Alegoria

Alegoria

Czytaj Dalej

W poszukiwaniu Beatrycze – rola alegorii w Boskiej Komedii D. Alighieri

Istotna treść Boskiej Komedii zamyka się w trzech elementach : rzeczywistości, alegorii i wizji. Sam poeta to alegoria człowieka, który zszedł z drogi cnoty i sam nie potrafi na nią wrócić.

Typowe elementy poetyki średniowiecza (np. alegoria, kontrast, hierarchizacja) w wybranych dziełach literackich

Alegoria odwołuje się do wyobrażeń znanych odbiorcy, obecnych w tradycji kulturowej i religijnej. Średniowieczna alegoria ma charakter przede wszystkim dydaktyczny, za pomocą konkretnego obrazu, często personifikacji, przedstawiano abstrakcyjne pojęcia filozoficzne, religijne, moralne (np.

ALEGORIA

Alegoria jest raczej sposobem interpretowania zna­ków, symboli i mitów niż tworzeniem znaków o podwójnym sensie, raczej bez­wiedną operacją hermeneutyki aniżeli jej przedmiotem. platońska alegoria jaskini obrazuje niedoskonałość ludzkiego poznania.

Alegoria

Alegoria wspaniale rozwinęła się w starożytnym Kościele, zwłaszcza wśród myślicieli aleksandryjskich, bezpośrednio czerpiących z Filona (Klemens, Orygenes).

Alegoria, symbol ( symbolizm )

  Znaczenie symbolu nie jest objęte konwencją, w odróżnieniu od alegorii  jest ono jednorazowe, uchwytne w ramach danego utworu (Chochoł z Wesela,  rozdarta sosna z Ludzi bezdomnych)   Symbolizm - rzeczywistość, która nas otacza, ma dwoistą  naturę  - składa się z materii i ducha; zadaniem sztuki powinno być  odzwierciedlenie owej głębszej, duchowej, metafizycznej  sfery  ludzkiej  egzystencji; świata ...

ALEGORIA

przejawia szczególne zainteresowanie przedstawieniami dydaktycznymi; miały one najczęściej na celu przeciwstawienie znikomościom rzeczy ziemskich — życia wiecznego; posługiwano się w tym celu niejednokrotnie bardzo skomplikowanymi alegoriami: koła śmierci (klasztor Augustianów, Kraków), tańce śmierci, koła życia itp. Pozzo Alegoria misji jezuickich i triumf św.

ALEGORIA

ALEGORIA, pojedynczy motyw lub rozbudowany zespół motywów(postać, wydarzenie, fabuła), który poza znaczeniemdosłownym i wprost wypowiedzianym posiada znaczenie dodatkowe,pozostawione domyślności czytelnika lub rozszyfrowaneprzez autora.

ALEGORIA

, 'Parabola', wiersz (1868) Friedricha Riickerta, mimo tytułu nie jest parabolą, lecz wzorowym przykładem alegorii.

Alegoria

alegorie Kościoła Katolickiegoi jego instytucji, sakramentów, pojęć teol.

Alegoria

(gr. “obrazowy sposób wyrażania się”). Szczegółowa interpretacja wychodząca poza ze-wnętrzną warstwę narracyjną w celu odkrycia głębszych i dalszych powiązań z rzeczywistością (np. ale-goria winnicy u Iz 5, 1-7; Ps 80, 8-13). Św. Paweł w niektórych miejscach idzie za współczesną sobie egzegezą...

Alegoria platońskiej jaskini.

Wyobraźmy sobie olbrzymią, mroczną pieczarę, w której znajdują się ludzie skuci łańcuchami. Za ich plecami na zewnątrz w świetle słonecznego dnia, coś się dzieje. Ale ci ludzie nie są w stanie opuścić pieczary i obserwują tylko grę cieni pojawiających się przed ich oczyma. Po pewnym czasie przestają odczuwać ucisk kajdan ? zdaje im się, że widzą żywot wolny i niezależny. Cienie, z którymi obcują poczynają im się jawić jako cos, co istnieje realnie, co ma byt ...