ŚW. ANZELM I POCZĄTKI SCHOLASTYKI

Osnowa tego dowodu pochodziła od Augustyna, a tylko rozwinięcie od Anzelma, Anzelm dodał doń jeszcze - również w Monologium - samodzielny wariant: Istoty stworzone są nierównej doskonałości; tworzą szereg o doskonałości wzrastającej; ale szereg ten, jak każdy szereg rzeczywisty, nie może biec w nieskończoność; musi więc być istota, ponad którą nie ma doskonalszej; ta istota najdoskonalsza - to Bóg.

Anzelm z Canterbury - Bóg

Anzelm zauważa, że nie wszystkie rzeczy są jednakowo dobre, ale istniejąstopnie i odmiany dóbr. Anzelm pisze o tym dobruw Monologionie: Ono zatem jest dobrem samym przez się, ponieważ wszelkie dobro jestprzez nie.

Św. Anzelm z Canterbury

Osnowa tego dowodu pochodziła od Augustyna, a tylko rozwinięcie od Anzelma, Anzelm dodał doń jeszcze - również w Monologium - samodzielny wariant: Istoty stworzone są nierównej doskonałości; tworzą szereg o doskonałości wzrastającej; ale szereg ten, jak każdy szereg rzeczywisty, nie może biec w nieskończoność; musi więc być istota, ponad którą nie ma doskonalszej; ta istota najdoskonalsza - to Bóg.

Anzelm z Canterbury - Wiara i rozum

Fidei certitudo jest według Anzelma podstawą dla fidei ratio, przy czymwyraz ratio trzeba rozumieć w specyficznym, anzelmiańskim znaczeniu. Sądzono, że Anzelm będąc skrajnym racjonalistą, próbuje udowadniaćwszystkie dogmaty (poza Wcieleniem).

Anzelm z Canterbury

Pozostałe dzieła Anzelma to Liber apologeticus contra Gaunilonem respondentempro insipiente - stanowi odpowiedź na krytykę dowodu przez Gaunilona,oraz De veritate, De voluntate, De libertate arbitrii, De Incarnatione Verbi (w dwóchredakcjach), w którym występuje przeciw tezie Roscelina o wcieleniu Ojcai Ducha Świętego (Anzelm ściśle odróżnia Osoby od ich wspólnej natury) orazinne traktaty.

Anzelm z Canterbury - Świat

Anzelm rozumieprzez to, że przed stworzeniem rzeczy, świat nie był niczym sam w sobie,ale był j u ż w Bogu: Zanim wszystkie rzeczy zostały uczynione, w umyśle najwyższej naturybyło już to, czym albo j a k im miały być te rzeczy, albo też w jaki sposóbmiały one powstać. Anzelm w rozdziale 22.

Anzelm z Aosty (1033 - 1109)

Święty Anzelm urodził się w Aoście. W 1093 roku był arcybiskupem Canterbury, stąd w literaturze występuje jako Anzelm z Aosty lub Anzelm z Canterbury.

Anzelm z Canterbury - Prawdy

Anzelm mówi o „zgodności (prawdziwości)woli" {rectitudo voluntatis): Wolność woli jest władzą służenia zgodności woli ze względu na samą tęzgodność. Będąc konsekwentnym wobec swoich założeń musiał Anzelm odrzucićwszelki nominalizm, który widzi w powszechniku tylko flatus vocis.

Święty Anzelm

Anzelm, benedyktyn, biskup, doktor Kościoła (1033 - 1109). Anzelm musiał wyjechać na kontynent. Kiedy po śmierci WilhelmaII wstąpił na tron Henryk I, na jego zaproszenie prymas Anzelm powrócił do Anglii.

Anzelm z Aosty (1033 - 1109) - Gnoseologia

    Anzelm z Aosty godząc się z myślą o racjonalności Boga i  świata, stosował dielektykę do udowodnienia, że Bóg istnieje, że posiada określone własności, że świat jest stworzony z niczego, a dusza nieśmiertelna i wolna.

Anzelm z Aosty (1033 - 1109) - Antropologia

Anzelm z Aosty wyróżnił dwa uczucia: skłonność do tego, co pożyteczne i skłonność do tego, co sprawiedliwe.

GOSTOMSKI Anzelm

GOSTOMSKI Anzelm, ur.

ANZELM POLAK, Anzelm Jerozolimczyk OFMObs

zm. ok. 1520 w Poznaniu, Autor pierwszego w Polsce opisu Ziemi Świętej.

W 1507-08 był spowiednikiem przy kościele Grobu Chrystusa w Jerozolimie; 1512-13 przebywał w Krakowie jako znany kaznodzieja, a nast. w Poznaniu, gdzie 1517 został gwardianem;

jest autorem Terrae Sanctae et urbis Hierusalem apertior...

Anzelm z Aosty (1033 - 1109) - Ontologia

  Bóg jest bytem, którego natura odpowiada całkowicie prawom logicznym.  Świat został stworzony z niczego „na mocy postanowienia mądrości i woli Boga”.  Świat przed swym stworzeniem istniał już jako model, forma, obraz lub zasada w myśli swego Stwórcy; tylko, że w tej postaci nie posiadał innej...

ANZELM abp.

zm. 12 VIII 1158 w Mediolanie, Teolog. Pochodził z pn.-zach. Niemiec; kształcił się w Laon pod kierunkiem św. Norberta, pod którego wpływem wstąpił do zak. premonstratensów;

1129 został bpem Havelbergu nad Łabą, będącego ówcześnie w rękach pogan; dopiero podboje -> Albrechta Niedźwiedzia 1136...

ANZELM, zw. ASCELIN bł. OP

Żył w XIII w., wł. misjonarz. W 1245 na wezwanie pap. Innocentego IV A. wraz z Andrzejem z Longjumeau i Gwiskardem z Kremony jako pierwsi dominikanie rozpoczęli pracę mis. wśród Tatarów;

prześladowani, 1248-49 wrócili do Europy; nast. A. prowadził działalność mis. w Persji; prawdopodobnie 1255 poniósł...

ANZELM z CANTERBURY Św. abp.

ur. 1033 w Aosta (Włochy), zm. 21 IV 1109 w Canterbury, Doktor Kościoła (zw. doctor magnificus), filozof, teolog.

I. ŻYCIE - W 1060 wstąpił do benedyktynów w Bec (Normandia), gdzie 1063 został przeorem, a 1078 opatem; 1093 mianowany abpem Canterbury, brał udział 1098 w synodzie w Bari, na którym...

ANZELM z LAON

Anzelma z Canterbury; przez pewien okres miał wykładać w Paryżu; później wraz z bratem Radulfem prowadził szkołę katedralną w Laon ; oddany nauczaniu, nie przyjął proponowanego mu bpstwa.

BRODZISZEWSKI ANZELM WOJCIECH bp.

ur. 17 IV 1779w Murowanej Goślinie (k. Poznania), zm. 10 VII 1866 w Gnieźnie.

Święcenia kapł. przyjął 1801 w Poznaniu; 1803-29 pełniłfunkcje duszpast. przy kościołach pozn.; 1830 został kanonikiemgnieźn. kapituły katedralnej; od 1835 był generalnym wik.i oficjałem gnieźn.; odegrał bardzo ważną...