autonomia jako siła wyzwalająca własną aktywność jednostki

W tym sensie „dziecko może być własnym terapeu­tą", kiedy aktywność życiowa jest konstruktywnym elementem tworzenia się jego własnej autonomii.

Autonomia Galicji

Galicja uzyskała autonomię i samorząd lokalny w postaci Sejmu Krajowego w Lwowie - 1861: a) spolszczenie galicyjskiej administracji i szkolnictwa, b) mianowanie namiestnikiem Polaka - Agenor Gołuchowski, c) polonizacja uniwersytetu i politechniki we Lwowie, d) utworzono Akademię Umiejętności w Krakowie, e) partie polityczne mogły uczestniczyć w życiu politycznym i parlamentarnym, Autonomia ta była namiastką niepodległości, jednak dzięki niej zaczęło się ...

AUTONOMIA

AUTONOMIA (gr. autonomia = sa­morządność, niezawisłość) [1] W ontologii egzystencjalnej i metafizyce: a.

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania - Autonomia jako przygotowanie do życia w integracji społecznej w środowisku

Opinia społeczna lokalnego środowiska niepełnosprawnych jest ważnym regulatorem aktywnego funkcjonowania społecznego tych jednostek, sprzy­jającym mechanizmom samosterowania i samorealizacji (W. Dykcik, 1996). Nieuwzględnienie czynników subiektywnych lub traktowanie ich jako mar­ginalnych było błędem w...

Dekoncentracja a autonomia

Autonomia polega na przyznaniu na przyznaniu organom zarządzającym określona częścią terytorium państwowego kompetencji do stanowienia przepisów prawa rangi ustawowej, do stanowienia ustaw.

Autonomia

Ponieważ z niezależności tej korzystamy w świecie stworzonym i podtrzymywanym w istnieniu przez Boga, nasza autonomia może być tylko względna.

Wiek szkolny - Od przestrzegania umów do autonomii moralnej

Moralność w wieku szkolnym oparta jest na porozumieniu i współdziałaniu, na umowie uznanej za dobrą i obowiązującą dla wszystkich. Sprawiedliwość to sedno moralności ucznia. Pod koniec okresu szkolnego rozwój moralny ma szansę na wejście w nowy etap - moralność autonomiczną, opartą na...