Artykuł

Czytaj Dalej

Postanowienia WTO w zakresie obrotu artykułami żywnościowymi na przykładzie Rundy Urugwajskiej

1. WTO - Światowa Organizacja Handlu. Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization - WTO) to międzynarodowa organizacja utworzona 1994 roku w Marrakeszu (Maroko) w myśl postanowienia dokumentu końcowego tzw. Rundy Urugwajskiej (1986 – 1994) Układu Ogólnego w Sprawie Ceł i Handlu (GATT), podpisanego przez 23 państwa ONZ. Powstała 1 stycznia 1995 r. na podstawie struktury organizacyjnej GATT. Jej siedzibą jest Genewa. Polska była jednym z państw założycielskich ...

Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce

Praca zaliczeniowa ze statystyki Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce w miesiącach luty – grudzień 2010r. Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce ( w oparciu o definicję przedsiębiorstwa wprowadzoną w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie) w miesiącach ...

Towar - dobro - produkt - wyrób - artykuł

Podobnie jak wiele innych pojęć, również i określenie towar bywa różnie definiowane i interpretowane. Poszczególne definicje różnią się wprawdzie wystylizowaniem, ale ich treść jest zawsze zbliżona. Na przykład J. Hólzl rozumie pod tym pojęciem „wszystkie realnie istniejące dobra ruchome...

Ekspedycja artykułów świężych

Działem który odpowiada za przygotowanie i wysyłkę towarów do sklepów jest Ekspedycja.

Magazynierzy przygotowują zamówienia według dokumentów systemowych, na których podane są ilości kartonów i pakowań.

Zanim zamówienie (ilości dla danego sklepu) pojawi się w systemie najpierw jest: 

sporządzone...

Artykuły organiczne

Po podpisaniu konkordatu powstał problem jego ratyfikacji. Kompromisowo sformułowane artykuły zawierałyniejasności i mogły być przyczyną nieporozumień. Komisja kardynalska w Rzymie domagała sięzmian, a tylko połowa kardynałów (14 na 28) opowiedziała się za przyjęciem ustalonego tekstu...

Recenzja artykułu pt. „Kobieta liderem"

Temat: Recenzja artykułu pt. „Kobieta liderem. Teoria wiary we własne zdolności” Doroty Gaworskiej, „Forum psychologiczne nr 4 (13) 2003r. Do niedawna Polka była tylko i wyłącznie kapłanką domowego ogniska. Polski styl życia był ułożony według schematu: mężczyzna jako dominant, kobieta jako praczka, sprzątaczka i kucharka. Jednak od pewnego czasu nie postrzega się kobiety tylko w sposób tradycyjny – dzisiaj kobieta jest konkurentem dla wszystkich mężczyzn.

Gatunki publicystyczne - Artykuł

Artykuł jest gatunkiem wypowiedzi publicystycznej stosunkowo naj­mniej precyzyjnie określonym co do objętości, może być bowiem bardzo krótki lub wielostronicowy. Potocznie tą nazwą określa się ponadto każdy tekst prasowy, nawet informacyjny. Zaklasyfikowanie do gatunku umożli­wia przede wszystkim temat...

ARTYKUŁY

Artykuły grodzkie a. starościńskie określone przez statut warcki w 1423 cztery przestępstwa-gwałt na kobiecie, rozbój na drodze publ., podpalenie, zbrojny najazd - za które posesjonaci byli sądzeni przez sąd grodzki, a nie ziemski.

Artykuły henrykowskie podstawowe prawa szlacheckiej Rzplitej...

ARTYKUŁY FUNDAMENTALNE WIARY

Konieczne do zbawienia prawdy objawienia chrzęść, w przeciwieństwie do drugorzędnych; wyodrębniane od XVI w. w celu znalezienia wspólnej bazy doktrynalnej dla wszystkich wyznań chrzęść, jako punkt wyjścia do zjednoczenia, przyjmowane przez wielu teologów protest. ( —> hierarchia prawd wiary).

A.f.w. po...

Recenzja artykułu z czasopisma "szkoła specjalna"

Kilka dni temu sięgnęłam po czasopismo pod tytułem „Szkoła specjalna”, które ma ukierunkowanie pedagogiczne, ale często można w nim znaleźć sporo ciekawych artykułów i informacji nie tylko przeznaczonych dla nauczycieli szkół życia czy pracowników oświaty, ale i dla samych uczniów szkół podstawowych i średnich., ich rodziców i rodzin, gdyż sprawy tam poruszane dotyczą najczęściej ich samych, sytuacji w szkolnictwie czy tym podobnych spraw. Dwumiesięcznik ten ...

