Aleksiej Kim

Czytaj Dalej

Każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. Antyk stworzył Achillesa, średniowiecze Rolanda. Kim był bohater XIX wieku?

Myślę, że prawdziwe jest stwierdzenie zawarte w temacie, iż każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. W ciągu wieków dokonała się ewolucja tego bohatera literackiego, innych cech był on nosicielem w wiekach średnich, zupełnie innych w XIX wieku. Jednocześnie był wyrazicielem pragnień i...

Kim jest przedsiębiorca

To osoba lokująca fundusz w określone przedsięwzięcie podejmując szansę uzyskania zysku oraz ryzyko strat.(...) Przedsiębiorca jest osobą przejmującą odpowiedzialność za organizację i zarządzanie jednostką prawną wytwarzającą towary i usługi. Przedsiębiorczość stanowi czwarty czynnik produkcji...

Kim są konsumenci

Mogą nimi być osoby indywidualne, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa,rząd, organizacje non profit, instytucje. Analiza stosunków przedsiębiorstwa z nabywcami umożliwia takie kształtowanie kosztów, które przynosić mogą powiększenie zysku, identyfikację partnerów strategicznych oraz eliminowanie...

Kim są dostawcy

Mogą nimi być przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Ważne dla przedsiębiorstwajest to aby firmy te były uczciwe, odpowiedzialne i solidne, co w warunkach istot-nego wpływu dostaw na koszty jest niezmiernie ważne.

Istnieje jednak wiele zagrożeń ze strony dostawców, szczególnie tych, którzydysponują dużą...

Kim są pośrednicy rynkowi

Są to te podmioty, którzy pomagają przedsiębiorstwu w promocji, sprzedaży,dystrybucji, transporcie i składowaniu. Zajmują się najczęściej fizyczną dystrybucję. Sątu także pośrednicy sprzedaży i instytucje finansowe (głównie banki i agen-cje ubezpieczeniowe).

Kim są kupujący, jak, ile i gdzie kupują

Konsument stosunkowo rzadko występuje na rynku jako pojedyncza osoba i tyl-ko w odniesieniu do małej części zasobów finansowych gospodarstwa domowego(rodziny) decyduje on o zakupach samodzielnie, na podstawie własnych preferencji. Znacznie częściej występuje jako członek rodziny, a wówczas decyzje...

Zmartwychwstanie ukazuje ostatecznie kim jest Bóg

W zmartwychwstaniu Chrystusa Bóg ostatecznie objawił samego siebie. Jest On `Bogiem miłującym życie' (por. Mdr 11,26), który pragnie życia, a nie cierpienia, bólu i śmierci. Bóg nasz jest Bogiem, który zbawia i Pan daje ujść przed śmiercią(Ps 68,21). Ten Bóg, który jest u początków wszelkiego życia nie...

Zmartwychwstanie objawia definitywnie kim jest Jezus

To po zmartwychwstaniu dla Apostołów staje się jasne kim naprawdę jest ten Jezus z Nazaretu.

Każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. Antyk stworzył Achillesa, średniowiecze Rolanda. Kim był bohater XIX wieku?

Myślę, że prawdziwe jest stwierdzenie zawarte w temacie, iż każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. W ciągu wieków dokonała się ewolucja tego bohatera literackiego, innych cech był on nosicielem w wiekach średnich, zupełnie innych w XIX wieku. Jednocześnie był wyrazicielem pragnień i...

Różne oblicza konsumpcji - „Pokaż mi, co kupujesz a powiem ci, kim jesteś”, czyli konsumpcja na pokaz

Zastanawiając się nad fenomenem konsumpcji i nad tym, co powoduje, iż dla wielu ludzi jej przejawy stają się podstawowym elementem życia, można pokusić się o konkluzję, że jedną z najważniejszych cech konsumpcji jest jej zdolność do identyfikowania  i klasyfikowania ludzi.  Kupowane przez nas...

Kim jest Cudzoziemiec

Osoba znajdująca się na terytorium państwa, która nie posiada jego obywatelstwa.

Karta stałego pobytu - jest zezwolenie (decyzja adm. wojewody po zasięgnięciu opinii komend. wojew. policji) na pobyt stały cudzoziemca na terytorium RP.

Wiza - zezwolenie na wjazd na terytorium danego kraju (za granicą -...

Kim byli Husyci

Utrakwiści domagali się udzielania komunii pod dwiema postaciami i wprowadzenia ścisłej dyscypliny kościelnej.

Kim byli Jakobini

Jakobini - był to w czasie rewolucji francuskiej klub radykalnych republikanów , założony w Wersalu w 1789. Później za swą siedzibę obrali klasztor dominikanów w Paryżu. Głównym przywódcą klubu był Maksymilian Robespierre.

Jakobini proklamowali powstanie republiki francuskiej , skazali na śmierć króla...

Kim był Konfucjusz

Konfucjusz był chińskim myślicielem i reformatorem społecznym żyjącym w latach 551 - 479 p.n.e. Odegrał on wielką rolę w dziejach chinskiej cywilizacji gdyż stworzył cały system filozoficzny i moralno - religijny zwany konfucjanizmem. Konfucjusz był uczonym i urzędnikiem. Twierdził, iż obowiązek i...

Kim jest nauczyciel w odróżnieniu od pozostałych elementów środowiska wychowania

*Nauczyciel:

Powinien inicjować bogate interakcje z uczniami i między nimi (a nie skłaniać do pracy indywidualnej).

Pomóc uczniom w krytycznym postrzeganiu rzeczywistości, w odkrywaniu, analizowaniu i interpretowaniu pojęć i znaczeń.

To „pracownik naukowy ciągle testujący...

Kim jest farmaceuta?

Słowo„farmaceuta" zwykle kojarzy się z osobą pracującą w pobliskiej aptece albo aptece szpital­nej. Farmaceuci zajmują się wydawaniem leków przepisanych przez lekarza. Pracownicy aptek mu­szą mieć tytuł magistra farmacji, a zdobyte na stu­diach kwalifikacje pozwalają im udzielać pacjen­tom...

Kim jest farmakolog?

Farmakolodzy badają oddziaływanie leków na ludzi i zwierzęta. Obecnie lekarze w swojej praktyce zawodowej mają do dyspozycji setki leków. Tak duża liczba środków farmakologicznych jest produkowana dopiero od pięćdziesięciu lat, dokładnie od wyna­lezienia w 1941 roku penicyliny, pierwszego...

Kim jest William Harvey?

William Harvey, wielki siedemnastowieczny anatom, pierwszy przedstawił prawidłowy opis ludzkiego krwiobiegu, przeciwstawiając się poglądom, które obowiązywały przez setki lat. Odkrycia tego znamienitego naukowca i lekarza zapocząt­kowały współczesną naukę o fizjologii krążenia krwi. W naszych...

Kim był Marcello Malpighi?

Włoski anatom Marcello Malpighi, dzięki wykorzystaniu mikroskopu do badania tkanek zwierzęcych i roślinnych^ w 1661 roku odkrył niewidoczne gołym okiem naczy­nia włosowate, które transportują krew do wszystkich części organizmu. Odkrycie Malpighiego stanowiło przełom w rozumieniu zasady działania...

Kim był wynalazca szczepionki - Edward Jenner?

W przeszłości ospa była chorobą śmiertelną. W 1796 roku Edward Jenner9angielski lekarz wiejski, zaczął stosować szczepienia ochronne przeciwko tej chorobie. Jeszcze za jego życia szczepionka uratowała miliony istnień ludz­kich, a w latach 80. naszego wieku ospa przestała zagrażać ludzkości. Edward...