Alkohol

Czytaj Dalej

Alkohol w życiu człowieka - pomoce w pokonywaniu problemu

faza chroniczna · okres długotrwałego opilstwa · picie poranne – „kac gigant” · upijanie się w samotności · spadek tolerancji na alkohol · sięganie po alkohole niekonsumpcyjne – „wynalazki”, „jabole” · rozpad więzi rodzinnej · wynoszenie rzeczy, kradzieże w celu zdobycia alkoholu · degradacja zawodowa i społeczna · opętanie alkoholowe – „wtórny analfabetyzm” · alkohol staje się jedynym ...

Alkohole

Alkohol etylowy główny składnik napojów alkoholowych otrzymuje się w wyniku fermentacji skrobi lub cukru pod wpływem enzymów zawartych w drożdżach.

Alkohol i alkoholizm

Szkodliwość alkoholu Alkohol etylowy (C2H5OH) spożywany w nadmiernych ilościach lub zbyt często może być szkodliwy dla organizmu. Z kolei nerki kobiety i mężczyzny wydalają alkohol z tą samą szybkością, nie są więc przyczyną różnic w tolerancji alkoholowej między płciami.

Leczenie uzależnienia od alkoholu w Polsce.

Personel oddziałów terapeutycznych: · traktuje skazanych przebywających w nich jak pacjentów, a nie przestępców, · dostrzega bardzo wyraźny związek pomiędzy nadużywaniem alkoholu a przestępczym stylem życia, ma jednak świadomość, że alkohol nie jest jedynym ich problemem, a jedynie jednym z problemów, · rozumie pracę ze skazanymi jako skuteczną formę pomocy i resocjalizacji, · ceni pracę zespołową, a wzajemne wspieranie się członków ...

Szkodliwość alkoholu na organizm ludzki

Dzieci, których matki spożywały alkohol w trakcie ciąży mogą mieć wrodzony zespół alkoholowy (alkoholoembriopatia). Ma na nią wpływ bardzo łatwy dostęp do alkoholu, jego stosunkowo niewielka cena, a także podtrzymywana przez wielu teza, że piwo to nie alkohol.

Alkohol a młodzież

Co się stało, że alkohol stał się modny, dlaczego integrujemy picie alkoholu z innymi działaniami społecznymi?

Program naprawczy mlodzieży szkół średnich- alkohol

” GRUPA II- „Rodzaje najczęściej spożywanych alkoholi wśród młodzieży i miejsca w których je piją” GRUPA III- „Zagrożenia związane z piciem alkoholu GRUPA IV- „Dlaczego młodzi ludzie piją alkohol?

Młodzi europejczycy a alkohol

Częstotliwość sięgania po alkohol Częstotliwość konsumpcji alkoholu była w badaniach HBSC oceniana w kategoriach picia “co najmniej raz w tygodniu”. Informacji o Alkoholu i Narkotykach (CAN) przy współpracy z Grupą Pompidou (Rada Europy).

Działanie alkoholu na organizm człowieka

Alkohol jest głównym składnikiem różnego rodzaju win, wódek, piwa oraz innych napojów alkoholowych.

Chemia Kosmetyczna- cz. 6 Alkohole

CH3OH to metanol inaczej alkohol metylowy C2H6OH etanol czyli alkohol etylowy C3H8OH propanol czyli alkohol propylowy C4H9OH butanol czyli alkohol butylowy Alkohol metylowy CH3OH- jest to ciecz bezbarwna, podobna do alkoholu etylowego, inaczej spirytus drzewny używany jako paliwo i do produkcji innych związków organicznych.

Zatrucie alkoholem etylowym

Badając chorych znajdujących się w stanie śpiączki po użyciu alkoholu, należy pamiętać, że alkohol może być przyczyną współistniejącą w śpiączkach pochodzenia internistycznego, ewentualnie neurologicznego, czy w innych zatruciach.

Zatrucie alkoholem metylowym

Alkohol metylowy używany jest w zakładach przemysłowych jako rozpuszczalnik lub jako surowiec. Z jednej strony należy podawać odtrutkę, którą jest alkohol etylowy, a z drugiej strony prowadzić leczenie objawowe, polegające na wyrównaniu zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej.

Projekt badawczy : dzieci i młodzież sięgające po alkohol.

Hipotezy badawcze : - Dzieci i młodzież z rodzin patologicznych powielają zachowanie swoich rodziców, opiekunów -Dzieci i młodzież spożywają alkohol zazwyczaj w swojej grupie rówieśniczej.

Kobieca strona picia alkoholu

Alkoholizm , inaczej uzależnienie od alkoholu lub choroba alkoholowa — polega na utracie kontroli nad ilością wypijanego alkoholu. Nie zdają sobie sprawy, że dla nich alkohol jest jeszcze bardziej niebezpieczny.

Alkoholizm, fazy, obszary życia rodzinnego podlegające szczególnym zagrożeniom z powodu systematycznego nadużywania alkoholu, Współuzależnienie -- ŚCIĄGA

>>> zatrucie alkoholem 0,3-0,5 promila - upośledzenie koordynacji wzrokowo ruchowej 0,5-0,7 zaburzenia sprawności ruchowej refleksu, gadatliwość, nadmierna nadpobudliwość, błędna ocena sytuacji 0,7-2,0 - obniżenie progu bólu, spadek reakcji, zachowania agresywne, pobudzenie seksualne 2,0-3,0 - zaburzenia mowy, zaburzenia równowagi (przewracanie), senności, brak kontroli zachowań 3,0-4,0 - obniżenie ciepłoty ciała, zaburzenia potrzeb ...

ALKOHOLE

Alkohol etylowy wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym do produkcji napojów alkoholowych, jako rozpuszczalnik, w przemyśle farmaceutycznym do produkcji syropów, wyciągów oraz w branży kosmetycznej (perfumy).

Leczenie uzależnienia od alkoholu

Opieka stacjonarna dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol to: oddziały detoksykacyjne, oddziały oraz ośrodki rehabilitacyjne.

Alkohole

Budowa i właściwości alkoholi polihydroksylowych. Alkohole polihydroksylowe w cząsteczkach zawierają więcej niż jedną grupę hydroksylową. Reakcje kwasów z alkoholami.

Destylacyjne oddzielanie alkoholu etylowego

Czysty alkohol etylowy ma gęstość df = 0,7894 i pod normalnym ciśnieniem wrze w temp. Obniżenie ciśnienia do 70 mm Hg powoduje, że zawartość etanolu w punkcie azeotropowym wynosi 100%, a więc destylacja prowadzona w takim ciśnieniu daje absolutny alkohol.

Jakie jest działanie alkoholu?

Długotrwałe nadużywanie alkoholu jest też szkodliwe dla zdrowia i może prowadzić do uszkodzenia wątroby i mózgu, zniszczyć żołądek i układ trawienny, a także spowodować wiele innych problemów zdrowotnych. Siła alkoholu jako środka uzależniającego jest najlepiej widoczna wtedy, gdy nałogowy alkoholik przestaje pić.