Administracja niezespolona

Czytaj Dalej

Administracja publiczna na szczeblu województwa - Wojewódzka administracja zespolona

Na stopniu wojewódzkim wyraża się w nazwie zespolona (wojewódzka) administracja rządowa, a na stopniu powiatowym w nazwie powiatowa administracja zespolona, co jest skutkiem faktu, iż na stopniu powiatowym nie mamy wyodrębnionej organizacyjnie administracji rządowej Zwierzchnikiem wojewódzkiej rządowej administracji zespolonej jest wojewoda, który wykonuje zadania głównie przy pomocy kierowników ...

Organy rządowej administracji niezespolonej

Nadto w dalszym ciągu pozostały niezespolone dotychczas funkcjonujące struktury administracyjne: organy administrujące Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych, sądów wojskowych; organy prokuratury; organy przedsiębiorstw państwowych (które wydają decyzje administracyjne); organy zakładów administracyjnych; organy banków państwowych; organy administracji ubezpieczeń ...

Wojewódzka administracja zespolona

W celu usprawnienia działania wojewódzkich organów zespolonej administracji rządowej wojewoda może tworzyć delegatury urzędu wojewódzkiego, jak i delegatury komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych.

Powiat - Administracja zespolona

Zespolenia aparatu administracyjnego występuje na wszystkich płaszczyznach administracji samorządowej Zasada zespolenia wyrażona jest w art.

Samorząd województwa - Administracja zespolona

Zasada ta ma jednak w odniesieniu do samorządowej administracji województwa ograniczone znaczenie. Na szczeblu wojewódzkim usytuowany jest bowiem wojewoda – organ wojewódzkiej zespolonej administracji rządowej.

Administracja niezespolona w II RP

Administracja niezespolona objęła w II RP przede wszystkim wojsko, sądownictwo, skarbowość, szkolnictwo, kolejnictwo, pocztę i telegraf, górnictwo, wykonanie reformy rolnej, inspekcję ( ochronę ) pracy.

Terytorialna rządowa administracja zespolona w II RP

Starosta był przedstawicielem rządu w powiecie oraz szefem administracji ogólnej. Miasta tworzyły dla celów administracji państwowej odrębne powiaty miejskie – na czele ze starostami grodzkimi.

Terenowe organy rządowej administracji ogólnej

Terenowymi organami rządowej administracji ogólnej są również kierownicy urzędów rejonowych.

Organy rządowej administracji specjalnej w terenie

  Terenowymi organami administracji specjalnej są organy terenowe podporządkowanie bezpośredni ministrom, a także niektóre inne jednostki i osoby realizujące zlecone im zadania administracyjne. Organami administracji specjalnej są np.

Pojęcie administracji i przedmiot prawa administracyjnego

Całość przepisów składających się na prawo administracyjne można podzielić na trzy grupy: Przepisy odnoszące się do struktury organów administracyjnych Przepisy regulujące tok działania organów administracyjnych Przepisy odnoszące się do sposobu załatwiania poszczególnych rodzajów spraw Przepisy regulujące strukturę administracyjną i tok jej działania tworzą część ogólną prawa ...

Organy administracji publicznej

  Działalność administracyjną prowadzą urzędy administracji publicznej. Wśród centralnych organów administracji państwowej specjalną grupę stanowią organy naczelne.

Prawne formy działania administracji

  Przez formę działania administracji należy rozumieć określony prawnie typ konkretnej czynności organu administracyjnego. Porozumienie administracyjne stanowi więc podstawową i skuteczna formę prawną współdziałania różnych organów administracyjnych.

ZNACZENIE TERMINU ADMINISTRACJA

administracja niezespolona (specjalna) – dziedzinami spraw, które są wyłączone spod kompetencji administracji ogólnej, a podporządkowane administracji specjalnej są następujące, specjalne zarządy: sprawy wojskowe (podlegają nie wojewodzie lecz MON), wymiar sprawiedliwości (sądy w hierarchicznym podporządkowaniu podlegają bezpośrednio Ministerstwu Sprawiedliwości), sprawy skarbowe (Minister Skarbu), etc.

KONTROLA ADMINISTRACJI

Kontroluje a także podejmuje stosowne czynności jeśli stwierdzi, że z powodu celowego działania lub zaniechania przez organa, organizacje albo instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej); uczestniczy w różnych postępowaniach – karne, cywilne, administracyjne; *wnioskuje o wszczęcie postępowania (inicjator), *może się ...

Legalne modele współpracy administracji publicznej z grupami interesu

* korportaryzm * obligatoryjne konsultacje Klientelizm( Włochy, USA)to taki model relacji, w którym, administracja publiczna uznaje określone grupy nacisku za naturalnych i oczywistych reprezentantów interesów skoncentrowanych w określonych dziedzinach życia, zbiorowego i niekwestionowanych współuczestników zarządzania sprawami publicznymi w tych sektorach.

Nielegalne związki administracji publicznej z grupami interesu

Wpływy nieprawomocne ani system polityczny jako całość, ani administracja publiczna nie uznają pewnych grup nacisku za prawomocną reprezentację określonych interesów.

Granice - Administracja granicy państwowej

Przepisy wewnętrzne regulują sprawy ochrony granicy, jej przekraczania czy eksploatacji bogactw naturalnych w jej pobliżu np. ustawa z 12 października 1990r. o ochronie granicy państwowej.

Nie wszystkie problemy można rozwiązać jednostronnie, dlatego państwa zawierając ze sobą umowy o współpracy i...

Nauka czy teoria administracji publicznej?

) Inne czynniki utrudniające powstanie spójnej nauki o administracji: zmienność historyczna podejścia do administracji administracja jako fakt społeczny – nieprzekładalność niektórych jej zjawisk na inne warunki polityczne, ustrojowe, ekonomiczne i społeczne (różne ich konfiguracje w różnych państwach) częsta ideologizacja przedmiotu (preselekcja zjawisk, relatywizacja ...

Interdyscyplinarny charakter badań nad administracją publiczną

Podejścia socjologiczne Przedmiot badań: Administracja publiczna jako szczególny „produkt” życia zbiorowego ludzi i zjawisko mające wielki wpływ na ich zachowania Socjologia organizacji: według niej administracja składa się z trzech części: - wysoce sformalizowanej grupy społecznej - układu struktur wewnątrzorganizacyjnych - układu relacji wewnątrzorganizacyjnych Wytworzenie pojęcia biurokracji jako immanentnej cechy nowoczesnej ...