Agnostycyzm

Agnostycyzm

Czytaj Dalej

AGNOSTYCYZM

Stanowisko oparte na założe­niu o niepoznawalności czegokolwiek w świecie (agnostycyzm powsze­chny) lub, częściej, tylko pewnej katego­rii przedmiotów (agnostycyzm częściowy) bądź też powołujące się wprost na niemożność wykazania prawdzi­wości poznania czy wręcz na nierozpozna-walność prawdy.

AGNOSTYCYZM

AGNOSTYCYZM wywołany SCEPTYCYZMEM — występuje najczęściej w epistemologii. AGNOSTYCYZM KRYTYCZNY — stanowi w nowszej filozofii najszerzej uzasadnione stanowisko. AGNOSTYCYZM TEOLOGICZNY — jest głównie konsekwencją a.

AGNOSTYCYZM

AGNOSTYCYZM (gr.

Agnostycyzm

(gr. “nie wiedzący”). Pogląd głoszący, że nie możemy niczego z całą pewnością wiedzieć o Bogu, o “tamtym” świecie oraz o życiu pozagrobowym (por. DH 3475-3477,3494-3495, GS 57). Po-wszechnie wyraz ten oznacza różne postaci religijnego sceptycyzmu.

Zob. ateizm.

AGNOSTYCYZM

(gr. agnostos = nieznany) Stanowisko teoriopoznawcze głoszące niepoznawalność:

a) czegokolwiek - a. powszechny;

b) określonej kategorii przedmiotów, np. „rzeczy samych w sobie" (—> noumeri) czy „istot rzeczy", albo też określonego przedmiotu, w szczegól­ności Boga - a. częściowy.

Na ogół odnosi się...

AGNOSTYCYZM

(gr.  gnwstoc [ágnostos]—niepoznawalny)—termin wprowadzonydo filozofii w 1863 przez T. H. Huxleya (Collected Essays, Lo 1893)na oznaczenie niepoznawalnosci rzeczywistosci istniejacej poza zjawiskami.

W znaczeniu ogólnym a. to stanowisko teoriopoznawcze głoszace niepoznawalnoscczegokolwiek (a. powszechny) albo...

Agnostycyzm zakresowy

Głosi efektywna ograniczonosc zasiegu wiedzyludzkiej; jest ona niezupełna i nie bedzie nigdy zupełna, bo ludzkosc niezdoła wyczerpac nieskonczonego przedmiotu poznania w skonczonym czasie.

Przyjmujac istnienie rzeczy lub zjawisk niepoznawalnych, tym samym ani niezaprzecza, ze rzeczy czy zjawiska sa...

Agnostycyzm psychologiczny

To wynik uznania wzglednej słabosci i ograniczonoscipoznawczych władz człowieka. Najwyzsze, ostateczne tajemniceswiata sa dla umysłu ludzkiego zbyt skomplikowane, zbyt rozległe i przewyzszajacemiare jego sprawnosci. Niepoznawalnosc ich jest nie tyle wynikiemstruktury rzeczy, ile raczej wypływa z ograniczonych...

Agnostycyzm wywołany sceptycyzmem

Wystepuje najczesciej w epistemologii.

Stwierdzajac sprzeczne rozwiazania tych samych problemów oraz licznebłedy w systemie wiedzy, nietrudno przyjac teze o ograniczonosci ludzkiegopoznania. Nic wiec dziwnego, ze starozytni sceptycy głosili a. w stosunku doprawd filozoficznych, w czasach nowozytnych zas...

Agnostycyzm krytyczny

Stanowi w nowszej filozofii najszerzej uzasadnionestanowisko. Za jego twórce uwaza sie I. Kanta, którego a. był wynikiemspecyficznej krytyki poznania. Władzami poznawczymi sa zmysły, umozliwiajacekontakt z rzeczywistoscia, oraz umysł, który ja ujmuje i wyjasnia. Na czynnoscimyslenia składaja sie dwie rózne...

Agnostycyzm w filozofii indyjskiej

Terminem tym okresla sie kilkaróznych zjawisk.

A. epistemologiczny, tj. odrzucenie mozliwosci wszelkiego pewnegopoznania, głoszony jest przez pokrewna materialistom szkołe ajñanika.

A. me t a f i z y c z n y (lub soteriologiczny) buddyjski, zw. milczeniem Buddy,jest de facto odmowa udzielania odpowiedzi na...