Aniołowie

Czytaj Dalej

Istnienie, natura i posłannictwo aniołów

W teologii mówi się, że na początku czasów B stworzył istoty duchowe z niczego. O aniołach dowiadujemy się z Pisma Św. ST zawiera wzmianki o jakiś istotach rodzaju męskiego. ST mówi o specjalnym rodzaju aniołów tzw. „anioł Jahwe”. Anioł taki ma 4 postacie: jest reprezentantem B, głową wszystkich istot...

Motyw anioła w literaturze

Anioty - Istoty niematerialne pośredniczące między ludźmi a Bogiem, zwykle uosabiające doskonałość i dobroć. Przedstawia się je najczęściej jako pięknych mężczyzn z wielkimi białymi skrzydłami, czasem jako pulchne uskrzydlone dzieci (na wzór amorków). Biblia (ST) - 1) Anioły z ognistymi mieczami...

Tomasz z Akwinu - Aniołowie

Tytuł Doctor Angelicus przyznany Tomaszowi nie był przypadkowy, była to nietylko pochwała czystości i głębi życia duchowego, ale odbicie koncepcji światai pogłębionego hierarchicznego naturalizmu. Główna kwestia angelologii to zagadnienieciekawe i subtelne; brzmi ona tak: czy istnienie czystych duchów...

ANIOŁ STRÓŻ

Anioł, którego - wg nauki kat. - Bóg daje człowiekowi za pomocnika tak w sprawach zbawienia, jak i w innych dziedzinach jego życia.

I. W TEOLOGII — Opieka a.s. rozpoczyna się w chwili narodzenia człowieka, a kończy w momencie śmierci.

Pismo św. nie zawiera wyraźnego stwierdzenia, czy każdy człowiek ma...

ANIOŁ

(gr. angelos, łac. angelus, odpowiednik hebr. male'ak), Istota duchowa, w hierarchii bytów zajmująca miejsce między Bogiem a ludźmi; nazwa a. oznacza nie naturę, lecz funkcję a. jako wysłanników lub posłańców Boga (por. Hbr 1, 14); problematyka a. jest przedmiotem - angelologii.

I. W ST i LITERATURZE...

Michał Anioł

Michał Anioł jest jednym z największych artystów, jacy kiedykolwiek żyli - jego twórczość obejmowała malarstwo, architek­turę, rzeźbę, a takie poezję.Michał Anioł (właśc. Michelangelo Buonarroti, 1475-1564) urodził się w Cap­rese, we włoskiej prowincji Toskanii. Jednak kiedy miał zaledwie kilka...

ANIOŁ

W religiach Wschodu - istota niematerialna, pośrednicząca między bóstwem a ludźmi, wysłannik boga w mazdaizmie, judaizmie, chrześcijaństwie i islamie; z gr. angelos 'poseł, wysłannik, zwiastun; Hermes, poseł bogów Olimpu'; por. Anglówie (Nie Anglowie...); Archanioł; Cherubin; Serafin.

Anioł augsburski...

Michał Anioł

Michał Anioł urodził się w rodzinie Buonarroti Simoni należącej do starych florenckich rodów mieszczańskich. Gdy miał zaledwie kilka tygodni, jego rodzina przeniosła się do Florencji. Jego ojciec Lodovico, pełnił w tym czasie obowiązki burmistrza Chiusi i Caprese. Matka, Francesca di Neri di Miniato del Sera, zmarła 6 grudnia 1481 roku, kiedy artysta miał 6 lat. Z tego względu młody Michał Anioł był wychowywany przez spokrewnioną rodzinę kamieniarzy, co ukierunkowało ...

Anioł biznesu

Charakterystyka

'Aniołowie biznesu to inwestorzy prywatni, którzy inwestują swój kapitał w innowacyjne przedsięwzięcia na początkowych etapach ich powstania.

Kapitał ten nie jest formą pożyczki, lecz wprowadzany jest do przedsiębiorstwa za pomocą wykupienia w nim udziałów. Przybiera więc formę...

