ANTROPOLOGIA PRZYRODNICZA

wydawała czasopismo „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej".

ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA

STOSUNEK do INNYCH ANTROPOLOGII — Katolicka a. ANTROPOLOGIA SYSTEMATYCZNA 1.

Strukturalizm - Antropologia Kulturowa

struktury: 1) reguły zawierania małżeństw – krążenie kobiet i wymiana ekonomiczna, 2) mit – mit jest słowem, czyli całością znaczącą – nie jest tym co zawiera przekaz, ale sposobem znaczenia, formą, - jest wtórnym elementem semiologicznym, tworzącą znak całość „Mit nie jest wyrazem podstawowych uczuć człowieka, nie jest przejawem archetypów, nie jest tłumaczeniem zjawisk niezrozumiałych i nie jest protohistorią – mit jak język ujmuje świat, tylko że na ...

Antropologia kulturowa - strukturalizm i posstrukturalizm

; obecność mitu jest stałym atrybutem myślenia ludzkiego; Dygresja i kontynuacja antropologii strukturalnej: Roland Barthes i mitologia denotacja odnosi się do opisowego i dosłownego poziomu znaczenia, wspólnego dla praktycznie wszystkich członków danej kultury konotacja dotyczy znaczeń, które powstają dzięki odniesieniu elementów znaczących do szerszych kontekstów kulturowych; znaczenie znaku obejmuje tu skojarzenia z innymi kulturowymi kodami znaczenia kiedy ...

Antropologia społeczno-kulturowa: Funkcjonalizm

Alfred Reginald Radcliffe-Brown opis łączenia i rozłączania; poszukiwanie jedności w różnorodności; nowy sposób uprawiania antropologii polegał na uznaniu jej za naukę: 1) holistyczną ?

Antropologia-opracowne pojęcia

Twórcy kierunku to Spencer, Morgan, Tylor DYFUZJONIZM KULTUROWY podejście badawcze w antropologii kulturowej obejmujące różne orientacje uznające, że wszystkie kultury rozwinęły się z jednej bądź kilku tzw. Do przedstawicieli zalicza się Ratzela, Frobeniusa,Smitha Literatura: Antropologia kultury.

Antropologia kulturow ćwiczenia WSP TWP

Antropologia kulturowa – ćwiczenia Ćwiczenia Antropologia – to nauka polegająca na adekwatnym opisywaniu i wyjaśnianiu przebiegu procesu ewolucji człowieka w jego własnościach biologicznych i kulturowych.

ANTROPOLOGIA

Nauka o człowieku, jego rozwoju gatunkowym, cechach i właściwościachfizycznych i psychicznych, rasach i kulturze. W szczególnościantropologia zajmuje się zmiennością form organizmu człowieka jakoprzedstawiciela szerszej rodziny (Hominidae) na tle rozwoju świata istotżywych. Czasem dokonuje się...

Psychologia a antropologia

Nie wolno zaś budować antropologii posługując się tylko danymi uzyskanymi przez nauki szczegółowe czy nauki doświadczalne.

Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Antropologia

    Feuerbachowska antropologia to nauka uniwersalna, bo rozpatrywana  łącznie z fizjologią, w sposób całościowy.

Antropologia i folklorystyka

Niezależnie jednak od tego, czy tłumaczy się go archaiczną naturą badanych faktów (bardzo odległych zatem w czasie, jeśli nie w przestrzeni), czy też zbiorowym i nieuświadamianym charakterem pewnych form aktywności społecznej i umysłowej we wszelkich społeczeństwach z naszym włącznie — badania folklorystyczne należą nie-wątpliwie do antropologii bądź przez swój przedmiot, bądź przez swą metodę (a za-pewne przez jedno i drugie razem).

DZIAŁY BIOLOGII - Antropologia

Antropologia jest to nauka o rozwoju rodowym człowieka, o zmienności jego cech fizycznych w czasie i przestrzeni (w tym także o zróżnicowaniu rasowym).

ZBIÓR WIADOMOŚCI DO ANTROPOLOGII KRAJOWEJ (ZWAK), rocznik

ZBIÓR WIADOMOŚCI DO ANTROPOLOGII KRAJOWEJ (ZWAK), rocznik wyd.

TEORIA CZŁOWIEKA (ANTROPOLOGIA RELIGIJNA)

 

Stanowi trzecią podstawową część składową doktryny religijnej. Obejmuje nie tylko zagadnienia genezy oraz natury człowieka, ale także problemy filozoficzne i eschatologiczne dotyczące miejsca i roli człowieka w życiu doczesnym oraz jego celów ostatecznych.

Antropologię religijną rozpatruje się w...

ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA

Antropologia kulturowa (w krajach anglosaskich) — nauka obejmująca całość wiedzy o człowieku jako istocie zdolnej do tworzenia kultury i organizacji społecznej ; nauka biosocjologiczna, integrująca —> kulturę i -> społeczeństwo w jedną całość; stanowiły one dotąd pojęcia izolowane.

ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA

Dopełnienie to może mieć postać: 1° metanauki, a więc: a) logicznej (semiotycznej) analizy języka lub teorii metod nauk szczegółowych o człowieku, b) krytyki poznania występującego w tych naukach; 2° zwieńczającego nadbudowania nad naukami o człowieku, a więc: a) encyklopedyczno-syntetycznego opracowania wyników antropologii przyr.

Antropologia kulturowa – wykłady

ANTROPOLOGIA KULTUROWA ?

Moja ikona w antropologii kulturowej - Bazylika Św. Piotra w Rzymie.

autor: Monika Kowalska MOJA IKONA W ANTROPOLOGII KULTUROWEJ - Bazylika Św.

Test z antropologii

TEST z Antropologii kulturowej 1.

Antropologia- wybrane zagadnienia

Za przedmiot antropologii uznał odkrywanie i analizowanie owych struktur w celu zrozumienia znaczenia i funkcji poszczególnych segmentów świata społeczno kulturowego marksistowska koncepcja człowieka nurt liberalny jako teoria życia społecznego (Hobbes; Locke; Monteskiusz; Russo) Russo;) indywidualizm, naturalizm, nauka i sztuka deformują czł.