Aleksandrowo (starostwo Awiżenie)

Czytaj Dalej

Powiat (starostwo powiatowe)

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego. Jest częścią powiatowej adm. zespolonej. Kierownikiem starostwa powiatowego jest starosta. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalany przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.

Starostwo powiatowe

Charakterystyka

Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą, którą powołuje się w celu wykonywania poleceń zarządu powiatu i przewodniczącego zarządu oraz uchwał rady powiatu. Pojęcie powiatu obejmuje nie tylko podmiot samorządu powiatowego, którym jest lokalna wspólnota samorządowa, ale również...