Tragizm powstań narodowych

Należałoby się zastanowić nad tragizmem powstań narodowych.

"Pan Tadeusz" - epopeja narodowa

Czesto slyszy sie, ze Pan Tadeusz to epopeja narodowa lub epopeja szlachecka.

Na czym polega funkcja transformacyjna handlu zagranicznego (wpływ handlu zagranicznego na zmianę struktury dochodu narodowego)

Handel zagraniczny umożliwia zaopatrzenie kraju w towary które:

- nie występują lub nie mogą być produkowane

- są wytwarzane w ilości niewystarczającej na pokrycie krajowego zapotrzebowania (np. gaz)

- są produkowane w nieodpowiednim asortymencie

Wymiernym sposobem odzwierciedlenia transformacyjnych...

CZYNNIK NARODOWY

Gdy mniejszości narodowe skupiają się w sąsiedztwie państw tej sami co oni narodowości mogą wykazywać tendencje irredentystyczne, czyli dążenia do przyłączenia się do sąsiednich państw(np.

BLISKI I ŚRODKOWY WSCHÓD W STOSUNKACH MIĘDZY NARODOWYCH - LIBAN

LIBAN - dawne terytorium Francji (uważany za Szwajcarię Bliskiego Wschodu).Jest to państwo wielowyznaniowe o 17 wspólnotach religijnych. Ok.1\2 ludności stanowią chrześcijanie obrządku maronickiego, reszta to głównie wyznawcy Islamu. Parlament składa się po połowie z muzułmanów i chrześcijan.

Obecnie...

ORGANIZACJA JEDNOŚCI AFRYKAŃSKIEJ

Po II wojnie światowej powstało wiele organizacji regionalnych mi. Organizacja Jedności Afrykańskiej. Jej cel to głównie maksymalnie rozszerzona współpraca państw afrykańskich na podstawie jedności działania. Północ kontynentu to część arabska, środek i południe to Czarna Afryka. Są one odmienne...

Problematyka moralna, społeczna i narodowa opowiadań S. Żeromskiego.

Postać Winrycha symbolizuje przegraną, ale także wierność idei walki narodowowyzwoleńczej. Chłop, obdzierający trupa i cieszący się zyskiem, jest symbolem ciemnoty, ograniczenia, braku uświadomienia narodowego.

Mniejszości narodowe

Mniejszość etniczna może być wyodrębniona ze społecznego kontekstu ze względu na dystynkcje rasowe , językowe , kulturowe i pochodzenia narodowego .

Organizacja Narodowego Banku Polskiego

  Podstawowymi organami Narodowego Banku Polskiego są Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP.

Kultura narodowa u korzeni

▪ Naród= civil state- suwerenność ludu (nie jedn), członkowstwo o char obywatelskim, może być nabyte Tilly naród kier przez państwo; wczesne fazy powst narodu- rola czynnika państwowego naród szukający państwa- różna drogi rozwoju narodów, wiele postaci zj, brak sztywnych granic, wyraźnego początku Hobsbawm- ogran hist zasięgu zakresu kultur narodowych; naród- zj ogran w czasie i właściwościach

Produkt Narodowy Brutto (PNB)

  Produkt Narodowy Brutto (PNB) - jest miernikiem całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług przez czynniki produkcji.

Podział dochodu narodowego

Jeżeli dochód narodowy jest wyrażony w formie pieniężnej, to podlega on zjawiskom aprecjacji lub deprecjacji.

Dochód narodowy

  Dochód narodowy – jest to produkt narodowy netto (PNN) w cenach czynników produkcji .

Tworzenie dochodu narodowego w gospodarce rynkowej

Kategorie związane z dochodem narodowym statystyka posługuje się różnymi kategoriami dochodu narodowego: produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto, produkt narodowy netto, dochód narodowy wg cen czynników wytwórczych, osobisty dochód ludności, dyspozycyjny dochód ludności.

"Wesele" Wyspiańskiego jako dramat narodowy

-> Walka narodowo-wyzwoleńcza jako główny problem utworu; # myśl o walce narodowowyzwoleńczej nutuje od początku prawie wszystkich uczestników "Wesela" # o chęci walki przez chłopów opowiada Maryna -> Ocena teraźniejszości, przeszłości i przyszłości w "Weselu": # o teraźniejszości mówi akt 1 - satyra komediowa, ocena chłopstwa i inteligencji, krytyka mitu o sielankowym współżyciu inteligencji i chłopstwa # o ...

Cechy epopeji narodowej na podstawie utworu Mickiewicza pt. "Pan Tadeusz"

Epopeja to dłuższy utwór epicki, ukazujący losy narodu, w przełomowym jego momencie, ukazany na tle natury, która urasta do rangi osobnego bohatera.

• występuje akcja, narrator, dominująca forma podawcza: opowiadanie, dialog, opis 

• obecność inwokacji (zwrot do Matki Boskiej, Litwy z prośbą o...