WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA, ABSOLUTYZM WE FRANCJI I REWOLUCJA BURŻUAZYJNA W ANGLII

Anglia + Szkocja - unia realna 1707 . Anglia + Szkocja - unia personalna, posłowie szkoccy weszli w skład Izby Gmin, lordowie đ Izba Lordów 1707 .

MONARCHIA STANOWA W ANGLII. GENEZA PARLAMENTARYZMU

Po śmierci Henryka władzę w Anglii objął król Ryszard Lwie Serce, (1189 - 1199)ale monarcha ten nie interesował się sprawami Anglii, brał aktywny udział w wyprawach krzyżowych.

UKSZTAŁTOWANIE SIĘ RZĄDÓW PARLAMENTARNO - GABINETOWYCH W ANGLII NA PRZEŁOMIE XVII / XVIII WIEKU

AKT NAWIGACYJNY, w myśl którego można było przywozić towary do Anglii tylko na statkach angielskich, co doprowadziło do wieloletnich wojen z Holandią.

Wojna domowa w Anglii

uchwalono akty nawigacyjne-ustawa ta zezwalała na import towarów obcych do Anglii wyłącznie na ang. Cromwell - lordem protektorem Anglii; Po śmierci Cromwella nowym protektorem został syn Oliviera - Richard Cromwell, który nieudolnie rządził, zmuszono go do ustąpienia.

Polityka zagraniczna Anglii w latach 1937 - 1939

Wiosną 1939 sprzeciwiła się Anglia aneksji całej Czechosłowacji, a kiedy ujawnione zostały niemieckie roszczenia pod adresem Polski, Anglia doszła do wniosku, że polityka appeasementu nie gwarantuje pokoju i zagroziła (udzielając Polsce jednostronnych gwarancji bezpieczeństwa) interwencją zbrojną w przypadku niemieckiego ataku na Polskę.

Dyktatura Olivera Cromwella i jej znaczenie dla Anglii

Po rozpędzeniu parlamentu „kadłubowego” Anglia przekształciła się z republiki w protektorat, który był niczym innym jak dyktaturą wojskową.

Organizacja administracji osiemnastowiecznej republik: Anglia, Szwecja, Stany Zjednoczone

W wyniku unii administracja centralna Anglii rozszerzyła poważnie swój zakres działania, stając się zarazem administracją centralną nowego państwa złożonego, które od tej pory nosi oficjalną nazwę Zjednoczonego K rólestwa, lecz potocznie nazywa się Wielką Brytanią.

KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - W Anglii

Arcybiskupa zmuszono do opuszczenia Anglii, apelował więc do papieża Leona IX i spowodował przybycielegatów papieskich, ale nie został restytuowany. Stolica Apostolska poparła Wilhelma z Normandii wwalce o tron angielski, co ułatwiło w następnym okresie reformę Kościoła w Anglii na wzór kontynentalny.

Katolicy w Anglii i Szkocji

Spotkali się oni z życzliwym przyjęciem, kiedy jednak część świeckich katolików francuskich pozostaław Anglii, wywołało to nieprzewidziany skutek ujemny: w oczach prostego ludu angielskiego, wyznającegoanglikanizm, katolicyzm wydawał się być jeszcze bardziej obcym elementem w życiu kraju.

GENEZA I KONSEKWENCJE REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ W ANGLII XVIII W.

Przewrót przemysłowy a Anglii doprowadził do tego, że Anglia stała się pierwszym mocarstwem kolonialnym Europy. Pozycję Anglii ugruntowało wygranie wojny 7-letniej (1756-1763) i odebranie Francuzom Kanady.

Anglia, Francja, Hiszpania - „nowe monarchie" XVI w.

Zjednoczenie Francji Dążenia dynastii Walezjuszów do całkowitego zjednoczenia ziem Francji były przyczyną wojny stuletniej (1337-1453), w której Anglia utraciła na rzecz Francji resztę swoich posiadłości na kontynencie.

ANGLIA, England

oraz literatury (-» Anglia VII) i muzyki (-> Anglia VI); kierowana przez Adriana szkoła katedralna w Canterbury stała się wzorem dla innych, które powstały w VIII w. paryskim (— Anglia IV A 2).

ANGLIA - bitwa powietrzna 1940 r.

Góring wydał rozkaz „Adler" - „za­ostrzonej wojny powietrznej" prze­ciwko Wielkiej Brytanii, który prze­widywał, że samoloty niemieckiepowinny zniszczyć w ciągu 4 dni lotnictwo myśliwskie stacjonujące na południu Anglii.

POCZĄTEK STULECIA: FILOZOFIA OŚWIECENIA W ANGLII. LOCKE I PODSTAWY EMPIRYZMU

Psychologia tego typu opracowana została w Anglii w ciągu XVIII wieku i wyłożona systematycznie najpierw przez Davida Hartleya (1705- 1757), potem przez Josepha Priestleya (1733-1804).

Znaczenie utworzenia monarchii konstytucyjnej w Anglii

W okresie nowożytnym przynależność do Izby Lordów wiąże się z dziedziczonym tytułem pana Anglii. Wytworzony w Anglii system rządów parlamentarno- gabinetowych posłużył za wzór dla wielu państw XVIII i XIX wieku, które wydały walkę absolutyzmowi.

Polityka zewnętrzna Anglii w średniowieczu

Panowanie Edwarda II Niepowodzenia Anglii w tych wojnach starali się wyzyskać Kapetyngowie, którzy od dawna dążyli do wyparcia Anglii z kontynentu.

WIKINGÓW NAJAZDY NA ANGLIĘ, OKRES PÓŹNIEJSZY 899-1016

Wikingowie zmienili się; wojow­nicy byli lepiej wyćwiczeni, a oddziały liczniejsze; Anglia pod panowaniem nie­udolnego króla Ethelreda II (965? Ethelred wziął odwet, mor­dując Duńczyków mieszkających w Anglii.

Rewolucja w Anglii w XVII wieku

Rewolucja angielska - WAŻNIEJSZE DATY 1640 Karol I zwołuje Parlament Krótki po raz pierwszy od 1629 roku   1642-1646   Pierwsza wojna domowa pomiędzy Karolem I a parlamentem 1645 Utworzenie Armii Nowego Wzoru przyczynia się do zwycięstwa parlamentu w bitwie pod Naseby 1647 Debaty między lewellerami a dowódcami wojsk 1648 Druga wojna domowa - Karol I znów pokonany; z parlamentu usunięta większość prezbiteriańska 1649 Egzekucja Karola I 30 ...

Opis bibliograficzny: "Szkolnictwo w Anglii w epoce wiktoriańskiej"

, Szkolnictwo w Anglii I jego tradycje, Wrocław 1964. ) Trevelyan George Macaulay, Historia Anglii, Warszawa 1963. ) Zins Henryk, Historia Anglii, wydanie IV poprawione i uzupełnione, Wrocław 2001.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - WOJNA Z ANGLIĄ I KWESTIA KANADY

Anglia toczyła wówczas wojnę z Francją. prezydent James Madison wypowiedział Anglii wojnę.