Aleksandrów (gmina Łuków)

Aleksandrów (gmina Łuków)

Czytaj Dalej

„Miłosierdzie gminy. Kartka z Höttingen”

Nowela ukazała się w 1891 r. na łamach „Kraju”, następnie włączona do zbiorku „Ludzie i rzeczy”. Pomysł fabularny utworu (wrażenia osobiste Konopnickiej z częstych pobytów w Szwajcarii i wspomnienia z lektury korespondencji nadsyłanych do „Świtu” przez T. T. Jeża) przedstawiony został w ramach bardzo...

"Miłosierdzie gminy"

Okrutny szwajcarski zwyczaj wystawiania biedaków na publiczną licytację:

- zwyczaj kupowania człowieka pod pozorem miłosierdzia jako akt niby to "dobroczynnej" działalności ludzi bogatych; zwykle oddawano starych ludzi pod opiekę farmerom, za dopłatą, ustalaną w drodze licytacji i starano się, aby...

Strategiczna analiza luki

Metoda ta jest formą ekstrapolacji trendu, a więc należy do grupy metod staty­stycznych. Dlatego może być stosowana jedynie w odniesieniu do zjawisk mierzal­nych, o charakterze powtarzalnym, dla których jesteśmy w stanie określić trend. Dzięki tej metodzie badać można trendy dotyczące zmian...

ZARZĄDZANIE LUKĄ OKRESOWOŚCI

Duration czyli okresowość to suma ważonych względem czasu indywidualnych zdyskontowanych przepływów pieniężnych z inwestycji w stosunku do bieżących wartości tych inwestycji. Jest to średni czas życia inwestycji rozumiany jako okres, po którego upływie inwestor otrzyma zwrot kapitału z oczekiwanymi...

Luki w prawie

Statyka i dynamika stosunków społecznych jest najczęstszą przyczyną tego, że prawodawca czegoś nie przewidział, a co za tym idzie nie uregulował w obowiązującym prawie.

Zjawisko luki w prawie ma miejsce wówczas, gdy w obowiązującym prawodawstwie brak jest normy, która mogłaby być zastosowana w...

Luki w prawie

 

Organy zajmujące się stosowaniem prawa napotykają w swej działalności lub w systemie prawnym. Jeżeli tym organem jest sąd lub inny organ wymiaru sprawiedliwości powołany do ferowania orzeczeń, szczególnie aktualna staje się sprawa wypełnienia luki w celu umożliwienia rozstrzygnięcia sporu.

Luka to...

PRZEPISY PORZĄDKOWE W GMINIE

 

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to...

Zarządzanie luką

 

Zarządzanie luką ocenia niedopasowanie długości okresów oraz terminów zmian oprocentowania aktywów i pasywów. Na skutek niedopasowania tworzą się luki czasowe, co powoduje, że bank jest narażony na ryzyko wynikające ze zmian stóp procentowych.

W związku z tym bank stawia sobie następujące...

Struktura i organizacja władz gminy

 

Ustawa o samorządzie gminnym w rozdziale 3 noszącym tytuł „Władze gminy” w art. 11, ust. 1 stanowi, że mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy”. Ponadto Konstytucja RP z 1997 r. (art. 4) traktuje demokrację...

Wybory do rady gminy

 

Zgodnie z ordynacją wyborczą wybory do rady gminy są bezpośrednie, równe powszechne i odbywające się w głosowaniu tajnym.

Zasada powszechności daje możliwość uczestnictwa w wyborach wszystkim obywatelom posiadającym czynne i bierne prawo wyborcze zamieszkującym na terenie działania rady. Prawo...

Organy gminy

 

Konstytucja RP w art. 169, ust. l stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego (w tym przypadku gmina) wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. W świetle obowiązującego ustawodawstwa w zakresie samorządu terytorialnego, rada gminy jest najwyższym organem...

Dochody gminy

 

Wszystkim jednostkom samorzą­du terytorialnego zapewniony został udział w dochodach publicznych odpo­wiednio do przypadających im zadań.

Dochodami gminy są:

- wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych pobiera­nego...

Strategia luk rynkowych

 

Przedsiębiorstwa, które nie chcą się wycofać z rynku ale nie dysponują środkami do walki szukają luk rynkowych.

Luką rynkową może być więcej produktów, dla określonej grupy ludzi, która nie jest wytwarzana dla odpowiedniej liczby ludzi. Może ona wynikać z tego, że dotychczasowi producenci...

Samorząd terytorialny - GMINA

Gmina jest - zgodnie z art. 1 ustawy o samorządzie gminnym - wspólnotą samorządową oraz odpowiednim terytorium. Przez pojęcie wspólnoty samorządowej należy rozumieć prawnie zorganizowany, terytorialny związek osób. Gminy tworzy, łączy, znosi i ustala ich granice Rada Ministrów w formie rozporządzenia...

Federalizm – gminy, kantony, federacja – stosunki między nimi (Szwajcaria)

Gminy 

• ok. 3000 silnie zróżnicowanych ustrojowo, obszarowo, ilościowo i ekonomicznie:

gminy ogólne (polityczne) – dominują,

gminy specjalne – kościelna, szkolna, ubogich,

gmina obywatelska – korporacja osób posiadających obywatelstwo

•autonomia gmin jest zagwarantowana zgodnie z prawem...

Kompetencje gminy

Gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu jej działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów

Zadania własne, zlecone i powierzone.

Zadania i kompetencje...

Najważniejsze zadania własne gminy

Zadania własne – zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego (konstytucja)

Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb w...

Zadania zlecone gminy

Zadania zlecone- inne zadania publiczne wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa ustawowo zlecone do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego. Są:

a) przekazywane na mocy regulacji ustawowej

b) przekazywane w drodze porozumień między jednostką samorządu terytorialnego a administracją...

Samorząd terytorialny w Niemczech - Gmina

Gmina w państwie niemieckim stanowi najmniejsza jednostkę podziału administracyjnego i terytorialnego państwa, oraz podstawowa społeczną i polityczna organizacje ludności zamieszkującej jej terytorium. Gmina niemiecka, jako korporacja terytorialna swą autonomie opiera na autonomii terytorialnej i...