Recenzja artykułu. Odmowa chodzenia do szkoły

Joanna Smykaj w swoim artykule zawartym w czasopiśmie „Remedium” Lipiec-Sierpień 2006 przedstawia problem zwany „odmową chodzenia do szkoły”. Artykuł rozpoczyna się krótkim wstępem, gdzie autorka przedstawia nam pokrótce problematykę zagadnienia. Wskazuje nam różnicę pomiędzy strachem a lękiem. Artykuł podzielony został na 5 części. W pierwszej z nich pt. „Zadania rozwojowe stojące przed dzieckiem w okresie wczesnoszkolnym autorka stwierdza fakty dotyczące ...

Artykuły gallikańskie

Wolności gallikańskie stanowiły od dawna temat dyskusji i rozpraw francuskich jurystów, a nawet teologów.Niektórzy z autorów starali się bronić władzy papieskiej przed gallikanizmem, który ją ograniczałdo prymatu honorowego. Gabriel Druet de Villeneuve pisał, że wolności gallikańskie pochodzą z...

Liberalizm na podstawie artykułu Bronisława Świderskiego

Na podstawie artykułu „Przegląd polityczny” 67/68 2004 Bronisław Świderski w artykule dla „Przeglądu politycznego” opublikował esej pt. „Liberalizm na niby”. W artykule tym nawiązuje do książki Zdzisława Krasnodębskiego zatytułowanej „Demokracja peryferii” i poświęconej „polskiemu liberalizmowi” jako ideologii demokracji. Według niego autor książki połączył znaczenia liberalizmu konstestacyjnego i imitacyjnego. Daje mu to okazję, aby raz ...

Recenzja artykułu "Baśniowa terapia"

W artykule „Baśniowa terapia” zawartym w czasopiśmie „Psychologia w szkole” nr 4/2005 Maria Molicka omawia sposób leczenia zaburzeń u dzieci za pomocą baśni. Autorka uważa, iż czytanie baśni w przedszkolach często pomaga rozpoznać, że niektóre z dzieci mają problemy rodzinne. Dziecko np. bite jest w stanie wyłapać z baśni głębszą fabułę, niż dzieci z rodzin prawidłowych. Przykładem jest zdarzenie, gdy wychowawczyni przeczytała dzieciom bajkę „Wilczek i ...

Recenzja oraz własne refleksje na podstawie artykułu

Miałam przyjemność przeczytać artykuł Marcina Kuczkowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego pt. „ Przemoc w polskim hip-hopie na przykładzie płyty „Skandal” zespołu MOLESTA. Choć wydawał się on dla mnie niełatwy, postaram się zrecenzjonować go króciutko a raczej opisać światopogląd tworzony głównie przez zespół MOLESTA oraz wysnuć własne refleksje na jego podstawie. Oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że mam podzielone zdanie co do hip-hopu nie znając zupełnie ...

Magazynowanie artykułów nieżywnościowych

Artykuły przemysłowe odznaczają się różną wrażliwością na działanie czynników klimatycznych w czasie ich magazynowania. Poszczególne grupy wyrobów wymagają w związku z tym określonych warunków kryptoklimatu podczas przechowywania, jak również odpowiednich technologii składowania.

Metale i...

Esej, felieton, artykuł - omów na przykładzie wybraną formę.

Artykuł

publikacja prasowa wyrażająca stanowisko autora lub redakcji wobec istotnych problemów oraz zjawisk społecznych, która posługując się różnorodnymi metodami oddziaływania intelektualnego i emocjonalnego zmierza do kształtowania opinii czytelnika według swoich poglądów.

artykuł...

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Artykuły henrykowskie i pacta conventa

 

Artykuły henrykowskie wymieniały przede wszystkim istniejące już prawa. Stwierdzały, że monarcha nie jest dziedzicem państwa (po jego śmierci następcę wybiera sejm elekcyjny), że o wojnie i pospolitym ruszeniu decydować może tylko w porozumieniu z sejmem, że nie może wyprowadzać pospolitego...

ANGLIKAŃSKIE ARTYKUŁY

Wyznanie wiary składające się z 39 tez, obowiązujące w Kościele anglik, od 1563, zamieszczane w Book of -> Common Prayer; do 1865 wymagano uznania A.a., głównie od duchownych, ściśle w sensie literalnym; obecnie uznanie ich nie obowiązuje.

Sformułowanie A.a. poprzedziła podjęta 1536 przez Henryka VIII...

Streszczenie artykułu z czasopisma pedagogicznego

Ryszard Pachociński w swoim artykule pt. „Pozadydaktyczne obowiązki nauczycieli w Krajach Wspólnoty Europejskiej”, zamieszczonym w czasopiśmie „Dyrektor Szkoły” stwierdza, że dekoncentracja odpowiedzialności za oświatę na rzecz indywidualnych szkół i społeczności lokalnych, wiąże się z potrzebą przejęcia przez nauczycieli szerszej odpowiedzialności na rzecz środowiska lokalnego. Uważa także, że należy dopasować treści programów edukacyjnych do sytuacji ...