Alessandro Della Valle

Alessandro Della Valle

Czytaj Dalej

Picco della Mirandola – XVI wiek

Według niego, Bóg stworzył świat nadając mu hierarchiczny porządek, różne typy stworzeń otrzymały przeznaczone im konkretne miejsce w strukturze bytu; w struktury te wpisana była cała ustanowiona przez Boga aksjologia. Tylko człowiek został stworzony jako byt wolny, który nie otrzymał żadnego...

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Lynne Watson i Alessandro Belmann

Dotyczyło to niedopełnienia obowiązku meldunkowego przez nieletnią turystkę brytyjską. Przepis ten funkcjonował tylko w stosunku do cudzoziemców. W trakcie trwania postępowania karnego powstał problem: czy odmienne raktowanei bywateli własnych i cudzoziemców nie jest przejawem dyskryminacji i czy nie jest...

Biografie fizyków - Volta Alessandro

(1745-1827) Fizyk włoski. Profesor fizyki w Como i Padwie. W 1775 roku wynalazł elektrofor. W 1776 odkrył gaz błotny. W 1782 roku zbudował kondensator płytkowy oraz w 1800 roku zbudował ogniwo galwaniczne, złożone ze srebrnych i cynkowych elektrod oraz wody morskiej jako elektrolitu.

CAGLIOSTRO Alessandro

(wym. kaljostro) 1743-95 Właśc. Giuseppe Balsamo, znany także jako hrabia C., markiz Pellegrino i pod różnymi innymi tytułami i nazwiskami, zręczny szarlatan rodem z Palermo (czy z Bergamo?). Podróżował po, całej Europie, występując jako alchemik, cudotwórca i producent uniwersalnych leków, wywoływacz...

COMMEDIA DELL'ARTE

Wł., 'teatr aktorów zawodowych', komedia włoska, komedia improwizowana, wł. commedia aWimprowiso, komedia ze scenariuszem, wł. commedia a soggetto, typ włoskiego lud. widowiska scenicznego rozpowszechnionego także w in. krajach w XVI-XVIII w., mającego wielkie znaczenie w dziejach teatru; dopuścił na...

Della REYNA Józef

ok. 1470, Kabalista palestyński, przedmiot wielu legend żyd., zob. Mesjasz (Legenda o Józefie delia Reyna).

UGOLINO DELLA GHERARDESCA

Szlachcic włoski z gibelińskiej rodziny pizańskiej; zdobył przy pomocy Florencji, Lukki, Pistoi i Sieny dyktatorską władzę jako podesta w Pizie, ale po klęsce poniesionej w bitwie morskiej pod Melorią z Genueńczykami w 1284 pozycja jego się zachwiała, gdyż uważano, że jego niedbalstwo było...

ALESSANDRIA della PAGLIA

voscovato, de vescovi e delle chiese della città e diocesi d'Alessandria IV. Manno, Bibliografia storica degli Stati della monarchia di Savoia, To 1891, II 118174; J.

ALGARDI ALESSANDRO

Alessandro als Architekt, Zeitschrift für Geschichte der Architektur 4(1910-11) 49-79; A. Muflon, Alessandro A.

ARIOSTO ALESSANDRO OFMObs

ur. na pocz. XV w. w Ferrarze, zm. po 1484, Misjonarz, teolog. W 1463-66 przebywał w Palestynie, gdzie opisał miejsca święte: Topographia Terrae Promissionis (wyd. Ch. Kohler, ROL 11 (1909-1912) 1-67) 1475-78 prowadził z polecenia pap. Sykstusa TV działalność unijną wśród -> maronitów w Libanie, Syrii i...

BARTOLOMEO FRA, Baccio della Porta, właśc. Bartolomeo da Paolo del Fattorino OP

della Porta un die Schule von San Marco, HI 1903; tenże, Thieme-Becker II 560-566; H.

BENEDYKT XV, markiz Giacomo della Chiesa

ur. 21 XI 1854 w Genui, zm. 22 I 1922 w Rzymie, Papież od 3 IX 1914.

W 1875 uzyskał doktorat prawa na uniw. w Genui; 1878przyjął w Rzymie święcenia kapł.; 1879 uzyskał tytuł dra teologii,a 1880 dra prawa kan. na Gregorianum; 1888-1907pracował w służbie dyplomatycznej Watykanu; 1907 zostałabpem...

BONINI ALESSANDRO, Aleksander z Alessandru, zw. Aleksander Mł. lub Mniejszy (dla odróżnienia od Aleksandra z Haies) OFM

Fabro, Una fonte antitomista della metafisica Suareziana, DThP 50(1947) 57-68; R.

BOTTICELLI SANDRO, właśc. Alessandro di Mariano Filipepi

ur. 1444 (1445 ?) we Florencji, zm. 17 V 1510 tamże,Malarz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli flor. quattrocento,uczeń Filippa Lippi.

Odznaczał się głęboką znajomością mitologii gr., Biblii, hagiografiii literatury pięknej, co wyraziło się w tematyce jegoobrazów. Malował portrety, obrazy...

CHIESA BERNARDINO della OFMRef bp.

Pallu, Bernardino della Ch. Le serment de fidélité aux vicaires apostoliques, AFrH 31 (1938) 17-47; tenże, Les dernières années de Bernardino della Ch. Mensaert, Bernardino della Ch.

CITTÀ della PIEVE

Bpstwo w środk. Włoszech w metropolii Perugia. Powstało w XI w. i wkrótce zostało przyłączone do bpstwa Chiusi. Miasto C. wcielił pap. Marcin V (1417-31) do Państwa Kościelnego.

Diecezję erygował 1600 pap. Klemens VIII; zabytek sztuki sakr. stanowi katedra rom.-got. (XI-XII w.) z wystrojem barokowym...

DELL WILLIAM

zm. 1664 w Anglii, Radykalny teolog anglik., spirytualista.

Od 1645 był kaznodzieją polowym wojsk O. Cromwella; 1649 został wykładowcą w Caius College w Cambridge (do 1660) i prob, w Yelden (Bedfordshire).

Należał do zwolenników doktryny M. Lutra oraz K. Schwenckfelda, którego był uczniem; uważając za...

FRANCESCA PIERO della

Piero della F. A Note on the Iconography of Piero della F. The Logic and Realism of Piero della F. Piero della F. Piero della F.

FRANCHI ALESSANDRO kard.

ur. 25 VI 1819 w Rzymie,zm. 31 VII 1878 tamże, dyplomata papieski.

Po studiach teol. pracował w Kongr. do Spraw NadzwyczajnychKościoła oraz w Sekretariacie Stanu; 1853 w Hiszpaniiuczestniczył w pracach nad zawarciem konkordatu;1856 został abpem tytuł. Tesaloniki, nast. internuncjuszemprzy dworze...