Algorytm

Czytaj Dalej

Informacje o algorytmach

Algorytmy * Algorytmy sortowania ( 8 pozycji ) Algorytmy sortowania, zarówno te proste jak i bardziej zaawansowane i wydajne, scalanie ciągów, .

Algorytmy- wprowadzenie

PROGRAMOWANIE TEORIA ALGORYTMICZNA PROGRAM, WYBÓR, ALGORYTM, ZAPIS, PROGRAM KOMPUTEROWY KOMPUTER WYKONUJE PROGRAM, KRÓRY REALIZUJE ALGORYTM ALGORYTM- UKIERUNKOWANY NA PROBLEM WYRÓŻNIAMY DWA RODZAJE ALGORYTMU: - LINIOWE - WARUNKOWE (IF) WYBÓR ALBORYTMU LUB JEGO SFORMUŁOWANIE POWINNY BYĆ ZAWSZE PODPORZĘDKOWANE PROBLEMOWI, KTÓRY MA BYĆ ROZWIĄZANY.

Jakie znasz rodzaje błędów popełniane przy konstrukcji i zapisie algorytmów? Jakie mogą być ich konsekwencje?

Konsekwencje: - algorytm przestaje być poprawnym sposobem rozwiązania zadania - dla pewnych danych wejściowych wyniki są niezgodne z oczekiwaniami - procesor może nie być w stanie wykonać pewnych instrukcji - są to błędy bardzo groźne, mogą długo pozostawać w ukryciu i być bardzo trudne do usunięcia Błędy algorytmiczne.

Jak określona jest złożoność algorytmów? Jakie znasz jej rodzaje?

Złożoność algorytmów możemy badać pod kontem: - pamięci - czasu Złożoność pamięciowa to zależność pomiędzy ilością potrzebnej do działania algorytmu pamięci (wielkością i liczbą struktur danych), a rozmiarami danych wejściowych wprowadzanych do algorytmu.

Algorytm kompresji

Współczesne i popularne algorytmy kompresji, takie jak: algorytm RLE, algorytm LZW, kodowanie Huffmana i pochodne, zezwalają na uzyskiwanie współczynnika kom- presji nawet powyżej 80%.

Jaka jest różnica pomiędzy całkowitą, a częściową poprawnością algorytmu?

Różnica polega na tym, ze w przypadku poprawności częściowej nie zawsze obliczenia prowadzą do zakończenia pracy algorytmu. Weryfikując częściową poprawność algorytmu musimy wykazać, że obliczenia kończą się dla wszystkich poprawnych danych wejściowych.

Opisz schemat działania algorytmu wyszukiwania binarnego z listy uporządkowanej. Jaką ten algorytm ma złożoność?

W pewnym momencie algorytm zawsze trafi na poszukiwany element, chyba że nie ma go na liście.

ALGORYTM

Maszyny cyfrowe mogą być wykorzystywane do rozwiązywania tylko takich zagadnień, dla których pro­gramujący potrafi podać odpowiedni al­gorytm; zastosowanie algorytmów do pracy komputerów narzuciło w odniesieniu do programów algorytmicznych zwiększone wymagania, takie jak potrzeba ich realizacji w możliwie krótkim przedziale czasu.

Algorytm szyfrowania

Do popularnych algorytmów szyfrowania asymetrycznego (para kluczy: publiczny i prywatny) należą: RSA, DSA, ECC oraz algorytmy Diffie-Hellemana i EIGamala.

Algorytm szyfrowania GSM

Procedury szyfrowania i deszyfrowania przebiegają na tej samej wielostopniowej zasadzie szyfrowania z użyciem następujących parametrów kryptograficznych: liczby pseudolosowej RAND (Random Number) – generowanej w centrum autoryzacji AuC w procesie uwierzytelniania (potwierdzania autentyczności), klucza identyfikacyjnego K, abonenta - za rej estrowa - tego w centrum AuC i na karcie identyfikacyjnej SIM - użytkownika, algorytmu A8 do generowania ...

Z jaką strukturą sterującą związane są drzewa? Ilustrując ten związek opisz zasadę przeglądania drzewa w algorytmie sortowania drzewiastego

Opis słowny algorytmu przeglądu drzewa w algorytmie sortowania drzewiastego: procedura OBEJDŹ drzewo T: 1.

Opisz schemat działania algorytmu sortowania przez scalanie

Następnie algorytm wykonuje kolejno porównania: najpierw par elementów (tworząc posortowane ciągi 2 –elementowe), potem ciągów 2 elementowych (tworząc posortowane ciągi 4 elementowe), i tak do chwili gdy nie powstanie posortowana n –elementowa lista.

Czym różni się analiza złożoności algorytmu w średnim i w najgorszym przypadku?

Jeżeli mamy pewność, że szanse wystąpienia najgorszego wypadku są znikome, a dany algorytm ma zadowalającą złożoność średniego przypadku można zastanowić się nad jego zastosowaniem w danym programie.

Na czym polega idea konstruowania algorytmów przybliżonych?

Główna idea konstruowania takich algorytmów bazuje na założeniu, że w wielu przypadkach wynik gorszy od optymalnego jest i tak lepszy od całkowitego braku rozwiązania dla danego zadania. Takie „zastępcze” algorytmy noszą nazwę algorytmów aproksymacyjnych.

Algorytmy trasowania

Podstawowym celem wyboru trasy jest spełnienie jednego lub kilku warunków ze zbioru następujących, niekiedy przeciwstawnych możliwości: optymalizacja trasy z uwzględnieniem miar trasowania (długość ścieżki, liczba skoków, czas opóźnienia węzłów, przeciążenie łączy, szerokość pasma, niezawodność, koszt połączenia); prostota funkcjonowania algorytmów (optymalizacja funkcji przy minimalizacji nakładów na ...

Jakie korzyści przynosi stosowanie procedur (podprogramów) w algorytmach?

Zalety stosowania procedur są następujące: oszczędność tekstu znacznie większa przejrzystość i czytelność struktury algorytmu znacznie większa kontrola nad poprawnością algorytmu uproszczenie we wprowadzaniu poprawek i usuwaniu błędów możliwość programowania analitycznego i syntetycznego

Co to jest problem stopu w algorytmie? Co wiadomo o tym problemie?

Jak dotąd ustalono, że problem stopu zalicza się do problemów nierozstrzygalnych, czyli nie istnieje taki algorytm, który w racjonalnym czasie potrafiłby dać odpowiedź na to pytanie.

Podstawowe algorytmy diagnostyczne

Jaki schemat (algorytm) diagnostyczny powinien być zastosowany w przypadku wystąpienia poszczególnych objawów?

Jaka jest konstrukcja algorytmu sortowania bąbelkowego?

Zapis słowny algorytmu sortowania bąbelkowego: wykonaj co następuje N-1 razy; wskaż na pierwszy element; wykonaj co następuje N-1 razy; porównaj ze sobą wskazany element i element następny; jeśli elementy stoją w złej kolejności to zamień je miejscami; wskaż na następny element;

Na czym polega rekurencja i jak można ją wykorzystać w konstruowaniu algorytmów?

Przykładem zastosowania procedury rekurencyjnej jest algorytm przenoszenia krążków znany z Wież Hanoi.