Alektys aleksandryjski

Alektys aleksandryjski

Czytaj Dalej

Muzeum i Biblioteka Aleksandryjska

Ptolemeusz I nie tylko starał się w zupełnie nowoczesny sposób organizować poszukiwania coraz nowej wiedzy, lecz usiłował jednocześnie stworzyć encyklopedyczny arsenał umiejętności w Bibliotece Aleksandryjskiej.

Systemy ojców aleksandryjskich (wschód, I p. III n.e.) – system grecki

), korzystał z filozofii hellenistycznej, jak i twórczości Apologetów Wschodu najbardziej wpływowy chrześcijański teolog Wschodu, znający zarówno pisma biblijne, jak i filozoficzne (Platon, stoicy, neopitagorejczycy) uczył w Szkole Katechetów i stał jakiś czas na jej czele, potem oskarżony o herezję i potępiony przez synod aleksandryjski został pozbawiony stanowiska i usunięty z Aleksandrii, zamieszkał z Cezarei i założył tam ...

Chrześcijaństwo a państwo w II i III wieku: Ireneusz, Apologeci II wieku, Klemens Aleksandryjski, Tertulian

Klemens Aleksandryjski - najstarszy, mocno zfilozofował chrz-stwo: i połaczył je z gnozą; ideałem jest apateia spowodowana oznaniem Boga.

ALEKSANDRYJSKA FILOZOFIA

bądź gnoza aleksandryjska.

ALEKSANDRYJSKA LITURGIA

Od IV w. zw. liturgią św. Marka, ryt sprawowania eucharystii ukształtowany w gminie aleks. w pierwszych trzech wiekach., odtworzony głównie na podstawie pism -> Klemensa Aleks., —> Orygenesa oraz —s-Dionizego Wielkiego.

L.a. w pierwszych trzech wiekach dzieliła się na część kate-chetyczno-modlitewną...

ALEKSANDRYJSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA

Kierunek nauk. reprezentowany przez egzegetów Aleksandrii w II-V w. Charakterystyczne dla a.sz.e. były silne związki z aleks. ośrodkiem intelektualnym, co odbiło się też na przyjęciu w wyjaśnianiu Biblii zasad filol. komentarza poezji gr., szczególnie Homera.

Od czasów Pantena (Pantainosa, zm. 180)...

ALEKSANDRYJSKI KODEKS

Jeden z najstarszych uncjalnych (majuskułowych) pergaminowych odpisów Pisma św. ; nazwa pochodzi od Aleksandrii, gdzie się pierwotnie znajdował; w krytyce tekstu bibl. oznacza się go obecnie znakiem A; C. R. Gregory znakował go 02, a H. von Soden S 4.Poszczególne karty k.a. (zachowało się ich 773) mają...

CYRYL ALEKSANDRYJSKI bp. Św.

Do najważniejszych należy 17 ksiąg dialogów o kulcie Bożym „w duchu i prawdzie" (PG 68,133-1126), będących wykładem typologii ST rozwijanej w aleksandryjskiej szkole egzegetycznej ; na homiliach Orygenesa wzorowane są Glafyra (PG 69, 9-678), będące komentarzem do Pięclokslęgu.

DIONIZY WIELKI, Dionizy Aleksandryjski Św. bp.

( aleksandryjska szkoła egzegetyczna); święto 17 XI.

DYDYM ŚLEPY, Dydym Aleksandryjski

i został kierownikiem -»• aleksandryjskiej szkoły egzegetycznej ; słynął z ascet.

Teologia aleksandryjska

Wśród wielu sławnych przedstawicieli teologii aleksandryjskiej wymienia się św. Klemensa Aleksandryjskiego (ok. Atanazego Aleksandryjskiego (zm. Cyryla Aleksandryjskiego (zm.

Neoplatonizm - Szkoła aleksandryjska

Filozofowie ateńscy zarzucali środowisku aleksandryjskiemuuprawę wiedzy ścisłej bez mądrości i głębi, a szkoła aleksandryjskakrytykowała kwitnący w szkole ateńskiej aprioryzm.

Szkoła Aleksandryjska

Jak pisaliśmy w poprzednich rozdziałach, już Justyn i Tacjan gromadziliuczniów, by w Rzymie stworzyć rodzaj ośrodków nauczania filozoficzno-religijnego.J e d n a k centra te w żadnym stopniu nie dorównywały znaczeniem intelektualnemuśrodowisku Aleksandrii.

Nie jest przypadkiem, że właśnie tampowstaje...

Szkoła Aleksandryjska - Klemens Aleksandryjski

Bezsprzecznie musimyuznać tę postać za gwiazdę szkoły aleksandryjskiej, przyćmioną j e d n a k przezgeniusz najwybitniejszego jej przedstawiciela, Orygenesa.

Szkoła Aleksandryjska - Orygenes

Jednak Teofil Aleksandryjski,biskup diecezji, do której przynależał, tego aktu nie uznał, a nawet potępiłszereg punktów jego doktryny. Orygenes niewątpliwie nawiązuje do aleksandryjskiej tradycji i dużą rolęprzypisuje alegorycznemu rozumieniu Pisma.

Szkoła Aleksandryjska - Orygenes: Bóg

Idąc za Klemensem Aleksandryjskim a wyprzedzając Pseudo-Dionizego, zapoczątkowuje Orygenes teologię apofatyczną.

Szkoła Aleksandryjska - Orygenes: Stworzenia

Nauka o świecie i o człowieku jest najlepiej opracowaną częścią systemu Orygenesa.Zagadnienie stosunku Boga do świata prowadzi od razu do jednegoz najpoważniejszych podziałów myśli greckiej i chrześcijańskiej. Orygenes jakomyśliciel chrześcijański dąży do skorygowania w tym punkcie myśli...

Szkoła Aleksandryjska - Orygenes: Kres wszechrzeczy

Orygenes w wielu swoich wypowiedziach nie dawał ostatecznych rozstrzygnięć,stawiał raczej zagadnienia, a nie formułował pewników. Uwaga ta dotyczyrównież i problematyki piekła. Zresztą Orygenes nawet w tych tekstach,które zostały zachowane, nie wszędzie wyraża się jasno. Powolnie, ale stale...

Święty Cyryl Aleksandryjski

Cyryl Aleksandryjski, biskup, patriarcha, doktor Kościoła.

Święta Katarzyna Aleksandryjska

Katarzyna Aleksandryjska, dziewica, męczennica.