Teoria ascezy

przez Klemensa z Aleksandrii oraz Orygenesa - celem ascezy chrześcijańskiej jest udowodnienie miłości Bogu poprzez naśladownictwo (w dostępny sposób) cierpienia męki Chrystusa - najważniejsza w ascetycznej ofierze jest miłość do Boga - jest to chęć współcierpienia z Chrystusem w jego ofierze za ludzkość, dążenie do wynagrodzenia (ekspiacji) za grzechy świata, a wreszcie chęć okazania Bogu miłości przez wybranie Jego samego ponad wszelkie dobra ...

ASCEZA

theologia ascetica Dział etyki traktujący o —> ascezie, zali­czany najczęściej do teologii moralnej, tra­dycyjnie związany z —> mistyką (2). Asketik Teoria -^ ascezy i zasady jej uprawiania, niekiedy także samo jej praktykowanie.

Legenda o ś. Aleksym i Kwiatki św. Franciszka – dwa oblicza średniowiecznej ascezy

Ascezę propagowały żywoty świętych (hagiografia), gatunek bujnie rozwijający się w tym czasie. Taka asceza może dzisiaj budzić spore wątpliwości. Strasznie ponura ta asceza!

ASCEZA

Psychologia ascezy — 1. PSYCHOLOGIA ASCEZY - A. , służącym pedagogice, etyce, filozofii i teologii ascezy; teor.

Czy asceza prowadzi do świętości? Ideał ascety w kulturze i literaturze średniowiecza na podstawie Legendy o św. Aleksym

Aleksym jest odzwierciedleniem jednego z zasadniczych ideałów średniowiecznego światopoglądu, jakim było życie w ascezie, nastawione na osiągnięcie świętości kosztem umartwień i rezygnacji z uroków doczesności. Miłość cielesna przeczy ideałowi ascezy.

Literatura wieków średnich o śmierci i ascezie

W średniowieczu popularny jest także motyw ascezy.

Asceza

Prawidłowa asceza niesie ze sobą postęp w kontemplacji i w miłości Boga, który nie przynosi uszczerbku dla osobistej dojrzałości ani dla społecznej odpowiedzialności.

ASCEZA

ASCEZA (gr.

ASCEZA, ŚWIĘTOŚĆ I POKUTA

Asceza jako nazwa została przejęta z kultury helleńskiej i wprowadzona do terminologii chrześcijańskiejprzez Klemensa Aleksandryjskiego i Orygenesa, a oznaczała w Kościele pierwotnym naśladowanie życiaChrystusa i wyrażała się w realizowaniu ewangelicznych rad i błogosławieństw, w zachowywaniu bezżeństwa i surowych postów.

Franciszek Salezy, asceza dla wszystkich

Z pism i listów Franciszka znanymi powszechnie stały się dwa dzieła: Wprowadzenie do życia pobożnego,zwane skrótowo Filotea (Philothea, 1608) i Traktat o Bożej miłości, nazywany Teotymus (Theotimus,1616), które systematycznie ujmują ascezę, dostępną dla wszystkich.

ASCEZA

Wstrzemięźliwy tryb życia, wyrzekanie się przyjemności, umartwianie sięmające m.in. prowadzić do doskonalenia wewnętrznego i cnót.