Aspekty systemu zarządzania

Aspekt funkcjonalny Aspekt funkcjonalny - dotyczy funkcjonowania systemu zarządzania strategicznego i w ujęciu procesowym go określa.

NAUKOWE ASPEKTY KOLORU

Jednak aspektów„przyrodniczych" zjawiska barwy nie może on całkowicie pominąć, ponieważsam fakt, że aspekty te istnieją, zmusza do zapoznania się z nimi w sposób choćbynajbardziej sumaryczny.

Etyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.

W pojęciu tym mieszczą się również takie aspekty jak: • zapewnienie odpowiedniego dziennego i tygodniowego czasu pracy, biorąc pod uwa-gę pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych, • zapewnienie prawa do corocznych płatnych urlopów, • udzielanie dni wolnych w zamian za przepracowane niedziele lub święta. , Aspekty etyczne w zarządzaniu – Internet: www.

Trzy aspekty polityki antyinflacyjnej w Polsce w okresie transformacji 1989 – 2000 (inflacja jako zjawisko pieniężne, jako efekt kosztowy, jako efekt inercji)

Trzy aspekty polityki inflacyjnej to: aspekt popytowy (pieniężny) – za wzrost cen obciąża się odpowiedzialnością rząd lub Bank Centralny, można wpływać na inflację poprzez: regulację stóp, poziom rezerw obowiązkowych banków, podaż pieniądza, która zależy od kursu walutowego i zasad dewaluacji poziomu kursu (deprecjacja – obniżenie; lub aprecjacja – podwyższenie), deficyt budżetowy ...

EWOLUCJONIZM - W ASPEKCIE FILOZOFICZNYM

Krąpiec, Aspekty filozoficzne teorii ewolucji. Bröker, Aspekty ewolucji, Conc 2-3(1966-67) 265-275; Ewolucyja populacyt i radiacyja, Mwa 1966; H. Filozoficzne aspekty e.

Jaki sens i jakie znaczenie ma wychowanie instytucjonalne w aspektach człowieka złego z natury i dobrego z natury?

Gdy rozpatrujemy aspekt człowieka złego z natury to z jednej strony wychowanie w szkołach, internatach, przedszkolach itp.

Zjednoczenie Niemiec w aspekcie społecznym

Starałem się nie wnikać zbyt głęboko w tematykę za bardzo odbiegającą od aspektów socjalnych, gdyż zagmatwałoby to pracę, a ponadto niepomiernie zwiększyło jej objętość.

Niepełnosprawność umysłowa dorosłych w aspekcie planowania opieki długoterminowej

Sytuacja osób z lekkim stopniem niepełnosprawności w aspekcie zatrudnienia jest inna niż osób upośledzonych głębiej - znacznie częściej są przyjmowani do zakładów pracy chronionej oraz znajdują pracę na tzw.

Prawny aspekt stosunku pracy

Z aspektem prawnym stosunku pracy wiąże się nierozerwalnie wspomniany wcześniej aspekt ekonomiczny. Aspekt prawny stosunku pracy umożliwia według jednych zabezpieczenie obowiązującego charakteru wzajemnych relacji w organizacji zapewniając kontrolę pracowników przez kierownictwo.

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OPIEKI ZDROWOTNEJ - DIAGNOZY, LECZENIA, KONTAKTU LEKARZ - PACJENT - Psychologiczne aspekty kontaktu lekarz - pacjent

Ten aspekt jest szczególnie ważny z punktu całościo­wego spojrzenia na problemy zdrowia i choroby, badania wykazały bowiem, że pacjenci ogólnie rzecz biorąc tylko w 50% procentach stosują się do zaleceń lekarza, z oporem zgłaszają się na badania kontrolne, a najgorzej wypełniają zalecenie zmiany trybu życia, co wiąże się często z zamianą zachowań antyzdrowotnych na prozdrowotne.

ASPEKT

Aspekt metod. Adekwatne poznanie jakiegoś przedmiotu, praktycznie nieosią­galne, byłoby jego ujęciem wszechstron­nym — ujęciem we wszystkich jego możli­wych, właściwych mu aspektach.

Biologiczno - antropologiczne i pedagogiczne aspekty promocji zdrowia

teoretyczne i praktyczne problemy różnic płci w aspektach biologicznym i społecznym, które muszą być uwzględnione w kształtowaniu motywacji i wyboru indywidualnych stylów życia”. , „Biologiczno-antropologiczne i pedagogiczne aspekty promocji zdrowia i waleologii”, [w:] „Auksologia a promocja zdrowia”, pod red.

POLITYKA WYŻYWIENIA W ASPEKCIE PRZYSZŁYCH WYZWAŃ

 Działalność tych organizacji uwzględnia tak ważne dla konsumenta aspekty, jak np. Wyzwania, jakie stoją przed polityką wyżywienia ludności w aspekcie zdrow ia publicznego, wiążą ze sobą żywność, żywienie, aktywność fizyczną oraz zdrowie.

„Nieobserwowalne” aspekty przedmiotu obserwacji

Poza tym nie wszystkie aspekty trudności wychowawczych dają się zaobserwować w równej mierze. Toteż rozsądny badacz najpierw postara się poznać w wyniku obserwacji przejawy trudności wychowawczych, a następnie dopiero zająć się innymi związanymi z nimi aspektami.

Podmiotowy i przedmiotowy aspekt gospodarki światowej

a) struktura podmiotowa - aspekt - przedsiębiorstwa narodowe - korporacje transnarodowe-gospodarki narodowe - międzynarodowe ugrupowania integracyjne- międzynarodowe organizacje gospodarcze b) struktura przedmiotowa – aspekt - międzynarodowe obroty towarowe - międzynarodowa wymiana usług - międzynarodowy ruch kapitału - międzynarodowa migracja - międzynarodowy przepływ wiedzy naukowo-technicznej ( transfer technologii)

Etyczny aspekt stosunku pracy

  Powszechnie uważa się, że aspekt ten jest pewną formą ograniczenia żądań, oczekiwań, stron kontraktu pracowniczego.

Etyczne i prawne aspekty promocji

Aspekty prawne jednej z form promocji uzupełniającej jaka jest loteria promocyjna (zdrapki, konkursy polegające na gromadzeniu kuponów, dowodów zakupunp.

Aspekty rozpatrywania polityki administracyjnej

2) Aspekt drugi - to polityka wykonywania przez administrację w różnych dzie­dzinach prawnie określonych zadań publicznych, wypracowywania celów, priorytetów, projektowania środków i sposobów działania oraz przewidywania efektów.

Aspekt formalny państwa prawnego

Istnieją trzy zasady państwa prawnego: aspekt formalny instytucjonalny materialny Na aspekt formalny państwa składa się kilka elementów i zasad: musi istnieć system prawny uporządkowany hierarchicznie, dobry jakościowo, jednakowo spójny, publicznie opublikowany z objaśnieniami zasada legalności - organy władzy działają na podstawie prawa i w granicach prawa.

Na czym polega ekonomiczny aspekt ludzkiej działalności?

Aspekt ten dotyczy natury gospodarowania, która obejmuje dużą grupę zachowań ludzkich, których z kolei efektem jest wytwarzanie potrzebnych, a nie dostarczonych bezpośrednio przez przyrodę dóbr.