Akcje

prawo przeglądania księgi akcyjnej Akcje uprzywilejowane Klasyfikując akcje ze względu na rodzaj i zakres uprawnień przypisanych do akcji rozróżniamy: akcje zwykłe - nabywcy takich akcji posiadają równe prawa co do dywidendy, liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, udziału w majątku firmy w przypadku jej likwidacji akcje gotówkowe i niepieniężne (aportowe) - ...

Akcje i obligacje

Ze względu na adresata emisji akcji wyróżnia się: • subskrypcję prywatną, polegającą na złożeniu przez spółkę oferty nabycia akcji całej emisji oznaczonemu adresatowi, • subskrypcję zamkniętą adresowaną do akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, • subskrypcję otwartą, polegającą na zaoferowaniu akcji w drodze ogłoszenia osobom, którym nie przysługuje prawo poboru Emisja publiczna akcji [edytuj] Publicznym ...

Akcje

Inwestor nabywający akcje danej spółki staje się jej akcjonariuszem, daje mu to określone prawa: prawa majątkowe - te prawa mają wartość pieniężną prawa korporacyjne - to prawa dotyczące wpływu akcjonariusza na podejmowanie decyzji Pojęcie akcji występuje w trzech znaczeniach: akcja to ułamek kapitału akcyjnego, wynikający z podzielenia kapitału akcyjnego przez liczbę akcji ...

Akcje spółki

Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

Akcje. Podział akcji.

Cena ,po której akcje sprzedawane są pierwszemu nabywcy ,nazywaną jest ceną emisyjną Zdarzało się że stosunek wartości nominalnej akcji do jej wartości emisyjnej niektórych naszych spółek akcyjnych ( głownie banków) wynosił1:10 ,a nawet 1:20 ( akcje o wartości nominalnej 10 zł sprzedawano po 100 i 200 zł) Na co dzień obró™ akcjami odbywa się po cenie bieżącej ,którą kształtuje rynek nieformalny lub giełda ,a cena ...

Rynek akcji w Unii Europejskiej.

Akcje, z łaciny „actio”, są to papiery wartościowe, które emitowane przez spółkę akcyjną jako dokumenty, stwierdzają ułamkową własność kapitału akcyjnego oraz ogół praw i obowiązków przynależnych akcjonariuszom, czyli osobom nabywającym akcje.

Dobre firmy kupują własne akcje

Moment odkupywania akcji wynika w takim przypadku raczej z potrzeb samej firmy niż z bieżącej ceny akcji. W większości przypadków jest to posunięcie pozytywne dla firmy i jej akcjonariuszy, głównie dzięki zwiększeniu zysków przypadających na akcję, co wynika automatycznie ze zmniejszenia liczby akcji znajdujących się w obrocie.

Akcja uprzywilejowana

Przywileje, które posiada w chwili zbycia akcji przechodzą na nabywcę, chyba że statut spółki akcyjnej przewiduje jej wygaśnięcie wówczas staje się [akcja na okaziciela | akcją na okaziciela ].

Emisja akcji

1 KSH) '' Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane: Firmę, siedzibę i adres spółki, Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, Datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji, Wartość nominalną, serie i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji, Wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych, ograniczenia co do rozporządzania ...

Akcje w spółce akcyjnej

Z akcjami imiennymi wiąże się wiele szczególnych rozwiązań: zbycie może podlegać ograniczeniom; tylko z akcją imienną może być związany obowiązek powtarzającego się świadczenia niepieniężnego; akcje uprzywilejowane muszą być akcjami imiennymi; dokumenty akcji imiennych mogą być wydawane przed pełną wypłatą, a każdorazowa wpłata powinna być uwidoczniona na tym dokumencie.

Akcja Złota

'' Problem osiągnięcia skutków "Złotej Akcji" przez uprawnienia osobiście przyznane akcjonariuszowi '' Wobec wątpliwości co do normatywnego obowiązywania "Złotej Akcji" w prawie polskim, pojawia się pytanie czy można osiągnąć skutek "Złotej Akcji" w drodze przyznania uprawnień konkretnemu akcjonariuszowi w myśl art.

Akcja aportowa

akcjami, które zawierają imię i nazwisko właściciela bądź osoby prawnej, ewidencjonowanych w księdze akcji imiennych, gdzie znajduje się także adres właściciela, księga akcji imiennych prowadzona jest obowiązkowo przez spółkę, mogą obowiązywać ograniczenia przy przenoszeniu prawa ich własności, aby je sprzedać potrzeba jest pisemna zgodna właściciela, akcje imienne nie są notowane na giełdzie) i nie mogą być zbywalne ani zastawiane ...

Akcja zwykła

Akcje zwykłe najpełniej wyrażają dwie główne zasady prawa o akcjach: 1) zasadę równouprawnienia akcjonariuszy oraz 2) zasadę proporcjonalności wkładów akcjonariusza do spółki.

Wystrzegaj się groszowych akcji

Jeśli dana firma, której akcje sprzedawane są po około 50 centów, ma już tylko dwóch lub trzech pracowników (którzy w dodatku szukają innej pi'acy) i nie są oni w stanie wytwarzać produktu czy choćby go dostarczyć, to kończy się to zwykle likwidacją firmy i spadkiem cen akcji do zera.

Charakterystyka akcji

rodzaje akcji · a)imienne (powinny zawierać nazwisko akcjonariusza, prawnego właściciela papieru wartościowego i mogą być wydawane przed pełną wpłatą pieniędzy za nie, czyli kupujący uzyskuje formę kredytu przy ich zakupie, przy zbywaniu akcji imiennych obowiązuje przelew połączony z wręczeniem dokumentu, posiadaczy akcji imiennych wpisuje się do księgi akcjonariuszy spółki) b)na okaziciela (muszą być opłacone w całości przed ich ...

Akcje, które dużo wzrosły, będą rosły nadal

Ci niedoszli inwestorzy mają tak silną obsesję osiągnięcia wielkiego zysku, że w rezultacie nie kupują żadnych akcji lub przeciwnie, nabywają akcje spekulacyjne, które tracą rychło wszelką wartość.

Akcje

Zbywane są przez wręczenie ich nowemu akcjonariuszowi, z tym jednak, że nie mogą być wydane akcjonariuszowi przed pełną wpłatą należności za akcje.

Prawo do akcji

Pod pojęciem rozporządzenia PDA należy rozumieć możliwość zbycia przez przyszłego akcjonariusza prawa do przyszłych praw udziałowych w spółce akcyjnej w stadium organizacji ( która została zawiązana , a nie jest jeszcze zarejestrowana ) albo w spółce akcyjnej , której podwyższono kapitał akcyjny przez emisję nowych akcji , akcje zostały objęte ,lecz nie nastąpiła jeszcze rejestracja zmiany statusu .

Obligacje i akcje

W zależności od sposobu jego ustalania wyróżnia się: 1) obligacje o stałej stopie oprocentowania, emitowane najczęściej w warunkach braku inflacji, przy niskim i ustabilizowanym jej poziomie lub spadkowej tendencji, 2) obligacje o zmiennej stopie oprocentowania, emitowane w warunkach wzrostu stopy inflacji lub nieregularnych jej wahań, 3) obligacje o kuponie zerowym (odmiana obligacji o stałej stopie oprocentowania), emitowane po cenie niższej niż nominalna, a wykupywane po ...

CHARAKTERYSTYKA AKCJI BANKU

W okresie roku, licząc od daty wpisania banku do rejestru handlowego, zbycie akcji imiennych przez akcjonariuszy wymaga zezwolenia KNF (zbywanie więcej niż 5% akcji wymaga zgody KNF).