Altruizm

Altruizm

Czytaj Dalej

Altruizm i empatia

Zgodnie z tym podejściem, działanie na korzyść niespokrewnionego członka tego samego gatunku może przynosić jednostce korzyści pod warunkiem, że taki altruizm zostanie później „odpłacony”.

ALTRUIZM

  ALTRUIZM (łc.

ALTRUIZM

ALTRUIZM (łac.

ALTRUIZM

(łac. alter drugi), Termin wprowadzony przez A. Comte'a na oznaczenie bezinteresownego dążenia woli skierowanej na dobro drugich; postępowanie nacechowane troską o los innych ludzi, gotowość poświęcenia interesów osobistych dla dobra społecznego.

A. może przybierać różne formy: od postawy...

ALTRUIZM

(łac. alter = drugi, inny) Termin wprowadzony przez Comte'a, oznaczający bezinteresowną troskę o dobro innych ludzi, życzliwość, go­towość do poświęceń, sympatię wzglę­dem bliźnich.

A., rozumiany jako ideał moralny bądź jako wrodzona człowie­kowi postawa, przeciwstawiany jest —> egoizmowi...

ALTRUIZM

Postawa polegająca na udzielaniu bezinteresownej pomocy innym izainteresowaniu się ich sprawami. Postawa przeciwna -> EGOIZMOWI.