Attache wojskowy

Czytaj Dalej

ABWEHRA (Abwehr) - wywiad i kontrwywiad wojskowy

ABWEHRA (Abwehr) wywiad i kontrwywiad wojskowy   Niemiecki wywiad wojskowy za­czął się odradzać tuż po zakończe­niu I wojny światowej, choć traktat wersalski z 1919 r.

KWANTUŃSKA ARMIA - japońskie oddziały wojskowe

Japońskie oddziały wojskowe utwo­rzone w 1907 r.

SUGIYAMA HAJIME (1880-1945) - wojskowy i polityk

Marszałek, polityk japoński, uczestnik konferencji genewskiej (1928-28), od 1935 r. członek Najwyższej Rady Wojennej, od 1937 r. minister wojny, od 1938 r. szef sztabu sił lądowych; był zwolennikiem skierowania ja­pońskiej ekspansji na południe Azj i i rozpoczęcia wojny z mocarstwami zachodnimi. W 1941 r...

Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy wojskowe

Utrzymanie sądownictwa wojskowego uzasadniane jest w doktrynie koniecznością posiadania przez armię sądownictwa gotowego do działania w czasie wojny, specjalizacją sędziów w zakresie życia wojskowego oraz w sprawach objętych tajemnicą wojskową dotyczącą ważnych interesów obronności kraju.

CZYNNIKI WOJSKOWE

Stany zjednoczone dysponowały przez kilka lat monopolem, wpłynął na sformułowanie w tym kraju doktryn polityczno-wojskowych (doktryna zmasowanego odwetu, elastycznego reagowania, ograniczonej wojny jadrowej). Większość państw nadal przeznacza ogromne sumy na zbrojenia, co dowodzi jak duże znaczenie przypisuje się ciągle sile wojskowej.

Stronnictwo Narodu w latach okupacji, jego założenia programowe i działalność organizacyjna oraz wojskowa

Stronnictwo Narodowe staje się wielką partią opozycyjną w stosunku do rządu w okresie rozwiązania Obozu Wielkiej Polski, gdzie do SN wstępują szeregi działaczy z tego ugrupowania. Posiada unormowaną i zwartą ideologię: szczególna rola katolicyzmu w życiu społecznym, idea Polski katolickiej...

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Misje wojskowe

Rodzaje misji wojskowych – misje doraźne (dla załatwienia określonej sprawy), stałe misje wojskowe w wyniku umów m.

Szczególne ograniczenia wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego - Bazy wojskowe

Na podstawie analizy dwustronnych porozumień o bazach, można stwierdzić, że ustanawiające je państwa, w zamian za określone korzyści, uzyskują na pewien okres czasu prawo do pewnych obszarów, na których wykonują szerokie prawa i władzę w celach wojskowych.

Międzynarodowe Organizacje Rządowe poza systemem ONZ - Organizacje współpracy politycznej i wojskowej

Organy NATO 1) Rada Atlantycka podejmuje zasadnicze decyzje zarówno wojskowe jak również polityczne i organizacyjne. Obradom przewodniczy Sekretarz Generalny 2)organ wojskowy – Komitet Wojskowy- złożony z szefów państw członkowskich.

Istota misji wojskowych

Pojęcie „misje wojskowe" używane jest w nauce i praktyce międzynarodowej w celu określenia szeregu różniących się między sobą przypadków działania jednostek wojskowych, żołnierzy i oficerów w charakterze organu zewnętrznego państwa

Rodzaje misji wojskowych

Misje wojskowe, mające uprawnienia do ogólnej reprezen­tacji państwa, funkcjonujące niejako zamiast przedstawicielstw dyplomatycznych, oraz misje wojskowe wysyłane na podstawie umów o pomocy i współpracy wojskowej, których zadania są ograniczone, przynajmniej formalnie, do współ­pracy i reprezentacji państwa w sferze militarnej.

Wojewódzkie komisje porządkowe cywilno - wojskowe w latach 1789 - 1795

Do kompetencji komisji porządkowych należały niektóre sprawy wojskowe, kontrola ruch ludności, jak również prowadzenie wykazów statystycznych , udzielanie porad z zakresu rolnictwa , popieranie inicjatyw w rzemiośle i handlu, polepszenie komunikacji, sprawy podatkowe, organizacja służb pożarniczych , nadzór nad szkolnictwem parafialnym oraz sprawy opieki społecznej.

Funkcje gospodarcze, wojskowe, kulturalne średniowiecznych miast - powstawanie miast

Do obowiązków wójta należała służba wojskowa, przygotowanie miasta do obrony, przewodniczenie ławie sądowej oraz wykonywanie funkcji policyjno - porządkowych.

KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1815 - 1830 - Ruchy wojskowe

a) Wolnomularstwo Narodowe - działacze - major Walerian Łukasiewicz - hasła - nawiązywanie do ruchu masońskiego, nie dopuszczali myśli, że walka o niepodległość może się odbyć przy pomocy chłopów, najniższej warstwy społecznej, przemianował się w Towarzystwo Patriotyczne - nowi członkowie, w 1822...

Najwybitniejsze postacie polskie okresu II Rzeczpospolitej - Wojskowe

Zastępca szefa Departamentu Saperów Ministerstwa Spraw Wojskowych. Szef Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Minister Spraw Wojskowych.

Przyczyny polityczne, wojskowe i gospodarcze klęski wrześniowej

Zachodni sprzymierzeńcy Polski mimo usilnych nalegań przekazywanych im kanałami dyplomatycznymi i za pośrednictwem polskiej misji wojskowej w Londynie nie wywiązali się ze swoich zobowiązań natury wojskowej.

Prezydenckie kompetencje zewnętrzne i wojskowe

Kompetencje wojskowe: Konstytucja przyznaje Prezydentowi pozycję najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych, choć zastrzega, że w czasie pokoju zwierzchnictwo to jest sprawowane za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej (art.

Sądy wojskowe

Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają przestępstwa przeciwko pełnienia służby w wojsku, przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej, przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem, przeciwko przestępstwu popełnionemu przeciwko organowi wojskowemu lub innemu żołnierzowi.

Pakt brukselski – okoliczności utworzenia i cele polityczno – wojskowe

Utworzenie Kominformu(wrzesień 1947r.), a także wygłoszone w Szklarskiej Porębie na posiedzeniu dziewięciu europejskich partii komunistycznych przemówienia Andrzeja Żdanowa skłoniły państwa Europy Zachodniej do szukania form ściślejszej współpracy militarnej. Zwłaszcza oskarżenia Żdanowa o...

Radary wojskowe i cywilne

W Wielkiej Brytanii prace nad rozwojem radaru podjął we wczesnych latach 30. fizyk Robert Watson-Watt. W rezultacie wokół wybrzeży bry­tyjskich powstał przed II wojną światową łańcuch stacji radarowych. Stacje te wcześnie ostrzegały o zbliżających się samolotach i wydatnie przyczy­niły się do...