Aleksandra Fiodorowna (Charlotta Pruska)

Aleksandra Fiodorowna (Charlotta Pruska)

Czytaj Dalej

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR PRUSKI

−  bezwzględna akcja germanizacyjna

−  język urzędowy - niemiecki, zakaz modlitwy w języku polskim

−  Polacy nie mogli zamieszkiwać na stałe w danym miejscu

−  istniały towarzystwa śpiewackie i sportowe (pod nimi kryła się konspiracja)

−  urzędy obsadzone przez Niemców...

“Konrad Wallenrod. Powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich”. Adama Mickiewicza

Przeżył powstanie dekabrystów (wśród których miał przyjaciół: Konratijewa Rylejewa, Aleksandra Bestużowa), którego klęska uświadomiła mu potęgę carskiej Rosji i błędną ideologię szlachetnych rewolucjonistów, którzy tę potęgę próbowali złamać w samotnej, bo oderwanej od mas ludowych, walce.

Państwo Aleksandra Wielkiego

Aleksander maszerował na Babilon, zawsze jeszcze bogate i ważne miasto, a stamtąd do Suz i Persepolis. Stamtąd Aleksander ruszył niby w defiladzie przez Azję  Środkową do ostatnich rubieży państwa perskiego.

„Praca jest dobrodziejstwem, praca jest blogoslawienstwem, praca jest ratunkiem” - Slowa Aleksandra Watta uczyn mottem rozwazan

Praca - jedno krótkie slowo znaczace tak wiele, na przestrzeni wieków uroslo do rangi filozofii, motta i symbolu przezycia gatunku ludzkiego. Na poczatku ludzkosci praca polegala na zbieraniu ziól, owoców i polowaniu oraz zbudowaniu sobie dachu nad glowa. To wystarczalo do zycia i wychowania potomstwa, nikt nie...

Obraz miłości w Ślubach panieńskich Aleksandra Fredry

Ilekroć mam okazję zetknąć się ze sztuką Aleksandra Fredry, zastanawiam się, co powoduje, że te staroświeckie przecież komedie, o dawno minionym świecie, o ludziach i obyczajach, których już nie ma, nadal bawią i wzruszają. Aleksander Fredro to najwybitniejszy polski komediopisarz XIX w.

Sentymentalizm jako zapowiedź romantyzmu. Krytyka sentymentalizmu w "Ślubach panieńskich" Aleksandra Fredry

Najwybitniejsze dzieła Aleksandra Fredry powstały w latach najbujniejszego rozwoju polskiego romantyzmu.

Dzielnicowe organy władzy w zaborze pruskim w latach 1918 - 1919

Administracja Terytorialna- Administracja rządowa: Powstała w 1918r Naczelna Rada Ludowa - organ wykonawczy (Komisariat). Obok niemieckich Landratów wprowadzono polskich Starostów jako Naczelników Powiatów. Dopiero po zawarciu traktatu wersalskiego, w sierpniu 1919r. wydano ustawę o tymczasowej organizacji...

Jak Polacy bronili się przed wynarodowieniem w zaborach pruskich i rosyjskich

Powstanie Styczniowe podobnie jak Listopadowe zakończyłą się klęską narodu polskiego. Jest jedna między nimi różnica. Po powstaniu z 1831r układ sił społecznych nie uległ zasadniczym zmianom, po drugim - w 1863r - dokonaly się one jako rezultat reform uwłaszczeniowych.

Zabór Rosyjski

Znacznie...

Jak zostało zorganizowane imperium Aleksandra Macedońskiego

Aleksander chciał zmieszać obie nacje tak dalece by stworzyć nowy naród. Aleksander nie liczył się już wówczas z ich zdaniem.

Kazimierz Jagiellończyk - PRUSKIE KŁOPOTY

W kilka miesięcy po zawarciu pokoju toruńskiego w lipcu 1467 roku zmarł Biskup Warmiński. Jagiellończyk mianował na jego miejsce Wincentego Kiełbasę. Kapituła nie patrząc na to, wybrała własnego kandydata dziekana warmińskiego Mikołja Tungena. Tak zaczął się spór trwający przeszło 10 lat który...

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR PRUSKI

Zdaniem rządzących po zwycięstwie Prus z Francją i ich przywódcy Otto Bismarcka, dążących do pełniejszego zespolenia całego obszaru pod berłem Hohenzollernów, głównymi przeszkodami na tej drodze były nastroje odrębności w katolickich południowych krajach niemieckich i poczucie narodowościowe na...

Mowa obronna Aleksandra Wielkiego (Macedońskiego)

Z wyrazami szacunku Aleksander Wielki

BORKOWSKA ALEKSANDRA, z CHOMĘTOWSKICH

BORKOWSKA ALEKSANDRA, z CHOMĘTOWSKICH,ur.

GRYBOWSKA (Gribowskaja, Hrybowśka) ALEKSANDRA

GRYBOWSKA (Gribowskaja, Hrybowśka) ALEKSANDRA, ur.

Polityka germanizacji w zaborze pruskim

 

Po Powstaniu Listopadowym (1830-31) zlikwidowano urząd namiestnika oraz nazwę Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Prezesem Prowincji Poznańskiej został Edward Flotwell, który rozpoczął naciski germanizacyjne.

Ustały one wraz ze wstąpieniem na tron pruski Fryderyka Wilhelma IV(odwołano Flotwella), a...

Stosunki polsko - krzyżackie (pruskie) w 1. poł. XVI w.

 

Ostatni wielcy mistrzowie odmawiali składania hołdu królom pol., co stało się powodem kolejnej wojny w latach 1519-21. Wielki mistrz Albrecht Hohenzol­lern (mając poparcie cesarza i Brandenbur­gii) wystąpił z żądaniem zwrotu wszystkich należących kiedyś do zakonu ziem pol. i przygotowywał się do...

Stosunki polsko - krzyżackie (pruskie) w XVII w.

 

W 1563 Zygmunt II August, uwi­kłany w północną wojnę siedmioletnią zgodził się (w za­mian za udzielenie pomocy przez księcia Prus), aby po wygaśnięciu linii Hohenzol­lernów pruskich tron w Prusach Książęcych objęli Hohen­zollernowie brandenburscy. Taką samą zgodę wyraził również w 1605 r...

Stosunki polsko - krzyżackie (pruskie) w XVIII w.

 

Sytuacją Rzeczypospolitej stała się poważna gdy w 1701 r. książę elektor Brandenburgii i książę pruski Fryderyk Hohenzollern koronował się na „króla w Prusach”, gdyż w tej części swojego państwa był niezależny od cesarza Rzeszy.

Podstawę państwa pruskiego od połowy XVII w. stanowiła silna...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Utrata lenna pruskiego (1657)

 

Aby osłabić Karola Gustawa, Jan Kazimierz zdecydował się podjąć rozmowy z nielojalnym wasalem, Fryderykiem Wilhelmem. Za opuszczenie Szwedów zażądał on jednak zwolnienia z przysięgi lennej i uznania niezależności Prus Książęcych.

Żądania te były następstwem polityki kolejnych władców...

ALBRECHT PRUSKI

ur. 17 V 1490 w Ansbach (Fran-konia), zm. 20 III 1568 w Tapiawie k. Królewca, Ostatni wielki mistrz zak. krzyżackiego i pierwszy książę pruski.

Był synem Fryderyka Hohenzollerna,, margrabiego Branden-burg-Ansbach, i Zofii, córki Kazimierza Jagiellończyka; od młodych lat przeznaczony do stanu duch...