ANIOŁ

 

ANIOŁ (gr. dggelos = zwiastun, posłaniec) nłc. angelus; ang. angel; fr. ange; nm. Engel

W teologii dogmatycznej: duch czy­sty stworzony przez Boga, w hierarchii bytów zajmujący miejsce pośrednie mię­dzy Bogiem a ludźmi. Na podstawie da­nych biblijnych podkreśla się, że nazwa „anioł"...

O aniołach upadłych

Wszystkie religie przyjmują obok aniołów jako duchów dobrych istnienie duchów złych, zwanych aniołami upadłymi. Bytowo są to takie same istoty duchowe i personalne, tylko, że moralnie złe, antyboskie, perwersyjne. Przyjmuje się, że na początku wszyscy aniołowie zostali poddani próbie moralnej przez...

ANIOŁ PAŃSKI, Angelus Domini

Modlitwa odmawiana na głos dzwonu rano, w południe i wieczorem dla uczczenia wcielenia Syna Bożego i związanego z nim macierzyństwa Maryi oraz dla uproszenia sobie jej wstawiennictwa. Składa się z 3 Zdrowaś Maryjo poprzedzonych wersetami zapowiadającymi 3 główne momenty tajemnicy wcielenia: zwiastowanie...

Aniołowie

(z gr. “angelos” = “wysłaniec, posłaniec”) Duchowi wysłańcy Boga, uznawani - choć w różny sposób - przez judaizm, chrześcijaństwo i islam.

We wcześniejszej tradycji Starego Testamentu aniołów z trudem tylko można było odróżnić od Boga (Rdz 16, 7-13); ich zadaniem było pośredniczenie między Bogiem...

DOWGIRD ANIOŁ SchP

Imię zak. Anioł od św. Wiktora, ur. 2 XII 1776 w Jurkowszczyźnie k. Mścisławia (Białoruska SRR), zm. 26 IV 1835 w Wilnie, filozof.

Od 1786 uczył się w kolegiach jez. w Mohylewie i Mścisła-wiu, a nast. u pijarów w Dąbrównie; do zakonu wstąpił 1791 w Lubieszowie; 1793-96 studiował literaturę...

Aniołowie stróżowie

Rozumne i niematerialne duchy, którym Bóg wyznaczył zadanie otoczenia troską ludzi (zob. Mt 18, 10; Dz 12, 15). W Starym Testamencie aniołowie opiekują się jednostkami (Tb 5, 1-12,21; Ps 91, 11-12), małymi grupami narodu (Dn 3, 24-28), a nawet całymi narodami (Dn 10, 13-21).

Zob. aniołowie.

Michał Anioł - Kaplica Sykstyńska

To monumentalne dzieło jest czymś wyjąt­kowym w historii sztuki. Michał Anioł za­równo je zaplanował, jak i wykonał w ciągu czterech lat, bez żadnej pomocy. Na central­nym sklepieniu kaplicy artysta namalował dziewięć ogromnych fresków przedstawia­jących historię stworzenia, upadek człowieka i potop...

Anioły

Istoty duchowe, zajmujące w hierarchii bytówmiejsce pomiędzy Bogiem a ludźmi; wyobrażeniaa. są inspirowane tekstami bibl. i apokryficznymi.

Teolodzy podzielili a. na dziewięć chórów, z którychw sztuce chrzęść, najczęściej wyobrażano serafinów,cherubinów i trony, archaniołów i anioły. Serafinówi...

Aniołowie

Aniołowie są “duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie”(Hbr 1,14), aby im objawić plany Stwórcy oraz bronić przed szatanem. W rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie Kościół czci trzech archaniołów, którzy odegrali szczególną...

Błogosławiona Maria od Aniołów Wüllenweber

Bł. Maria od Aniołów Wüllenweber, zakonnica (+ 1907). W 1888 r. założyła zgromadzenie Sióstr Salwatorianek.Była w nim pierwszą przełożoną. Beatyfikował ją Paweł VI (1968).