Alianci

Czytaj Dalej

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Alianci po Poczdamie

  Zaraz po konferencji poczdamskiej spory pomiędzy aliantami znowu odżyły. Francja, nie zaproszona do Poczdamu, przekazała aliantom we wrześniu 1945 r.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Reforma walutowa i pierwszy kryzys berliński

Alianci zachodni odmówili dyskusji nad sugestią powrotu do uchwał poczdamskich i nad kwestią zawarcia traktatu pokojowego.

Polityka okupacyjna aliantów zachodnich wobec Niemiec

1945)– alianci chcieli procesów w trybie administracyjnym, ostatecznie ulegli ZSRR, które domagało się sądów międzynarodowych. Dla aliantów w tych procesach najważniejsza była kwestia łamania praw człowieka.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Ku podziałowi Europy

Oznaczało to, że alianci nie przewidują kontynu­acji działania niemieckich władz centralnych.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Jałta i kapitulacja III Rzeszy

Ostatecznie jednak w lipcu dokonano ich wymiany na 3 sektory, przeznaczone dla aliantów zachodnich w Berlinie.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Poczdam

Podjęta jednak równocześnie decyzja o wysiedleniu ludności niemieckiej z Polski, obwodu królewieckiego (nazwanego wkrótce kaliningradzkim), Czechosłowacji i Węgier nie pozostawiała wątpliwości co do intencji aliantów.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Narastanie konfliktu

  Dalszy wzrost napięcia pomiędzy aliantami przyniosły wybory 1947 roku w Polsce, co do sfałszowania których na Zachodzie nikt nie wątpił.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Utworzenie dwóch państw niemieckich

Alianci odmówili uznania artykułu konstytucji RFN proklamującej Berlin jej stolicę.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - ONZ

 

Jesienią 1944 roku wypracowano też podstawowe zasady statutu przyszłej uniwersalnej organizacji międzynarodowej - Karty Narodów Zjednoczonych (konferencja w Dumbarton Oaks). Głównym autorem podstawowych postano­wień, które znalazły się w karcie był południowoafrykański premier marsz. Jan Smuts...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Podział Niemiec

 

5 czerwca 1945 r. gen. Dwight Eisenhower (USA), marsz. Bernard Montgomery (W-Brytania), gen. Jean-Marie-Gabriel de Lattre de Tassigny (Francja) t marsz. Gieorgij Żuków (ZSRR) podpisali w Berlinie Deklarację w obliczu Męski Niemiec i objęcia władzy najwyższej przez rządy Zjednoczonego Króles­twa, Stanów...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Hiroszima i Nagasaki. Kapitulacja Japonii

 

W kilka dni po zakończeniu konferencji poczdamskiej (na której Truman ujawnił sojusznikom fakt posiadania bomby atomowej) nad Hirosima i Nagasaki pojawiły się atomowe grzyby. Ludzkość weszła w erę atomową. Prezydent Truman dla uzasadnienia tego barbarzyńskiego aktu podał, że według ocen...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Norymberga i denazyfikacja

 

8 sierpnia 1945 r. podpisano w Londynie układ w sprawie osądzenia zbrodnia­rzy hitlerowskich. Na jego mocy powołano do życia Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. Przed Trybunałem odbył się w dniach 20 XI 1945-1 X 1946 roku proces czołowych zbrodniarzy hitlerowskich. Niektórzy z nich umknęli...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Demonopolizacja i demokratyzacja

 

Posunięcia demonopolizacyjne dotknęły IG Farben Industrie, koncern Kruppa, przemysł stalowy Zagłębia Ruhry. Demontaż w strefach zachodnich miał jednak Ograniczoną skalę (do 1949 r. wartość zdemontowanych urządzeń wyniosła 714 min marek). W strefach zachodnich przeprowadzono też demokratyzację...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Bizonia i Trizonia

 

We wrześniu 1946 r. rozpoczął się proces integracji stref amerykańskiej {brytyjskiej - utworzono kilka wspólnych urzędów i rozpoczęto koordynację polityki gospodarczej stref. W powstałej w ten sposób Bizonii utworzono prowi­zoryczne organy legislacyjne i wykonawcze. Jesienią 1948 r. po dołączeniu...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Strefa radziecka

 

W strefie radzieckiej powołano latem 1945 r. landy, zezwolono na tworzenie lokalnej, a później i centralnej administracji niemieckiej. Pod kierownictwem przybyłego z Moskwy przywódcy komunistów niemieckich Waltera Ulbrichta organizowano życie polityczne, zezwalające na razie na działalność - obok...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Ku zimnej wojnie

 

Zanim do tego doszło, problem dalszych losów Niemiec stał się istotnym czynnikiem, zatruwającym powojenną współpracę i tworzącym klimat „zimnej wojny". Pod koniec 1945 roku USA i W. Brytania zdawały się być skłonne do wyrażenia zgody na radziecką propozycję utworzenia centralnych władz...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Mowa fultońska, przemówienie Byrnesa w Stuttgarcie

 

Kolejnym elementem, wskazującym na pogorszenie się klimatu międzynaro­dowego było przemówienie Winstona Churchilla w Fulton (USA), tezy którego uzgodnione zostały z prezydentem Trumanem. Lider opozycji brytyjskiej niez­wykle ostro zaatakował reżimy komunistyczne w Europie Wschodniej, mówił 0-zapadnięciu...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Traktaty pokojowe z sojusznikami Niemiec

 

Ostatnim praktycznie aktem współpracy międzyalianckiej były podpisane 10 n 1947 r. w Paryżu traktaty pokojowe z Włochami, Finlandią, Węgrami, Rumunią, Bułgarią.

Kraje te musiały zapłacić reparacje, zredukować swe siły zbrojne i wprowadzić ograniczenia zbrojeniowe, zobowiązać się do dokonania...