Adam Kazimierz Czartoryski

Adam Kazimierz Czartoryski

Czytaj Dalej

CZARTORYSKI ADAM KAZIMIERZ

CZARTORYSKI ADAM KAZIMIERZ, książę, ur. Czackim przy tworzeniu —» Liceum Krzemienieckiego i z synem(—» Czartoryski Adam Jerzy) jako kuratorem wil.

Adam Kazimierz Czartoryski

  Książę Adam Kazimierz Czartoryski (lata 1734-1823) był jednym z najwybitniejszym magnatów polskich. Czartoryski był współzałożycielem i komendantem Szkoły Rycerskiej oraz aktywnym członkiem Komisji Edukacji Narodowej.

Franci­szek Zabłocki (1752-1821), Adam Kazimierz Czartoryski (1734-1823)

Oprócz Bohomolca i Krasickiego uprawiał także komedię satyryczną książę Adam Czartoryski (1734-1823), generał ziem podolskich. Wszystkie te utwory są bądź przekładami, bądź przeróbkami komedii obcych - prawie wyłącznie francuskich.

BILIK ADAM KAZIMIERZ

  Sylwetka nowoczesnego katolika (Wspomnienia o dr Adamie B.

Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861)

» Tym młodym Polakiem jest syn księcia generała ziem podolskich, Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861), uczestnik powstania kościuszkowskiego, późniejszy przyjaciel cesarza Aleksandra I i rosyj­ski minister spraw zagranicznych, reformator szkół polskich na Litwie i na Rusi, prezes Rządu Tymczasowego w czasie powstania roku 1831, a wreszcie emigrant zmarły na ziemi francuskiej.

Adam Asnyk - krótka biografia

  Adam Asnyk (pseud.

Adam Mickiewicz - krótka biografia

Adam Mickiewicz żył w latach 1798—1855.

SOSNKOWSKI KAZIMIERZ (1885-1969) - generał

Działacz Polskiej Partii Socjali­stycznej od 1905 r., komendant Organizacji Bojowej PPS w okrę­gach warszawskim, radomskim i Zagłębiu Dąbrowskim, żołnierz Legionów Polskich. Aresztowany przez Niemców 22 lipca 1917 t\, przebywał w twierdzy w Magdęburgu wspólnie z Józefem Piłsud­skim.

W Wojsku Polskim od...

PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - KAZIMIERZ BRODZIŃSKI

1818r. W „Pamiętniku warszawskim” zaczęły ukazywać się pierwsze fragmenty rozprawy Brodzińskiego „O klasyczności i romantyczności”. Dążył do pokojowego połączenia klasycyzmu i romantyzmu. Uważał, że nowe idee romantyczne można połączyć z klasycystycznymi. Według niego rozwój literatury polskiej...

Adam Mickiewicz “Dziady”

Doktor sugeruje, że pieczę nad spiskiem sprawuje książę Czartoryski.

Adam Mickiewicz. Ojczyzna - patriotyzm

Wcale nie wystarczy wiedzieć i napisać: iż „Mickiewicz wielkim patriotą był”. Niemal każdy utwór poświęcony krajowi, tęsknocie za ojczyzną - jest inny, inaczej ujmuje to wzniosłe uczucie. Tym samym temat staje się ciekawy, daleki od monotonnego, opartego na schemacie wyliczanki, wywodu.

Konrad...

POECI MŁODEJ POLSKI - KAZIMIERZ PRZERWA - TETMAJER

 Kazimierz Przerwa-Tetmajer uważał, że droga ucieczki to miłość o charakterze seksualnym.

Kazimierz Przerwa- Tetmajer - piewca uczuć schyłkowych

Kazimierz Przerwa- Tetmajer to jeden z najwybitniejszych poetów okresu modernizmu.

Adam Asnyk - "Wiersze" - streszczenie

Gdy weźmiemy pod uwagę przyczynę powstania utworu, a także to, co powyżej napisałam, wyłoni się główny motyw poematu: odrzucenie przez kochaną osobę, co właśnie wydarzyło się Adamowi Asnykowi. Utwór Adama Asnyka „Do młodych” konkretyzuje zadania tych, którzy będą sięgać po „nowe życie”.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer - "Wiersze" - streszczenie

Tetmajer jest twórcą poezji programowych Młodej Polski i został uznany za "poetę pokolenia". Pierwszy tom jego wierszy pt. "Poezje" wydany w 1891 r. stanowi umownie początek epoki Młodej Polski. Jego twórczość rejestruje wszystkie elementy światopoglądu i stylu modernistycznego: od impresjonistycznej...

Adam Mickiewicz

Cechy gatunkowe ballady na przykładzie kilku ballad Mickiewicza.

W roku 1822 Mickiewicz opublikował swój pierwszy tom ballad i romansów, a data ta jest również uważana jako przełom romantyczny w Polsce. Zawierały one znacznie odmienną wizję literatury od dotąd panującej – klasycznej. Szukała...

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI hrabia, urodził się i zmarł w Paryżu (19. Powieści „Adam Szaleniec”) i nieraz jeszcze stanie przed wyborem między ojcem a ojczyzną.

Lilije Adam Mickiewicz

Ballady Adama Mickiewicza wniosły wiele elementów nowatorskich do tradycji tego gatunku.

Switeź Adam Mickiewicz

Balladę tę również zalicza się do tzw. utworów programowych, twórczości A. Mickiewicza i polskiego romantyzmu. [...] W Świtezi mamy do czynienia po raz pierwszy bodaj w poezji polskiej z wyzyskaniem opisu dla wywołania wizji, poetycko sugestywnej, zmierzającej do wzbudzenia przeżycia nieskończoności i...

Adam Asnyk - poeta czasów niepoetyckich

Adam Asnyk zostal wychowany w duchu idei niepodleglosciowych oraz w wielkim szacunku dla romantycznych zrywów narodowowyzwolenczych.