Akumulacja pierwotna

Czytaj Dalej

Myśl pierwotna

Genialny antropolog, Atkinson 10, wykazał w swym  Prawie pierwotnym,  ile ze zwyczajowego prawa dzikich (tabu — ten tak znamienny objaw  życia plemiennego) można złożyć na karb umysłowego przystosowania się potrzeb pierwotnego zwierzęcia ludzkiego do rozwijającego się  życia społecznego, a najnowsze dzieła psychoanalityków przyczyniły się znacznie do potwierdzenia tej interpretacji.

Pierwotne cywilizacje neolityczne

Ale w starym świecie te cywilizacje pierwotne oddziaływały na siebie wzajemnie i rozwijały się w kierunku zasad obecnego naszego  życia.

Pierwotne ludy koczownicze

Nie mogli tylko kraść, kur, albowiem ptactwo domowe — pochodzące pierwotnie z indyjskiej dżungli — zostało oswojone dopiero gdzieś około r. Pierwotne cywilizacje nie zetknęły się z nią prawie przed r.

Pierwotni Ariowie

Cztery tysiące lat temu, to jest około 2000 przed Chr.,  środkowa i południowo-wschodnia Europa, tudzież  środkowa Azja; miały prawdopodobnie klimat cieplejszy i bardziej wilgotny, i lepiej były zalesione niż dziś. W tych stronach wędrowały plemiona jasnowłosej niebieskookiej rasy nordyckiej...

Teologia i praktyka chrztu pierwotnego kościoła

- Przez chrzest osoba staje się chrześcijaninem i współczłonkiem wspólnoty Kościoła - chrzest w imię Jezusa Chrystusa jednoczy z Jego Osobą i Jego losem z Jego śmiercią i Jego nowym życiem. Zewnętrzny znak nawiązuje świadomie do chrztu Jezusa Chrystusa w Jordanie. Wzywanie i...

Teologia i praktyka chrztu pierwotnego kościoła - Zewnętrzne sprawowanie

W starożytności kościół w sposób nadzwyczaj jasny ukazywał przy chrzcie świętym jego wewnętrzną stronę ale zewnętrzne sprawowanie miało jeszcze większe znaczenie niż dziś. Dokonywało się w osobnym miejscu babtysterium z basenem w którym chrzczono. Pierwszym wczesnym tego świadectwem jest nauka 12...

Wyjaśnij pojęcia „proces pierwotny” i „proces wtórny”

Myślenie autystyczne (życzeniowe) jest silnie zabarwione działaniem procesu pierwotnego. „Proces pierwotny” sam przez się nie jest w stanie zredukować napięcia.

Pokrewieństwo - Hipertrofia więzi pierwotnych

Inną cechą, która czyni pokrewieństwo w kulturach pierwotnych różnym od naszego, jest jego niezwykła hipertrofia: przekracza ono  granice rodziny, grupy lo-kalnej, a czasami nawet najszerszych kręgów znajomych. W wielu językach pierwotnych używa się takich terminów, jak ojciec, matka, brat, siostra itd.

Grupy pierwotne

Grupy pierwotnepierwotne w tym sensie, że dają jednostce jej najwcześniejsze i najpełniejsze doświadczenie społecznej jedności, a także w tym sensie, że nie zmie-niają się w takim stopniu, jak relacje bardziej konkretnego typu, lecz tworzą stosunko-wo trwałe źródło, z którego wypływają zawsze te drugie.

Pierwotne związki społeczne

Gemeinschaft und Gesellschaft, podsumowałbym tę linię następująco: po pierwsze, Tönnies opisał pojedynczą złożoną zmienną: Gemein-schaft— obejmującą wiele heterogennych elementów — a także opisał etos i strukturę nowoczesnego społeczeństwa w taki sposób, który z zasady wykluczał z niego Geme-inschaft; po drugie, Cooley stanowczo stwierdził, że etos grupy pierwotnej mógł być i często był adoptowany jako ...

Podział grup społecznych na wspólnoty i zrzeszenia oraz na grupy pierwotne i wtórne. Jakim typem grupy społecznej jest organizacja

Funkcje grupy pierwotnej wobec jej członków to zaspokajanie potrzeb psychospołecznych jednostki: potrzeby bezpieczeństwa, uznania, przynależności. Przykładem grupy pierwotnej jest rodzina, grupa przyjaciół, może nią być także klasa szkolna, grupa studencka, zespół roboczy.

Chemia fizjologiczna - Pierwotne i wtórne kwasy żółciowe

Pierwotne: - kwas cholowy   - kwas chenowy (chenodezoksycholowy) Powstają one w wątrobie.

LANCETNIK (jako pierwotny strunowiec) - Informacje ogólne

MINOG (jako pierwotny kręgowiec) Kręgowce zajmują różnorodne środowiska. U minoga mocz wyprowadzany jest z nerek przez moczowody pierwotne - kanały Wolffa.

Osteoporoza - Osteoporoza pierwotna i wtórna

Wśród osteoporozy pierwotnej i wtórnej wyróżniono dwa typy: - Typ I (charakterystyczny dla okresu przekwitania), występuje najczęściej u kobiet po 50 roku życia i dotyczy przede wszystkim trzonów kręgów klatki piersiowej i okolic lędźwiowych; - Typ II (jego objawy są widoczne w wieku bardziej zaawansowanym), występuje najczęściej jako złamania szyjki kości udowej i kości przedramienia.

Pierwotne i wtórne przystosowanie kręgowców do życia w wodzie

Ryby - "najbardziej wodne" z kręgowców są doskonałym przykładem pierwotnego przystosowania do życia w wodzie. płuca) nie zdołały jeszcze uniezależnić się od środowiska wodnego - wykazują wiele cech pierwotnego przystosowania do życia w wodzie.

Nabycie prawa pierwotne i pochodne

Pierwotne nabycie prawa własności ma miejsce na skutek zawłaszczenia, znalezienia skarbu, połączenia rzeczy, przetworzenia, nabycia pożytków i zasiedzenia. Nabycie pierwotne: a/.

Pierwotne sposoby nabycia prawa własności

Każde zbywalne prawo podmiotowe, a zatem i prawo własności, można nabyć w sposób pochodny, albo w sposób pierwotny.

Nabycie pierwotne prawa własności

Do pierwotnych sposobów nabycia własności zaliczamy: = nabycie ruchomej rzeczy niczyjej = wyprodukowanie nowej rzeczy = nabycie pożytków naturalnych = zasiedzenie – polega na nabyciu prawa rzeczowego na długotrwałe wykonywanie tego prawa przez osoby nieuprawnione.

SAMOWYMIAR A PIERWOTNY WYMIAR OBLIGATORYJNY PRZEZ WYDANIE DECYZJI

Faza powstawania obowiązku podatkowego Faza wymiaru zobowiązań Obowiązek podatkowy (obowiązek pierwotnego wymiaru decyzją) -> deklaracja informacyjno-dowodowa -> wymiar pierwotny -deklaracja obligatoryjna( jej wydanie jest konieczne gdyż poprzedza ją deklaracja informacyjno-dowodowa, która nie wyznacza powinności zapłaty i nie może być podstawą egzekucji

Na czym polega pierwotny, wtórny i ostateczny podział dochodu narodowego

Dochody, które tworzą się w rezultacie pierwotnego podziału dochodu narodowego, określamy pojęciem podstawowych. , pochodzą z dochodów pierwotnych, przekazanych w postaci opłat za usługi.