Anatomia

Czytaj Dalej

Czym jest anatomia?

Anatomia systematyczna wchodzi w zakres anatomi i opisowe j w szerszym znaczeniu tego słowa, chociaż często oba określenia są uważane za równoznaczne. Anatomia topograficzna jest nauką syntetyczną w przeciwieństwie do wybitnie analitycznie pracującej anatomi i syste-matycznej .

Anatomia grupy

Zrozumienie anatomii grupy jest istotne dla zrozumienia grupowego podejmowania decyzji, które stało się powszechną cechą funkcjonowania współczesnych organizacji.

ANATOMIA

Nauka zajmująca się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów. Ze względu na obiekt zainteresowań badawczych wyróżnia się anatomię zwierząt, roślin i człowieka. Uwzględniając podejście do zagadnień, przyjmuje się podział na: anatomię topograficzną (chirurgiczną - opis budowy...

Anatomia patologiczna dysplazji i zwichnięcia stawu biodrowego

Leczenie dysplazji i zwichnięcia stawu biodrowego wymaga zrozumienia anatomii patologicznej tych deformacji.

Anatomia

Anatomia, czyli nauka o organach (narządach), jest jednym z działów morfologii.

Anatomia czynnościowa i fizjologia ręki

Do prawidłowej oceny zmian chorobowych i uszkodzeń w obrębie ręki niezbędna jest dobra znajomość zagadnień anatomii czynnościowej.

Anatomia interakcji społecznej

Kontakt społeczny, przez swoją przelotność, chwilowość, ma na ogół nikłe konsekwencje. Ale może być tak, że stanowi tylko pierwszą rundę, otwierającą jakąś dłuższą sekwencję wzajemnie zorientowanych działań. Znów zobaczmy przykład: jestem za granicą, w obcym mieście, chcę spytać o drogę...

Bunt mas - Wstęp do anatomii człowieka masowego

Jaki jest zatem ów człowiek masowy, który zdominował dziś życie publiczne — za-równo polityczne, jak i pozapolityczne? Dlaczego jest taki, jaki jest, czyli jak do tego doszło, że się takim stał? Odpowiedzieć trzeba od razu na oba pytania, bo odpowiedzi te wzajemnie się uzu-pełniają. Ludzie, którzy...

Anatomia grupy - Pojęcie grupy

Z licznych definicji grupy do częściej cytowanych należą dwie poniższe:

G. Homans: Przez grupę należy rozumieć zbiór komunikujących się ze sobą przez pewien czas osób w liczbie pozwalającej wszystkim na komunikację bezpośrednią (twarzą w twarz), a nie przez pośredników. (We mean by a group a...

Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Teoria systemowa G. Homansa

Zdaniem autora zachowania członków grupy muszą być traktowane jako system zachowań, a nie zachowania odrębne i niepowiązane ze sobą (the behavior of members of a group must be considered as a system of behavior, not as separate actions unrelated to each other).

Trzy elementarne formy zachowania to...

Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Teoria społecznej integracji P.M. Blaua

Teoria ta wyjaśnia, dlaczego i jak osoby zostają akceptowane jako członkowie grupy. Zdaniem autora warunkami członkostwa w grupie są atrakcyjność (attractiveness) i dostępność / przystępność (approachability). Potencjalny nowy członek musi najpierw wykazać się przed grupą posiadaniem osobistych...

Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Teoria wpływu społecznego H.C. Kelmana

Jej przedmiotem jest sposób wywierania wpływu przez grupę na jej poszczególnych członków. Zdaniem autora w relacjach grupowych zachodzą z różną intensywnością trzy procesy:

Uległość (compliance). W tym przypadku osoby, chcąc uzyskać pozytywne reakcje ze strony innych osób, przyjmują...

Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Teoria dynamiki grupowej (teoria pola) K. Lewina

Teoria dynamiki grupowej zakłada, że grupa ma przestrzeń życiową, w której zajmuje miejsce w relacji do innych obiektów; jest zorientowana na cele i podejmuje działania w dążeniu do ich osiągnięcia, mogąc napotykać przeszkody w tych działaniach: (...) a group has life space, it occupies a position...

Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Teoria zachowania grupowego R.F. Balesa

Teoria ta dostarcza wartościowych narzędzi analizy zachowania grupowego (interaction-process analysis). W swoim analitycznym schemacie autor rozważa cztery podstawowe problemy, wobec których staje grupa:

- Adaptacja do czynników znajdujących się poza grupą, a wywierających na nią wpływ. W konkretnym...

Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Dwuwymiarowa teoria członkostwa J.M. Jacksona

Teoria ta opisuje i analizuje podstawy członkostwa grupowego. Zgodnie z nią członkostwo może być oparte na przyciąganiu (attraction), czyli sile popychającej osobę do przyłączenia się lub pozostania w grupie, albo na akceptacji (acceptance), definiowanej jako stopień, w jakim zdolności i zachowanie...

Anatomia grupy - Normy grupowe i konformizm

G. Homans: Norma jest ideą w umysłach członków grupy (an idea in the minds of a group’s members), która może zostać zwerbalizowana (that can be stated), aby określić, co członkowie grupy mają zrobić w danych okolicznościach. Społeczna pozycja w grupie poszczególnych jej członków zależy w dużym...

Anatomia grupy - Komunikacja grupowa

Efektywność grupy zależy od istnienia konsensusu między jej członkami. Konsensus jest następstwem interakcji, które z kolei są produktem otwartej komunikacji. Wydaje się zatem oczywiste, że tak lub inaczej definiowana efektywność grupy pośrednio lub bezpośrednio jest warunkowana otwartą komunikacją...

Dowody pośrednie i bezpośrednie ewolucji z anatomii i morfologii

1.Narządy homologiczne-narządy o jednakowym pochodzeniu i planie budowy, ale różniące się wyglądem wskutek pełnienia różnych funkcji, np: kończyna przednia człowieka, nietoperza, delfina, skrzydło ptaka.

Dywergencja-powstawanie rozbieżności, różnokierunkowe kształtowanie się cech osobników o...

Notatki z lekcji - Anatomia Człowieka

T: BUDOWA I FUNKCJE KOMÓRKI. 1. KOMÓRKA podstawowa cząstka budulcowa i czynnościowa organizmu. 2. CZYNNOŚCI ŻYCIOWE ORGANIZMÓW ŻYWYCH: - oddychanie - wydalanie - odżywianie - odbieranie bodźców - wzrastanie - rozmnażanie 3. BUDOWA KOMÓRKI: błona komórkowa aparat Golgiego AG cytoplazma lizosomy jądro komórkowe mitochondrium rybosomy reticulum endoplazmatyczne (siateczka wewnątrzplazmatyczna) ER 4. BUDOWA I FUNKCJE BŁONY ...

Budowa i funkcjonowanie narządu wzroku (anatomia)

BUDOWA ORAZ FUNKCJONOWANIE NARZADU WZROKU Narząd wzroku - oko, jest organem, dzięki któremu odbieramy bardzo dużą ilość informacji ze świata zewnętrznego. Oceniamy odległość obserwowanych przedmiotów od nas, dostrzegamy ruch, rozróżniamy natężenie światła i barwy. Ogarniamy wzrokiem szerokie pole widzenia, co ułatwiają nam ruchy gałek ocznych w górę i w dół. Dzięki złożonemu układowi optycznemu odbieramy ostry obraz obserwowanych obiektów. Wiele osób ...