Asymetria

Czytaj Dalej

Jak przedstawiają się poglądy na temat asymetrii w funkcjonowaniu półkul mózgowych?

W ostatnich latach nastąpiły istotne zmiany w sposobie myślenia o asymetrii półkulowej. Asymetria półkul jest uwarunkowana genetycznie, chociaż determinacja dziedziczenia nie jest absolutna.

Symetria i asymetria organizmu ludzkiego

A więc możemy mówić nie tylko o symetrii, ale i o asymetrii ustroju, typowej i normalnej dla człowieka. U leworęcznych (mańkutów) występują stosunki odwrotne Przyczyny tej asymetrii nie są ściśle ustalone.

Asymetria półkul mózgowych

Pomimo zastanawiającego faktu, że mózg ludzki nie jest całkowicie symetryczny, nadal sądzą, że każda asymetria może być wyjaśniona w kategoriach wyspecjalizowanych procesów zlokalizowanych w każdej półkuli.

Czy jąkanie wiąże się z nietypową asymetrią półkulową?

Jednak ciągle otwarte pozostaje pytanie, czy niepłynną mowa, nietypowa asymetria półkulowa i towarzysząca jej psychopatologia powstały jednocześnie, na tym samym etapie rozwoju dziecka, czy też któryś z wymienionych trzech czynników pojawił się jako pierwszy, wyzwalając następne.

Podaj przykłady asymetrii funkcjonalnej i dynamicznej

Wielkość przejawów asymetrii dynamicznej zależy od rodzaju czynności zawodowych, rodzaju obciążeń wysiłkiem fizycznym, np.

Na czym polega asymetria funkcjonalna?

Słabym punktem koncepcji o zróżnicowanym wzorcu asymetrii w zależności od znaku emocji jest pominięcie faktu, że zaburzenia językowe powodują utratę więzi socjalnych i jako czynnik stresogenny powodować mogą obniżenie nastroju, niezależnie od manifestowanych emocji zachowanych w nieuszkodzonej półkuli.

Pojęcie i przejawy asymetrii nierównowagi popytowej

Asymetria nierównowagi popytowej oddziałuje silniej na poziom surowcowy niż na poziom dóbr finalnych.

Pojęcie i przejawy asymetrii podażowej

Asymetrię nierównowagi można scharakteryzować następującym wzorem: Nierównowaga w S > Nierównowaga w F -1 > Nierównowaga w F Przejawy asymetrii nierównowagi podażowej: a) pozamykane huty i kopalnie, spadek produkcji cementu; b) ogromne nadwyżki produktów rolnych, kłopoty państw Trzeciego Świata w skutek spadku zagranicznego popytu na ich produkty i surowce; c) pozamykane stocznie - wtórny przejaw nadwyżki na poziomie ...

Asymetria informacji

Konsekwencje Negatywnymi konsekwencjami występowania zjawiska asymetrii informacji są: Negatywną selekcję- osoba nie mająca pełnej informacji o produkcie, inwestycji itp. Zjawisko asymetrii informacji stanowi poważną barierę dla rozwoju wielu sektorów gospodarki.

Czy można badać asymetrię funkcjonalną w nieuszkodzonym mózgu?

Wiele ważnych danych na temat funkcjonalnej asymetrii mózgu pochodzi z badań Judzi zdrowych, niewykazujących uszkodzenia mózgu.

Czy leworęczni wykazują nietypowy wzorzec asymetrii pólkulowej?

Przyczyny leworęczności od lat poszukiwano w nietypowej asymetrii funkcjonalnej mózgu. Wzorzec asymetrii półkulowej u osób leworęcznych nie jest więc ściśle określony, ale stanowi raczej pewne kontinuum.

Mechanizm powstawania asymetrii w warunkach nierównowagi popytowej

Mechanizm asymetrii popytowej - sprowadza się do tego, że impuls zwiększa popyt na dobra zaopatrzeniowe, dociera do S, a im bliżej końca ciągu technologicznego tym dociera on mniejszą ilość razy.

Asymetria i zwężenie miednicy

Podobnie jak cały ustrój, również miednica wykazuje przeważnie stosunki asymetryczne. Dostrzegamy je czy to obserwując wejście miednicy, czy ustawienie spojenia w stosunku do płaszczyzny czołowej, czy położenie kości guzicznej. Guzek łonowy jednej strony jest zazwyczaj położony bardziej do przodu...

Asymetria serca

Kierunek stożka sercowego jest następujący: podstawa skierowana jest ku górze, ku tyłowi i w stronę prawą; koniuszek ku dołowi, do przodu i w stronę lewą; długa oś serca ma więc potrójnie skośne położenie:

jest ona skierowana równocześnie z góry na dół, od tylu do przodu i ze strony prawej w...

Asymetria funkcjonalna mózgu

asymetria funkcjonalna mózgu - zróżnicowanie funkcjonalne półkul mózgowych, uwarunkowane anatomicznie, biochemicznie i społecznie, przejawiające się w specjalizacji każdej z półkul w zakresie przetwarzania określonej kategorii impulsów, generowania, regulacji i kontroli odmiennych aspektów zachowania.

Asymetria funkcjonalna mózgu

asymetria funkcjonalna mózgu (-, asymmetric functional hemispheres); nierówmoważność funkcji półkul mózgu w zakresie czynności psychicznych, gdy  dla jednych czynności dominuje półkula lewa, dla innych - półkula prawa.

Mechanizm powstawania asymetrii w warunkach nierównowagi podażowej

Zakładamy podział gałęzi produkcyjnych na następujące działy:

1) F - dobra finalne;

2) F-1 - przedsiębiorstwa produkujące środki produkcji;

3) S+2 - np. koksownia;

4) S+1 - np. huty;

5) S - dział surowcowy - przemysł wydobywczy;

W systemie rynkowym przedsiębiorstwa maksymalizują zysk między...