Administracja

Czytaj Dalej

Pojęci i cechy administracji

Normy prawa administracyjnego można podzielić na a) Normy bezpośrednio dotyczące organizacji aparatu państwowego – ustrojowe prawo administracyjne b) Normy bezpośrednio dotyczące toku działania organizacji administracyjnej – normy proceduralne (postępowanie administracyjne) c) Normy dotyczące konkretnych działań administracyjnych – szczególna część prawa administracyjnego – materialne prawo ...

Administracja Polska po 1989 roku

W państwie demokratycznym administracja jest sługą prawa ( zasada praworządności wykonuje cele i przestrzega ) Administracja publiczna odpowiada praktycznie za porządek publiczny jak również za stan bezpieczeństwa państwa, życia zbiorowego i obywateli, administracja musi być zbudowana racjonalnie a oprócz racjonalności w rozumieniu teorii organizacji i kierowania ustroju administracji państwa ściele odpowiada jego interesom współczesnym i przyszłym ...

Historia Nauki Administracji Publicznej

Jak by jednak na to nie patrzeć, przedmiot ten zajmuje się w szczególności: - środowiskiem, w którym działa administracja oraz wzajemne związki, jakie zachodzą między tymi dwoma elementami - sprawami struktur organów administracyjnych i wzajemnego powiązania aparatu administracyjnego - problemem kadr w administracji - funkcjonowaniem aparatu administracyjnego - problematyką kontroli funkcjonowania administracji - ...

Reforma administracji w krajach postsocjalistycznych - przykład Polski

, powołał jedenastoosobowy Zespół do Spraw Reorganizacji Administracji Publicznej, z zadaniem przygotowania koncepcji i programu reorganizacji administracji publicznej i ich realizacji, a w szczególności: struktur i zasad funkcjonowania administracji publicznej na szczeblu centralnym, struktur i zasad funkcjonowania terenowej administracji rządowej w powiązaniu z administracją samorządową, pozycji i zadań administracji publicznej ...

Nauka administracji

Nauka administracji bada administrację w danym ustroju a więc przedmiotem jej badań są:  wpływ ustroju państwa na kształt administracji  sprawy środowiska, w którym działa administracja  sprawy struktur i wzajemnego powiązania aparatu administracyjnego  wzajemne uwarunkowania tych czynników 2.

Podział form działania administracji publicznej

Organ administracji publicznej rozstrzyga w drodze aktu administracyjnego o powierzonej mu sprawie administracyjnej, i jest jednocześnie organem rozstrzygającym i jedną ze „stron” (iudex in causa sua).

ZNACZENIE TERMINU ADMINISTRACJA

  DEFINICJA NEGATYWNA ADMINISTRACJI Mówiąc o administracji ograniczamy to pojęcie do sfery spraw publicznych, administracja publiczna to więc zarówno administracja rządowa, jak i samorządowa.

Administracja - wykład

Organizacyjnym (podmiotowym) ogół podmiotów administracji, a więc organy administracji i inne podmioty wykonujące określone funkcje z zakresu administracji publicznej. Formalnym jest to działalność wykonywana przez podmioty administracji bez względu na to, czy posiada ona charakter administracyjny czy tez nie.

Krajowa Szkoła Administracji Publcznej

Staże administracyjne, a dla słuchaczy spełniających warunki określone w regulaminie kształcenia - także zagraniczne staże administracyjne.

Administracja publiczna

Wyróżnia się: Administrację publiczną w ujęciu organizacyjnym (podmiotowym) - stanowi ona ogół podmiotów administracji, a więc organy administracji i inne podmioty wykonujące określone funkcje z zakresu administracji publicznej, Administrację publiczną w ujęciu materialnym (przedmiotowym) - działalność państwa, której przedmiotem są sprawy administracyjne albo inaczej zadania i kompetencje w zakresie władzy wykonawczej, Administrację ...

Polska administracja rządowa i samorządowa w latach ‘90(podstawy prawne, zadania, struktura organizacyjna i kadry).

) Do jego kompetencji należy rozpatrywanie skarg na decyzje administracyjne wydane nie zgodnie z konstytucją, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnymi zabezpieczającym oraz w przypadku bezczynności organów administracyjnych w podjętych sprawach.

Kontrola prawna administracji

Kontrola działalności administracji publicznej przez sąd administracyjny obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: - decyzje administracyjne, - określone postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym - określone postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, - inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - akty prawa miejscowego ...

Prawne formy działania administracji publicznej

Całość przepisów składających się na prawo administracyjne można podzielić na trzy grupy: - przepisy odnoszące się do struktury organów administracyjnych, - przepisy regulujące tok działania organów administracyjnych, - przepisy odnoszące się do sposobu załatwiania poszczególnych rodzajów spraw Przepisy regulujące strukturę administracji i tok jej działania tworzą część ogólną prawa administracyjnego.

Wpływ postępu w dziedzinie organizacji i kierowania na administrację

Stier-Somlo wprowadził rozróżnienie, wciąż aktualne w nauce niemieckiej, między trzema naukami: administracji, prawa administracyjnego i polityki administracyjnej.

Definicja administracji i administracji publicznej

- strukturę administracji samorządowej (zdecentralizowana) Administracja jest zjawiskiem społecznym; podmiotem administracji jest współżycie społeczne.

Pojęcie, przedmiot, funkcje, podsystemy administracji publicznej

Definicja pozytywna administracji: opisuje cechy, cele, funkcje i formy działania administracji: Funkcje administracji: inicjatywność – nie tylko mechaniczne wykonywanie poleceń wykonawstwo – czyli przede wszystkim podporządkowanie ustawodawstwu Cel działania administracji publicznej to dobro publiczne.

Administracja państwowa

Organy terenowe administracji państwowej Terenową administrację na terenie województwa sprawują: wojewoda, działający pod nadzorem wojewody kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach w imieniu: wojewody, z ustawowego upoważnienia, własnym, jeżeli ustawy tak stanowią, organy administracji niezespolonej, organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji wynika z ustawy ...

Prawo a administracja

Nauka o administracji „ Prawo a administracja Jednym z czynników kształtujących administracje publiczną jest prawo. Obywatel przestrzega przepisów prawnych ustanowionych przez administracje dlatego, że inni tak postępują, a także przed sankcjami organu administracyjnego lub innego organu państwa np: sąd.

Zagadnienia wraz z omówieniem dotyczące nauki administracji

ewolucja administracji Lorenz von Stein: - łączył opis rzeczywistej administracji z rozważaniami natury politycznej czy ekonomicznej, - badał jak administracja funkcjonuje, a jak powinno się to odbywać, - nauka administracji ma przedstawiać to, co jest wspólne dla wszystkich działów administracji oraz poszczególne działy administracji rzeczywistej, J.

Organy administracji publicznej-pojęcie. Centralne i terenowe organy administracji publicznej.

Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) przez pojecie organu administracji publicznej rozumie: Premiera, ministrów, szefów centralnych organów administracji rządowej oraz wojewodów, a także działające w ich imieniu lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonych i niezespolonych), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty powołane z mocy prawa do załatwiania indywidualnych spraw w drodze decyzji ...