Apostoł

Apostoł

Czytaj Dalej

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY

W legendzie o św. Janie apostole [jednej z piękniejszych u Jakuba de Voragine] splatają się w jedno motywy bardzo stare, sikające głęboko w starożytność chrześcijańską, z wątkami stosunkowo świeżej daty'. Anegdota o spotkaniu apostola z heretykiem Ceryntem pojawia się już u św. Ireneusza...

LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY APOSTOŁÓW

Dzieje apostołów, o których życia po Wniebowstąpieniu Pańskim nic przechowały się żadne autentyczne wiadomości [w przeciwieństwie np. do Piotra, Pawła lub Jana], a zwłaszcza tych, którzy mieli głosić Ewangelię w krajach Wschodu, legenda kształtowała w sposób nader podobny: wszędzie, gdzie się...

Socjalizm jako religia według Gustawa Le Bona - Typy i funkcje „apostołów socjalizmu”

właśnie dzięki swym apostołom socjalizm może w pewnej chwili zwyciężyć. Tylko przekonani mają dość zapału, by stworzyć wiarę, która w wielu epokach przekształcała świat. Posiadają oni umiejętność przekonywania, której prawdziwych reguł nie naucza żadna książka – wiedzą, że masy...

ANDRZEJ APOSTOŁ Św.

zm. ok. 70 w Patras (Grecja), Brat św. Piotra, uczeń Jana Chrzciciela (J 1, 35. 40) i Chrystusa (Mt 4, 18-20; Mk 1,16-18; J 1, 35-40), a nast. apostoł (Mk 3, 18; Mt 10, 2; Łk 6, 14).

1. Życie i kult — A. pochodził z Betsaidy (J 1, 44), mieszkał w Kafarnaum, gdzie był rybakiem; Ewangelie przekazały o nim...

APOSTOŁOWIE

Kolegium —> Dwunastu, w znaczeniu szerszym określa także innych jego współpracowników ( —> apostoł).

I. W NOWYM TESTAMENCIE — Relacje nowotest. o a. podkreślają ich rolę jako patriarchów, sędziów i proroków nowego Ludu Bożego, fundamentu i kolumn Kościoła, świadków nauki i znaków Chrystusa, zwiastunów...

BARTŁOMIEJ APOSTOŁ

Wymieniony w spisach apostołóww Ewangeliach synopt. (Mt 10,3; Mk 3,18; Łk 6,14;por. Dz 1, 13). Wielu egzegetów, począwszy od IX w., utożsamia B. z Natanaelem, którego powołanie opisał Jan Apostoł(J 1,45-49; por. 21,2); zarówno bowiem B., jak i Natanaelprzedstawieni są jako towarzysze Filipa, a imię B...

Apostoł

Od greckiego słowa apostolosoznaczającego „wysłaniec". Wpierwotnym Kościele wyraz ten ma dwa różne znaczenia. Po pierwsze, oznacza członka kolegium Dwunastu; są oni nazwani apostołami tylko dwa razy w Ewangeliach; to znaczenie stało się potoczne. Po drugie, w szerszym ujęciu, termin ten oznacza tych...

APOSTOŁOWIE

Wg Biblii, Ew. wg Mat., Marka, Luk., Dziejów Ap., 12 uczniów Jezusa: Piotr, pierwszy papież (symbol: pęk kluczy, kogut), Andrzej, brat Piotra (krzyż w kształcie litery X), Jakub Starszy (muszla, kij pielgrzymi, butla z tykwy), jego brat Jan Ewangelista (kubek z wylatującym zeń uskrzydlonym wężem), Filip...

FILIP APOSTOŁ Św.

J e d e n  z —» Dwunastu w spisach—> a p o s t o ł ów umieszczony na 5 miejscu; pochodził, p o d o b n i ej a k Piotr i Andrzej z Betsaidy nad j e z i o r em G e n e z a r e t .Jezus powołał go jako jednego z pierwszych apostołówJ 1,43-46); wspomniany jest przy rozmnożeniu chlebaJ 6,5-7), nadto j a k o...

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO APOSTOŁA

Św. Jakub apostoł [zwany Młodszym - w odróżnieniu od drugiego apostoła tegoż imienia, którego święto obchodzi Kościół 25 lipca - lub Sprawiedliwym dla swej wierności prawu Mojżeszowemu, cenionej także i przez Żydów], autor listu wchodzącego w skład kanonu Nowego Testamentu, był pierwszym...

