Analiza

Czytaj Dalej

ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO, RENTOWNOŚCI I WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Analiza przychodów z działalności gospodarczej jako analiza przyczynowa realizowana jest w dwóch podstawowych etapach jako analiza wstępna i właściwa analiza przyczynowa.

Proces analizy strategicznej

Wyjścia (dane wyjściowe) 1 Zapisy dotyczące realizacji analizy strategicznej firmy 2 Plan analizy zaakceptowany przez Zarzad firmy 3 Protokół sekretarki ze spotkań zarządu 4 Raport handlowców dotyczące konkurencji 5 Macierz McKinsea Odpowiedzialność i uprawnienia Stanowisko Zadanie Uprawniony do Odpowiedzilny za Dyrektor Handlowy(SM) <center>1</center> tworzenia raportów rzetelne przygotowanie planu przeprowadzenia ...

Rola analizy ekonomicznej w firmie

Pojęcie analizy funkcjonalnej Funkcjonalna analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa jest wyodrębniona z całokształtu analiz ekonomicz-nych na podstawie kryterium stosowanych metod analitycznych.

Analiza finansowa - sciągi z wykładów.

Przeznaczenie analiz a) analiza zewnętrzna b) analiza wewnętrzna 2. Wykład 6 Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o pionową ocenę pasywów bilansu (analiza źródeł finansowania działalności).

Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej

Ze względu na rodzaj informacji analitycznej rozróżnia się analizę:  wskaźnikową - W analizie wskaźnikowej ocenę działalności gospodarczej przeprowadza się w oparciu o dobrane i zweryfikowane wskaźniki i współczynniki;  zależnościową - Analiza zależnościowa stanowi kontynuację analizy wskaźnikowej i zmierza do wyjaśnienia przyczyn kształtowania się wskaźników i współczynników.

Analiza dokumentów

Analizując pismo dziecka, można postawić wstępną diagnozę o zaburzeniu w funkcjonowaniu analizatora wzrokowego, albo też słuchowego i w dalszym ciągu rozpocząć z dzieckiem pracę korekcyjną.

Analiza wartości

Koncepcja analizy wartości Analiza wartości została opracowana przez L.

Metody analizy strategicznej

| Metody menedżerskie analiza wartości, analiza ABC i XYZ, analiza dyrektywna, benchmarking, reengineering, metody kreatywne, metody racjonalne, metody ukierunkowane na swobodne myślenie, burza mózgów, Analiza kluczowych czynników sukcesu Biznes plan |- Metody analizy strategicznej | Są to metody analizy strategicznej par excelance.

Analiza

Analiza czynników produkcji i ich wykorzystania składa się : - analizy stanu i wykorzystania maszyn i urządzeń oraz sieci handlowej – analiza stanu maszyn i urządzeń ocenia się na podstawie wartości brutto i wartości umorzenia.

Analiza finansowa - sciąga.

Analiza działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej powinna obejmować: analizę otoczenia przedsiębiorstwa i analizę ekonomiczną2. Analiza pionowa bilansu to analizaoceny majątku przedsięb (aktywów) i źródeł jego finansowania (pasywa).

Analiza strategiczna i analiza swot

Głównym celem analizy Swot jest określenie aktualnej i perspektywicznej pozycji przedmiotu analizy Swot oraz prognoza strategii postępowania.

Analiza treści - Założenia i ogólna problematyka analizy treści

Systematyczność analizy jako jedno z kryteriów wymienionych w definicji wymaga uwzględnienia wszystkich istotnych dla odpowie­dzi na pytanie badawcze aspektów analizowanego tekstu. Standaryzowana analiza treści nie musi być przy tym koniecznie analizą ilościową.

Analiza sytuacji przedsiębiorstwa

Analiza sprowadza się więc do dwóch kwestii: analizy otoczenia rynkowego (makrootoczenie, otoczenie konkurencyjne, tendencje rozwojowe), analizy zasobów marketingowych firmy (kadra, udział w rynku, atrakcyjność oferty, cenowa pozycja firmy, systemy dystrybucji, działalność promocyjna Techniki analizy Do analizy sytuacji przedsiębiorstwa w ujęciu kompleksowym najczęściej wykorzystywane są: SWOT portfolio Analiza sytuacji ze względu ...

Teoretyczne podstawy analizy finansowej

Analiza ekonomiczna Analiza techniczno-ekonomiczna Analiza finansowa analiza produkcji analiza zatrudnienia i wydajności pracy analiza środków trwałych analiza gospodarki materiałowej analiza postępu technicznego analiza sytuacji finansowej analiza sytuacji majątkowej analiza wyniku finansowego analiza przychodów analiza kosztów analiza przepływów ...

Analiza ekonomiczna - wykłady

analiza ekonomiczna nie jest (ale się wiąże) kontrolą elementy kontroli: - znaleźć nieprawidłowości - znaleźć winnego - ukarać kontrola jest nastawiona na przeszłość, natomiast analiza na przyszłość W analizie ekonomicznej nie szuka się winnych, ale przyczyny; nie służy do karania.

Analiza strategiczna

: Analiza korzyści akcjonariusza: szczególne podkreślenie zna­czenia analizy finansowej i rynku kapitałowego w ocenie pozycji przedsiębiorstwa, Etap 5.

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Analiza treści

W od­niesieniu do fotografii analiza treści polega na wyodrębnieniu elementów wizual­nych istotnych z punktu widzenia postawionego problemu czy pytania badawcze­go, obliczeniu częstości ich występowania w starannie dobranej kolekcji zdjęć, a następnie dokonaniu analizy ilościowej rezultatów.

Analiza diagnostyczna

Zadania badawcze diagnozy struktury organizacyjnej Węzłowe zadanie badawcze Szczegółowe zadania badawcze Analiza i ocena klasyfikacji celów badanie jasności i jednoznaczności celów przedsiębiorstwa badanie adekwatności celów przedsiębiorstwa do oczekiwań otoczenia badanie zgodności zasobów ludzkich i rzeczowych z celami badanie stopnia zaspokojenia potrzeb otoczenia badanie prawidłowości podziału celu ogólnego na cele cząstkowe |- Analiza i ocena ...

Analiza techniczna

Analiza techniczna jest poniekąd zanegowaniem hipotezy efektywności rynków finansowych, która mówi, że nie możliwe jest przewidzenie zmian cen papierów wartościowych na podstawie analizy ich zmian wcześniejszych.

ANALIZA

) Analiza myślowa (zwana też niekiedy analizą teoretyczną) — dotyczy rozbioru pojęć, prawd, zagadnień, zjawisk z uwzględnieniem ich genezy (analiza ge­netyczna), przyczyny (analiza przyczyno­wa), struktury (analiza strukturalna), fun­kcjonowania (analiza funkcjonalna), wy­tworów ludzkich, np.