Czym charakteryzuje się polski akcent wyrazowy?

Sylaba akcentowana charakteryzuje się także większą precyzją artykulacyjną niż sylaby nieakcentowane, w których częsta dochodzi do zacierania się (redukcji lub neutralizacji) barwy samogłosek, Na przestrzeni wieków w językach zachodniosłowiańskich nastąpiła stabilizacja akcentu, toteż akcent wyrazowy we współczesnym języku polskim jest jednostajny pod względem zróżnicowania linii prozodycznej ...

Jakie znamy rodzaje akcentu?

W wyrazach ponadjednosylabowych oprócz akcentu głównego może również wystąpić słabszy akcent poboczny, a nawet więcej akcentów pobocznych o różnej sile, np.

Czym jest akcent i jakie pełni funkcje?

W języku polskim zazwyczaj jednak akcent nie pozostaje jedynym, ale dodatkowym źródłem delimitacji, loież przypisuje się mu zarówno funkcję delimitn-cyjną, jak i kulminatywną.

AKCENT

AKCENT, zjawisko prozodyjne polegające na uwydatnianiupewnej sylaby w obrębie określonego segmentu wypowiedzi. Opozycje sylab akcentowanychi nieakcentowanych oraz porządek układu akcentówodgrywają ważną rolę w rytmicznej budowie polskiegowiersza.

Akcent muzyczny

Mocniejsze wydobywanie dźwięku; rozróżniasię: a k c e n t m e t r y c z n y - naturalny akcent przypadającyna mocną część t a k tu (np.

ROMANTYCZNE AKCENTY W „PIEŚNI FILARETÓW” I „ODZIE DO MŁODOŚCI”

W 1817r. przy Uniwersytecie w Wilnie założone zostało Towarzystwo Filaretów (organizacja tajna, młodzież ze starszych roczników). Miała za cel samokształcenie. Postulaty społeczne i moralne. Chcieli wyplenić egoizm, zawiść, kłamstwo. Program był nierealny. Istotne było powiązanie przyjacielskie...

Tradycje antyczne i akcenty narodowe w Odprawie posłów greckich J. Kochanowskiego

12 I 1578 roku w podwarszawskim Ujazdowie odbyła się prapremiera dramatu Jana Kochanowskiego pt. Odprawa posłów greckich. Dramat ten miał być ślubnym prezentem dla przyjaciela poety, Jana Zamojskiego, i jego narzeczonej Krystyny Radziwiłłówny, a na przedstawieniu obecny był król Stefan Batory i Anna...

Walory ideowe i artystyczne poezji Jana Kasprowicza (akcenty krytyki społecznej w sonetach ,,Z chałupy’’, w chałupie, pytanie o sens istnienia w hymnach ,,Święty mocny Boże’’, ,,Dies irea’’

,,W chałupie ‘’ jest opisem wiejskiej izby zamieszkanej przez dwie samotne kobiety - żyjące w nędzy robotnice.Utwór pozbawiony jest środków stylistycznych, przypomina rejestr inwentarza znajdującego się w izbie.Podmiot liryczny z fotograficzną dokładnością przedstawia szczegóły znajdujące się w...

SZKOŁA FRANCUSKA M. CASTELLSA I AKCENT NA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNO - PRZESTRZENNE, ANGLIA - USA (HARWEY, PAHL)

1. Współcześnie nie ma miasta jako oddzielnej jednostki osadniczej i nie można jej wydzielić,można mówić tylko o pewnych jednostkach osadniczych typu miejskiego(osiedla dzielnice aglomeracje)

2. Nie ma miejskości jako określonego stylu życia

3. Miasto jest przestrzenną formą zbiorowej konsumpcji czy...