Akt oskarżenia

Akt oskarżenia

Czytaj Dalej

Akt normatywny

„O samorządzie terytorialnym”)   preambuła(spór co do jej normatywności)- stanowi rodzaj deklaracji prawodawcy co do motywów ustanowienia prawa; podaje w niej zamierzone cele, podstawowe wartości danego aktu, część ogólna- formułuje przepisy, w których znajdują się elementy norm wspólne dla tych postanowień, które mogą znajdować się w części szczegółowej; w tej części ...

Akty administracyjne i ich podział

Podział aktów administracyjnych: Zewnętrzne – zaliczamy do nich te akty, które organ administracji państwowej kieruje do innego adresata niż podległy organ administracyjny.

Geneza i przebieg integracji europejskiej do jednolitego aktu europejskiego

kilku lat Jednolity Akt Europejski, który właściwie pierwszy raz wprowadzał bardzo istotne zmiany do Traktatów Rzymskich.

Elementy aktu administracyjnego

Brak tych elementów jeśli mają one charakter obligatoryjny, stanowi wadę decyzji, nie stanowi jednak powodu do stwierdzenia jej nieważności, lub tym bardziej do uznania jej za akt nieistniejący   Dodatkowe (akcesoryjne) klauzule mają znaczenie dla obowiązywania, bądź utraty mocy obowiązującej aktu.

Realizacja postanowień Aktu Końcowego KBWE

rozwinął postanowienia Aktu Końcowego, potwierdzając obowiązek powstrzymania się od groźby użycia siły lub jej użycia; wzajemne powiadamianie się o działalności wojskowej w całej Europie, przyległym obszarze morskim i przestrzeni powietrznej. , w Paryżu, została przyjęta Paryska Karta Nowej Europy umacniająca postanowienia Aktu Końcowego KBWE.

„Przedwiośnie” St. Żeromskiego jako powieść: oskarżenie, ostrzeżenie, zapytanie

To oskarżenie zawarte w powieści ma pobudzić aktywność rodaków w obronie Polski, która nie może dłużej być krajem rażącej niesprawiedliwości społecznej. Powieść poruszała tak aktualne problemy Polski, że przyjęta została z wielkim zainteresowaniem.

Jakich argumentów należy użyć dla obrony lub oskarżenia Zenona Ziembiewicza? („Granica” Z. Nałkowskiej)

Autorka powieści „Granica” była kobietą wyzwoloną i wykształconą. Interesowały ją motywy postępowania ludzi oraz dylemat: kim jest człowiek - indywidualnością czy schematem, istotą niepowtarzalną, czy podobną do wszystkich, którzy znaleźli się w podobnym miejscu i w podobnej sytuacji...

Inne źródła prawa międzynarodowego - Akty jednostronne

Zrzeczenie się – akt rezygnacji państwa z pewnych praw; w sposób wyraźny, nie domniemany.

POSTACIE ŚWIADOMOŚCI. STRUKTURA AKTU ŚWIADOMOŚCI

Spośród róŜnych odmian transcendencji przedmiotu wobec aktu  świadomości wymieńmy tu dwie: transcendencja strukturalna zachodzi wtedy, gdy Ŝadna cecha ani część przedmiotu nie jest cechą ani częścią aktu i odwrotnie, a przedmiot wobec aktu stanowi pewną całość; natomiast transcendencja radykalna zachodzi wtedy, gdy do transcendencji strukturalnej dochodzi niezaleŜność przedmiotu względem aktu co do ...

Główne akty prawne regulujące samorządy terytorialne w Polsce

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. a zwłaszcza rozdział VII

Konwencje Rady Europy, tj. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Europejska Konwencja Ramowa o współpracy trans granicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi

Prawo UE, zwłaszcza: Traktat z...

Akty normatywne samorządów terytorialnych

Akty indywidualne mające postać decyzji administracyjnych lub skierowane do podmiotów znajdujących się w strukturze samorządu – adresat oznaczony indywidualnie, konkretnie oznaczona sytuacja Akt administracyjny dwustronny – nominacja, akt powołania na stanowisko.

JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI

(SAE), podpisany 1986r.

Stał się integralną częścią Traktatów Rzymskich.

Dotyczy: zakończenia do 1993 r. procesu tworzenia wspólnego rynku, czyli Jednego Rynku Europejskiego, oraz utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, która umożliwiłaby swobodny przepływ kapitału, dóbr, usług...

Rozporządzenie jako akt prawa wtórnego

rozporządzenia dotyczy wszystkich podmiotów, ale dyrektywa już tylko państw) * nie ma wyraźnej potrzeby hierarchizacji * różne akty prawne służą załatwieniu różnych spraw Rozporządzenie: a) akt ogólny i abstrakcyjny: - właściwie może być poświęcony każdej materii - są to normy odnoszące się do wszystkich: adresatami są zarówno państwa członkowskie, jednostki (osoby fizyczne i prawne), jak i instytucje UE ...

Dyrektywa jako akt prawa wtórnego

techniczne, kwestie h) w każdej dyrektywnie – preambuła: ma ułatwiać adresatom zrozumienie treści - szczegółowe uzasadnienie togo, po co wydany został taki akt prawny (jeśli jest to kiepsko uzasadnione, można ja unieważnić przez ETS) - konieczność uzasadnienia wynika z zasady subsydiarności, która nakazuje rozwiązywanie pewnych kwestii najpierw na polu prawa krajowego, a dopiero jak to nie działa na polu UE i) egzekwowana przez Komisje Europejską ...

Decyzja jako akt prawa wtórnego

Akty prawa pochodnego można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Treść aktów zewnętrznych stanowi zawieranie umów międzynarodowych z podmiotami pozawspólnotowymi.

Zalecenia jako akt prawa wtórnego

- Wydawane jest zazwyczaj z własnej inicjatywy instytucji wspólnotowej, często wtedy kiedy Państwa Członkowskie nie mogą wynegocjować zgody co do treści aktu.

Opinie jako akt prawa wtórnego

- Nie ma prawnej mocy wiążącej (soft law)

- Mniej kategoryczny charakter niż zalecenia

- Uzyskanie opinii jest w niektórych przypadkach obowiązkowe, w innych instytucje i organy mają wyrażone w Traktatach prawo formułowania opinii, są też takie obszary, co do których Traktaty nie ustalają, ani prawa...

Niewiążące akty prawa wtórnego

1. Zielone księgi

a. Wydawane przez KE w formie komunikatu

b. Cel: inicjacja dyskusji na jakiś temat, a w konsekwencji proces legislacyjny

c. Nie zawierają projektów o charakterze prawnym, są tylko analizą stanu faktycznego

2. Białe Księgi

a. Wydawane przez KE

b. Zawierają propozycje uregulowania...

Zasada bezpośredniej skuteczności - BEZPOŚREDNIA SKUTECZNOŚC POSZCZEGÓLNYCH AKTÓW PRAWA POCHODNEGO

Zasada bezpośredniego skutku działa w dwóch płaszczyznach – wertykalnej i horyzontalnej.

Bezpośredni skutek wertykalny – oznacza, że jednostka może dochodzić swoich praw nap odstawie prawa wspólnotowego przeciwko państwu bezpośrednio przed sądem krajowym,

Bezpośredni skutek horyzontalny...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za akty prawodawcze

W 1996 roku w orzeczeniu połączonym Brasserie du Pêcheur oraz Factortame Trybunał rozszerzył działanie zasady odpowiedzialności odszkodowawczej na inne naruszenia prawa wspólnotowego będące wynikiem działań legislacyjnych państwa a nie tylko brak transpozycji dyrektyw

CZEGO...