Aleksandria (Ukraina)

Aleksandria (Ukraina)

Czytaj Dalej

ALEKSANDRIA - port

Egipski port, w czasie wojny bybazą dla brytyjskiej Flory Śródziemnomorskiej (British MediterraneanFleet) i głównym punktem zaopatrzenia wojsk brytyjskich w AfrycPółnocnej do 1942 r. W nocy z 17 na 18 grudnia 1941 rwłoski okręt podwodny Scire (dowódca kpt. Junio Borghese) wypuścił w odległości 6 mil od...

FILON Z ALEKSANDRII (25 p.n.e. – 50 n.e.)

– żyd grecki), nieznany autor dzieła „O mądrości Salomona” FILOZOFIA, ONTOLOGIA (METAFIZYKA)   FILOZOFIA – MONIZM SPIRYTUALISTYCZNY, GRADUALIZM Cel filozofii– poznanie Boga, świat przedmiotem zainteresowania tylko jako dzieło Boga i jego objawienie Wokół dostrzegamy dualizm– Bóg/ świat, duch/ materia, dobro/ zło; [punkt wyjścia filozofii] Zadanie filozofii – odnaleźć jedność wszechświata, monizm [punkt ...

REPUBLIKA UKRAINY - GENEZA

-1941-45- walki zbrojne Ukraińców o uzyskanie niepodległości

-Lipiec 1944 ziemie ukraińskie znajdują się pod okupacją radziecką

-1954 poszerzenie terytorium ukraińskiego o Półwysep Krymski

-Kwiecień 1986- katastrofa Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej – 21% powierzchni Ukrainy zostało skażone...

KONSTYTUCJA UKRAINY

28.06.1996 rok Rada Najwyższa przystąpiła do uchwalenia konstytucji. Uchwaliła nową konstytucję 315 głosami deputowanych popierających i przy 36 głosach odrzucających projekt konstytucji z poprawkami, która weszła w życie. Akt uchwalenia Konstytucji Ukrainy jest wydarzeniem przełomowych w historii...

RADA NAJWYŻSZA UKRAINY

Rada Najwyższa składa się z 450 deputowanych ludowych, wybieranych na podstawie bezpośredniego, powszechnego i równego prawa wyborczego w głosowaniu tajnym. Kadencja wynosi 4 lata. Deputowanym może zostać tylko obywatel Ukrainy, który w dniu wyborów ukończył 21 lat, posiada czynne prawo wyborcze, mieszka...

PREZYDENT UKRAINY

Jest głową państwa i zwierzchnią władzą w państwie oraz najwyższym przedstawicielem reprezentującym Republikę Ukrainy w stosunkach międzynarodowych. Pozycja ustrojowa prezydenta w stosunkach wewnętrznych wynika z określenia w konstytucji jego roli ustrojowej jako gwaranta suwerenności państwa i...

GABINET MINISTRÓW UKRAINY

Gabinet Ministrów Ukrainy jest najwyższym organem władzy wykonawczej. W ten sposób Konstytucja Ukrainy dokonała połączenia dwóch organów - Prezydenta i Gabinetu Ministrów w strukturze organów władzy wykonawczej. Jednocześnie Konstytucja wyznacza Gabinetowi Ministrów szczególne miejsce w trójkącie...

SĄDOWNICTWO I PROKURATURA UKRAINY

Konstytucja Ukrainy określa zasady, wokół których konstruowane są: struktura, ustrój i tryb funkcjonowania sądów. Pierwszą grupę stanowią zasady wyznaczające zadania sądów i organizacji sądownictwa. Funkcja wymiaru sprawiedliwości odnosi się w świetle ustawy zasadniczej tylko do działalności...

SĄD KONSTYTUCYJNY UKRAINY

Sąd Konstytucyjny Ukrainy funkcjonuje obecnie od 1 stycznia 1997 roku, ustanowiony na podstawie przepisów Konstytucji Ukrainy i ustawy z 16 X 1996 roku o Sądzie Konstytucyjnym Ukrainy. Sąd Konstytucyjny Ukrainy jest wyłącznym organem sądownictwa konstytucyjnego na Ukrainie. Rozstrzyga on o zgodności ustaw...

