Aktywa finansowe

Czytaj Dalej

Aktywa finansowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe (KAF) Są to aktywa finansowe płatne i wymagalne lub przeznaczone do sprzedaży w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, względnie od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia albo stanowiące aktywa pieniężne (Ustawa o rachunkowości, art.

Wycena aktywów finansowych

Aktywa finansowe można podzielić na: krótkoterminowe aktywa finansowe, długoterminowe aktywa finansowe.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej (którą stanowi wewnętrzna stopa zwrotu IRR przy instrumentach o stałej stopie procentowej oraz bieżąca rynkowa stopa procentowa w przypadku instrumentu o zmiennej stopie procentowej); 3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dzielone na: a) aktywa finansowe, dla których jest ustalony termin wymagalności; wyceniane na koniec okresu ...

AKTYWA FINANSOWE

Jednym z możliwych podziałów aktywów, dokonanym według kryterium ich rodzaju, jest podział na aktywa niefinansowe i finansowe. Aktywa niefinansowe obejmują: aktywa rzeczowe (środki trwałe, zapasy), aktywa-wartości prawne (prawa do patentów, licencji, autorskie itp.

Wycena aktywów finansowych w ubezpieczeniach (akcje, obligacje)

Zgodnie z tymi regulacjami instrumentem finansowym jest każda umowa, która skutkuje jednocześnie powstaniem składnika aktywów finansowych u jednej jednostki gospodarczej i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej jednostki gospodarczej.

Aktywa, pasywa, bilans

Pasywa:I Kapitały własne:-kapitał podstawowy-kapitał zapasowy-kapitał rezerwowy-wynik finansowy;II Kapitały obce(zobowiązania):-długoterminowe-krótkoterminowe-z tytułu pożyczek-z tytułu kredytu wobec banku-wobec państwa(ZUS)-wobec dostawcy-z tytułu wynagrodzeń.

Metoda puli zasobów finansowych

Wykorzystanie puli zasobów finansowych ustala się poprzez wyodrębnienie środków w następującej kolejności na: Rezerwy podstawowe – Ta kategoria aktywów obejmuje gotówkę w kasie, depozyty w BC, salda na rachunkach w innych instytucjach depozytowych, gotówkę w drodze.

Metoda konwersji zasobów finansowych

Następnie zasoby finansowe alokowane są do różnych kategorii aktywów traktując poszczególne podzbiory tak jak gdyby były one odrębnymi ośrodkami zysku. Aktywa i pasywa zarządzane są niezależnie.

Modele przedsiębiorstwa - MODEL FINANSOWY

(Analiza finansowa przedsiębiorstwa) - przedsiębiorstwo to system zasobów o określonej wartości, przekształcanych w strumienie finansowe kapitał przedsiębiorstwa traktowany jest jako wartość, a niejako zestaw materialnych czynników produkcji, cel firmy - maksymalizacja jej wartości w dłuższym okresie czasu.

ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ AKTYWÓW

Decyzja o zmniejszeniu majątku poprzez jego upłynnienie umożliwi wzrost środków finansowych, ale może ograniczyć potencjał wytwórczy firmy.

Analiza finansowa projektów inwestycyjnych - etapy

CAŁKOWITE NAKŁADY INWESTYCYJNE ZAKUP ZIEMI I PRZYGOTOWANIE TERENU+ BUDYNKI I BUDOWLE + MASZYNY I URZĄDZENIA + WYPOSAŻENIE POMOCNICZE I USŁUGOWE + NIEMATERIALNE AKTYWA TRWAŁE + PRZEDPRODUKCYJNE NAKŁADY INWESTYCYJNE + KAPITAŁ OBROTOWY NETTO CAŁKOWITE NAKŁADY INWESTYCYJNE

Zasady planowania finansowego

Główne zasady planowania finansowego to: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, która polega na ustaleniu jak najwyższej ceny, za którą możemy sprzedać dany produkt; utrzymanie stabilności finansowej, czyli kondycji finansowej, która gwarantowałaby pewność i całkowitą kontrolę nad finansami; w tym celu najlepiej dokonać analizy wskaźnikowej, która bazuje na sprawozdaniach ...

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA Return on Assets)

Wskaźnik ROA informuje, jak efektywnie firma zarządza swoimi aktywami.

Strategia agresywna zarządzania aktywami

Podstawą tego działania jest przyjęcie założenia, że odpowiednio zarządzany majątek trwały osiąga wyższą stopę rentowności niż aktywa bieżące.

Analiza płynności finansowej

Ryzyko utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo jest dodatkowym czynnikiem poważnie komplikującym zarządzanie. Kierownictwo przedsiębiorstwa stara się o zapewnienie jak najwyższej zyskowności, co jednak często powoduje obniżenie płynności finansowej.

Płynność finansowa

Jeżeli środków pieniężnych zabraknie, mówimy wówczas o utracie płynności finansowej.

Stopień płynności danego składnika aktywów

Zależy on od tego, jak szybko może on zostać zamieniony na gotówkę, bez ponoszenia znacznych strat. Zarządzanie płynnością polega na synchronizowaniu wpłat i wypłat środków pieniężnych, w celu uniknięcia niewypłacalności w stosunku do naszych wierzycieli.

Pomiar płynności jest istotnym...

Wskaźnik płynności bieżącej aktywów

Mówi się wówczas, że w firmie występuje nadpłynność finansowa.

Wskaźniki podwyższonej płynności i płynności natychmiastowej aktywów

Wyraża relację pomiędzy aktywami obrotowymi pomniejszonymi o wartość zapasów i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów a zobowiązaniami krótkoterminowymi [1].