Akt prawny

Czytaj Dalej

Budowa aktu prawnego

W tytule aktu wykonawczego podaje się nazwę organu, który ten akt wydaje, bo akty danego rodzaju mogą być wydawane przez różne organy państwowe.

Akty prawne Prezydenta RP

142 K, inne akty prawneakty, które rodzą wiążące skutki prawne po stronie swych adresatów; mogą to być skutki materialno-prawne (np.

Poradnictwo zawodowe- Akty prawne,John L. Holland - założenia,Anna Roe

Akty prawne obowiązujące w systemie oświaty - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2001 r. Akty prawne obowiązujące w Publicznych Służbach Zatrudnienia Podstawowy akt prawny w Publicznych Służbach Zatrudnienia: - Ustawa z dnia 20.

Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - Charakterystyka aktów prawnych dotyczących RIO

W wyniku tej nowelizacji zostały podwyższone do 5% udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej mających siedzibę na terenie gminy.

AKTY PRAWNE KOŚCIELNE

, w którym pojęciem tym oznaczano akty prawne najdawniejszego prawa rzym. 2294-> zniesławienie prawne i faktyczne) oraz z kary ekskomuniki (w granicach oznaczonych w prawie przy poszczególnych sprawach, kan.

Regulacja sportu zawodowego w aktach prawnych Unii Europejskiej i orzeczeniach ETS

W dobie pełnej komercjalizacji sportu uprawianego na najwyższym poziomie koniecznym jest regulacja prawna począwszy od aktu rangi ustawy, która szczegółowo określi, jakie warunki muszą spełnić podmioty uczestniczące w rozgrywkach sportowych najwyższego szczebla w danej dyscyplinie sportu. W Polsce takim aktem prawnym jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r.

Pojęcie i charakter prawny aktu stanu cywilnego

Aktem stanu cywilnego jest wpis dokonany w księdze stanu cywilnego dotyczący zdarzeń, co, do których prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje obowiązek zarejestrowania.

Charakter prawny aktów o mocy ustawy

Upoważnienie do wydania tego typu aktów (zwane dekretami, bądź rozporządzeniami z mocą ustawy) może wynikać wprost z postanowień konstytucji lub być każdorazowo udzielane przez parlament w formie ustawy.

Akty prawne Unii Europejskiej jako źródła prawa podatkowego

Katalog źródeł prawa podmiotowego obejmuje on: -Porozumienia podwójnego opodatkowania -Porozumienia prawne, zwalniające od uiszczenia podatków organizacje międzynarodowe pracowników i robotników z innego kraju -Regulacji ulg podatkowych, które przysługują przedstawicielom dyplomatycznym i konsularnym -Umowy o pomocy prawnej w dziedzinie prawa finansowego.

UE - Charakterystyka II filaru oraz aktów prawnych wydawanych jego organów

Obejmują one: ochronę wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezawisłości i integralności UE umacnianie bezpieczeństwa UE we wszystkich formach utrzymanie pokoju i umacniania bezpieczeństwa międzynarodowego zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych oraz Aktu końcowego z Helsinek i celami Karty Paryskiej, w tym dotyczącymi granic zewnętrznych popieranie współpracy międzynarodowej Rozwijanie oraz ...

Akty prawne RM

Uchwały i zarządzenia mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów (art.

AKTY PRAWNE SEJMU

Rezolucje- zawierają prawne wiążące wezwanie określonego organu państwowego do wskazania w rezolucji działania. Apele- prawnie niewiążące wezwania do podjęcia określonych działań, zadań, inicjatyw.

Akty prawne ministrów

Minister resortowy może wydawać akty normatywne – rozporządzenia i zarządzenia (art.

UE - Charakterystyka III filaru i akty prawne wydawane w jego organach

Instrumentami realizacji celów III filarów są: ściślejsza współpraca policji, organów celnych oraz innych właściwych organów państw członkowskich(Europol) ściślejsza współpraca organów sądowych oraz innych właściwych organów w państwach członkowskich(Eurojust) zbliżanie w miarę potrzeb norm prawa karnego w państwach członkowskich Instrumenty prawne III filaru podobnie jak filaru II nie ...

Główne akty prawne regulujące samorządy terytorialne w Polsce

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. a zwłaszcza rozdział VII

Konwencje Rady Europy, tj. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Europejska Konwencja Ramowa o współpracy trans granicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi

Prawo UE, zwłaszcza: Traktat z...

AKTY PRAWNE RZĄDU

Rząd ma prawo: Inicjatywy ustawodawczej, a w jej ramach monopol w zakresie: budżetu, prowizorium budżetowe, zmiany ustawy budżetowej, ustawmy o zaciąganiu długu publicznego, ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo.

Rząd może: wysuwać projekty uchwał. Rozporządzenia wykonawcze. Uchwały...

Kompetencje Wspólnot UE do wydawania aktów prawnych na podstawie art. 308 TWE

 

Kompetencje legislacyjne wynikające z tego przepisu określa się mianem kompletacjami blankietowymi lub dodatkowych. Zgodnie z art.308 „jeżeli działania wspólnoty okaże się niezbędne do osiągnięcia, w ramach funkcjonowania wspólnego rynku, jednego z celów Wspólnoty, a niniejszy Traktat nie...

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy, treść tych dokumentów oraz znaczenie ich stosowania

wydane zostały bez podstawy prawnej lub w sprawie już rozstrzygniętej innym aktem administra-cyjnym, lub też zostały skierowane do niewłaściwego adresata), c) które są skierowane do osiągnięcia efektu prawniczo lub faktycznie niemożliwego do osiągnięcia, Akty administracyjne nieważne traktuje się jako akty, które nigdy nie wywarły zamierzonych skutków prawnych, z ...

Akty jednostronne państw – charakter prawny

akty jednostronne są przejawem niezależnej woli jednego pod­miotu prawa międzynarodowego, więc nie są związane ani zależne od innych oświadczeń : Notyfikacja -jest to akt polegający na oficjalnym pisemnym powiadomieniu drugiego podmiotu prawa międzynarodowego o pewnym wydarzeniu, z którym prawo łączy określone skutki prawne.

Akty prawa miejscowego (podstawa prawna stanowienia)

94 Konstytucji organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów, zaś zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.