GENEZA POWSTANIA CHMIELNICKIEGO(1648 - 57) I SPRAWA UKRAINY

Na poł.-wsch. kresach RP w zwartej masie żyła ludność prawosławna, ale posiadaczami wielkich majątków było 6 rodów magnackich, częściowo ruskich ( mocno spolonizowanych ), częściowo polskich.

Na tym obszarze znajdowała się siedziba Kozaków, którzy jako znakomity materiał wojskowy zostali...

Kozacy - PŁOMIENIE NA UKRAINIE

Przeciwko potężnej armii kozacko-tatarskiej wysłani zostają hetmani Mikołaj Potocki i Marcin Kalinowski z wojskami koronnymi. Z góry wydawałoby się, że wojska Polskie łatwo poradzą sobie z buntownikami i nic nie zapowiadało późniejszych wydarzeń. Hetmani licząc na proste zwycięstwo podzielili swą...

Walka Ukrainy o niepodległość w XVII wieku

Po 1569 roku, po unii lubelskiej na Ukrainie kształtowała się złożona sytuacja społeczna, religijna i narodowościowa. Szczególnie nasilił się ucisk pańszczyźniany (było to związane z powstaniem wielkich latyfundiów magnatów polskich), przy czym chłopi ukraińscy z taką formą ucisku spotkali się...

NA UKRAINIE. Tragedia w 5 aktach, z prologiem i epilogiem

NA UKRAINIE. Tragedia w 5 aktach, z prologiem i epilogiem, tragedia wierszem L. Sowińskiego, powst. 1871, wyd. bezim. 1873 w Poznaniu, wyst. (jedyna insc.) 1900 w Krakowie, dedykowana „Pamięci ofiar". Fabuła osnuta jest wokół przebiegu powstania styczniowego w rodzinnych stronach autora; akcja toczy się...

HYPATIA z Aleksandrii

Katarzyna z Aleksandrii, jako pierwowzór kobiety uczonej.

Św. KATARZYNA z Aleksandrii

Legendarna dziewica z IV w., skazana na rozdarcie na kole zaopatrzonym w szpice, cudownie uratowana, potem ścięta. Przedstawiana z książką, koroną, kołem, mieczem i palmą.

Jej mistyczne zaślubiny z Chrystusem były ulubionym tematem malarzy Renesansu. Nic pewnego o niej nie wiadomo. Gł. miejsce kultu -...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Niepodległa Ukraina

 

Na Ukrainie rządzi mimo prób usunięcia go przez siły nacjonalistyczne były komunista Krawczuk. Ukraina (obok Białorusi i Kazachstanu) jest także mocarstwem atomowym.

Perspektywa stabilizacji w tym kraju jest odległa. Pozostaje nie załatwiony problem Krymu i wschodnich rejonów kraju oraz rejonów nad M...

ALEKSANDER Św. patriarcha Aleksandrii

i Ariusza, nawołujący do zgody; nowy synod w Aleksandrii 324 nie rozwiązał problemu ariańskiego, zajął się jedynie terminem świętowania Wielkanocy, omówił sprawę walki ze schizmą melecjańską i skłonił do uległości prezbitera Kolluta, który uzurpował sobie prawo udzielania święceń kapłańskich.

ALEKSANDRIA, Al - Iskandarijja

W 1774 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary poddała jurysdykcji melchickiego patriarchy Antiochii unickich melchitów w Egipcie, a 1838 przyznała mu tytuł patriarchy melchickiego Antiochii, Aleksandrii i Jerozolimy.

AMBROŻY z ALEKSANDRII

zm. ok. 250, Przyjaciel i mecenas Orygenesa. Był wysokim urzędnikiem dworskim; początkowo należał do walentyniańskiej sekty gnostyckiej (-> gnostycyzm); nawrócony ok. 212 na chrześcijaństwo przez Orygenesa, stał się entuzjastą jego talentu i wspierał materialnie jego działalność pisarską...

APION z ALEKSANDRII

Kaliguli (37-41); polemizując z judaizmem, nie przebierał w środkach; zarzucał Żydom nie tylko niechęć do oddawania czci cesarzom, ale przypisywał im również kult oślej głowy i kanibalizm rytualny; stał na czele delegacji wysłanej 39 z Aleksandrii do ces.