Adresat

Czytaj Dalej

Podział aktów ze względu na stopień konkretności oznaczenie adresata aktu: akty generalne, planowania, subiektywne, egzekucyjne

Akty tworzące uprawnienia lub obowiązek dla oznaczenia adresata (subiektywne) Akty te tworzą normę indywidualną dla określonego adresata bezpośrednio, tz.

ZAGADNIENIA STOSOWANIA MATERIALNEGO PRAWA ADM. (norm pośrednio kształtujących sytuację prawną adresatów)

w sytuacji, w której między organ stosującym prawo a adresatem nie ma sporu oprawo decyzja adm. – charakter władczy skierowany do indywidualnego adresata Szkoła gdańska odrzuca pojęcie aktu adm.

Zagadnienia kontroli przestrzegania prawa adm. (normy prawa bezpośrednio kształtujących sytuację prawną adresata)

Stan, w którym adresaci obowiązków zachowują się zgodnie z nimi, a adresaci uprawnień nie wykraczają poza ich granice Pojęcie kontroli – kontrola przestrzegania norm b.

Plan reklamy, jej adresaci

Po ustaleniu celów, adresatów reklamy, treści przemawiającej do określonej grupy docelowej oraz jej budżetu reklamowego ( ile miejsca w wydatkach firmy przeznaczamy na reklamę ) zostaje nam już tylko wybór odpowiedniego sposobu prezentacji reklamy.

ADRESAT LIRYCZNY, „ty" liryczne

ADRESAT LIRYCZNY, „ty" liryczne, osoba, jakaś zbiorowość,upersonifikowane pojęcie lub zjawisko przywoływanew utworze lirycznym jako odbiorca wypowiadanych słówpartner podmiotu lirycznego.

Publiczność (adresat działań) public relations

Tworząc pożądany wizerunek przedsiębiorstwo powinno posiadać bliskie więzinie tylko ze swoimi klientami czy dostawcami produktów, ale również powinnokomunikować się z różnymi grupami społecznymi tzw. publicznością.

Publiczność to:

Każda grupa, która aktualnie bądź potencjalnie interesuje się...

LOBBING - LOBBYŚCI I ADRESACI LOBBINGU

Działalność lobbystyczna może być prowadzona przez osoby, grupy, organizacje i instytucje.

Zasadniczym celem lobbingu jest osiągnięcie pożądanego wpływu na najważniejsze decyzje państwowe, zwłaszczalegislacyjne i administracyjne dotyczące funkcjonowania polityki i gospodarki. Takie cele wyznaczają...