Święty Jan, Apostoł

Św. Jan, Apostoł, Ewangelista (+ ok. 100). Prorok, teolog, mistyk. Był synem Zebedeusza i Salome,młodszym bratem Jakuba Starszego (Mt 4,21). Pracował jako rybak. Uczeń Jana Chrzciciela. Razem ześw. Andrzejem poszedł za Jezusem (J 1,38-40). Był jego umiłowanym uczniem. Ewangelia odnotowujeobecność Jana...

Szaweł z Tarsu - Paweł Apostoł

Świadek ukamienowania Szczepana, po jego śmierci prześladowca wyznawców Jezusa, cudownie nawróconyna drodze do Damaszku, misjonarz w Antiochii, odznaczał się wyjątkową świadomością jednościKościoła i jego uniwersalizmu oraz teologicznym ujmowaniem prawd wiary, które głosił Żydom i Grekom.

Przez...

Święty Jakub, Apostoł

Św. Jakub, Apostoł. Jakub, zwany Większym lub Starszym, był synem rybaka Zebedeusza i Salome zBetsaidy (Mt 27,56). Starszy brat św. Jana Ewangelisty. Był powołany przez Jezusa, razem ze swymbratem Janem, jako jeden z Jego pierwszych uczniów (Mt 4,21). Wraz z Piotrem i Janem należał do grupyApostołów...

Jan [święty, apostoł]

Święty, apostoł, jeden z Dwunastu, syn Zebedeusza. Tradycja kościelna przypisuje mu autorstwo czwartej Ewangelii oraz trzech Listów kanonicznych i Apokalipsy. Listy wydają się dziełem tego samego autora, co Ewangelia. Więcej wątpliwości budzi Apokalipsa, chociaż odnaleźć w niej można pewne tematy...

APOSTOŁ (1)

(od gr. apostello posyłam), Uczeń Chrystusa, członek kolegium —> Dwunastu.

W gr. literaturze klasycznej i hellenist. apostólos oznacza statek, flotę, admirała, tylko u Herodota (I 21, VI 8) występuje w znaczeniu wysłannik, a u Epikteta (Peri kynismu III 22) wysłannik Boży; w papirusach — list polecający...

APOSTOŁ (2)

Druga część NT obejmująca Dzieje apost., Listy apost. i Apokalipsę św. Jana.

Podział NT na 2 części, tj. Ewangelię i A., znany był już w sta-roż. Kościele w związku z praktyką liturg. 2 czytań w czasie mszy. Perykopy lekcyjne, brane przede wszystkim z Listów Pawła lub Księgi z tymi perykopami...

Apostoł

(gr. “wysłaniec, legat”). W węższym znaczeniu oznacza jednego z dwunastu uczniów wybranych przez Chrystusa (Mt 10, 2; Lk 6, 13-16), których zadaniem było dawanie świadectwa o Jego posługiwa-niu, śmierci i zmartwychwstaniu, mocą Ducha Świętego (Dz l, 5, 8).

W szerszym znaczeniu apostołami są: Paweł (1...

Bonifacy, Apostoł Niemiec

Winfrid, nazwany w Rzymie Bonifacym, był mnichem anglosaskim, urodzonym (ok. 675) w Crediton (Northumbria) i oddanym do klasztoru w piątym roku życia na wychowanie. Zdecydował się zostać zakonnikiem,a gdy przyjął święcenia kapłańskie, pełnił obowiązki nauczyciela i rektora szkoły w opactwieNursling...

„APOSTOŁ WŚRÓD ŚWIATA"

Popularny kwartalnik teol. o charakterze propagandowym, wyd. w Warszawie 1928-39, poświęcony szerzeniu idei apostolstwa wśród laikatu; organ Współpracowników Apost. Stowarzyszenia Księży Pallotynów, red. przez ks. A. Majewskiego (1928-33), T. Maciora (1934-36), S. Czaplę (1937-39); drukował materiały...

Apostołowie

Dwunastu uczniów Chrystusa i św.Paweł wymienieni w Nowym Testamencie. Najstarszewizerunki pochodzą z III w. i wyobrażają a. jako młodychludzi w typie późnoant. nauczycieli i filozofów,później ukazywani jako brodaci, odziani w tuniki i palliusze.

Symbol, wyobrażani jako baranki i gołębie;do ogólnych —>...