Administracja samorządowa

Czytaj Dalej

Polska administracja rządowa i samorządowa w latach ‘90(podstawy prawne, zadania, struktura organizacyjna i kadry).

) Do jego kompetencji należy rozpatrywanie skarg na decyzje administracyjne wydane nie zgodnie z konstytucją, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnymi zabezpieczającym oraz w przypadku bezczynności organów administracyjnych w podjętych sprawach.

Administracja samorządowa

Z pierwszego punktu widzenia jest to ogół podmiotów administracji, z materialnego - działalność państwa, której przedmiotem są sprawy administracyjne, zaś z formalnego - cała działalność wykonywana przez podmioty administracji (E.

Administracja samorządowa

Na poziomie województwa działają 2 administracje równoległe: rządowa i samorządowa rządowa – wojewoda Gmina nie podlega powiatowi, a powiat województwu samorządowemu.

ADMINISTRACJA RZĄDOWA A ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Do elementów wspólnych administracji rządowej i samorządowej należą; funkcjonują w ramach państwa, funkcjonują i działają na podstawach prawa, powołane są dopełniania zadań publicznych( funkcja służebna), działają w ramach władzy wykonawczej, mogą korzystać z władczości( podporządkowanie, nadrzędność).

Ustrój administracji rządowej i samorządowej WSSM - S-ki

- ustrój społeczno-ekonomiczny - system polityczny - polityka administracyjna 3. Kierunki rozwoju administracji. Administracja a Unia europejska.

Organy administracji - Samorządowej

Administracja samorządowa funkcjonuje na trzech poziomach: - gminy - powiaty - województwa Administracja samorządowa charakteryzuje się niezależnością.

Samorządowa administracja gospodarcza

Ponadto zarząd gminy współdziała z terenowymi organami administracji rządowej w realizacji ich zadań za rzecz gospodarki.

Podstawowe kryteria podziału kompetencji administracji rządowej i administracji samorządowej

bezpieczeństwo budowlane) Lokalność sprawy nie jest prosta do zdefiniowania, głównie z powodu przecięcia płaszczyzną policji administracyjnej; tak więc sprawa lokalna, ale objęta ramami policji administracyjnej, nie wchodziłaby w zakres spraw gminnych, chyba że pewne całościowe zadania policyjne decydujemy się oddać gminie np.

Terenowe organy rządowej administracji ogólnej

Terenowymi organami rządowej administracji ogólnej są również kierownicy urzędów rejonowych.

Organy rządowej administracji specjalnej w terenie

  Terenowymi organami administracji specjalnej są organy terenowe podporządkowanie bezpośredni ministrom, a także niektóre inne jednostki i osoby realizujące zlecone im zadania administracyjne. Organami administracji specjalnej są np.

Pojęcie administracji i przedmiot prawa administracyjnego

Całość przepisów składających się na prawo administracyjne można podzielić na trzy grupy: Przepisy odnoszące się do struktury organów administracyjnych Przepisy regulujące tok działania organów administracyjnych Przepisy odnoszące się do sposobu załatwiania poszczególnych rodzajów spraw Przepisy regulujące strukturę administracyjną i tok jej działania tworzą część ogólną prawa ...

Organy administracji publicznej

  Działalność administracyjną prowadzą urzędy administracji publicznej. Wśród centralnych organów administracji państwowej specjalną grupę stanowią organy naczelne.

Prawne formy działania administracji

  Przez formę działania administracji należy rozumieć określony prawnie typ konkretnej czynności organu administracyjnego. Porozumienie administracyjne stanowi więc podstawową i skuteczna formę prawną współdziałania różnych organów administracyjnych.

ZNACZENIE TERMINU ADMINISTRACJA

  DEFINICJA NEGATYWNA ADMINISTRACJI Mówiąc o administracji ograniczamy to pojęcie do sfery spraw publicznych, administracja publiczna to więc zarówno administracja rządowa, jak i samorządowa.

KONTROLA ADMINISTRACJI

Kontroluje a także podejmuje stosowne czynności jeśli stwierdzi, że z powodu celowego działania lub zaniechania przez organa, organizacje albo instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej); uczestniczy w różnych postępowaniach – karne, cywilne, administracyjne; *wnioskuje o wszczęcie postępowania (inicjator), *może się ...

Legalne modele współpracy administracji publicznej z grupami interesu

* korportaryzm * obligatoryjne konsultacje Klientelizm( Włochy, USA)to taki model relacji, w którym, administracja publiczna uznaje określone grupy nacisku za naturalnych i oczywistych reprezentantów interesów skoncentrowanych w określonych dziedzinach życia, zbiorowego i niekwestionowanych współuczestników zarządzania sprawami publicznymi w tych sektorach.

Nielegalne związki administracji publicznej z grupami interesu

Wpływy nieprawomocne ani system polityczny jako całość, ani administracja publiczna nie uznają pewnych grup nacisku za prawomocną reprezentację określonych interesów.

Granice - Administracja granicy państwowej

Przepisy wewnętrzne regulują sprawy ochrony granicy, jej przekraczania czy eksploatacji bogactw naturalnych w jej pobliżu np. ustawa z 12 października 1990r. o ochronie granicy państwowej.

Nie wszystkie problemy można rozwiązać jednostronnie, dlatego państwa zawierając ze sobą umowy o współpracy i...

Nauka czy teoria administracji publicznej?

) Inne czynniki utrudniające powstanie spójnej nauki o administracji: zmienność historyczna podejścia do administracji administracja jako fakt społeczny – nieprzekładalność niektórych jej zjawisk na inne warunki polityczne, ustrojowe, ekonomiczne i społeczne (różne ich konfiguracje w różnych państwach) częsta ideologizacja przedmiotu (preselekcja zjawisk, relatywizacja ...