Absolutorium

Czytaj Dalej

Rodzaje kontroli wykonywania budżetu: absolutorium

Udzielenie absolutorium pociąga za sobą ten skutek, że parlament nie może już w przyszłości prowadzić dyskusji i podejmować uchwał dotyczących tej kwestii. Prawne konsekwencje nieotrzymania absolutorium przez Radę Ministrów nie są w Konstytucji RP określone.

Absolutorium i jego charakter prawny

Udzielenie absolutorium pociąga za sobą ten skutek, że parlament nie może już w przyszłości prowadzić dyskusji i podejmować uchwał dotyczących tej kwestii. Prawne konsekwencje nieotrzymania absolutorium przez Radę Ministrów nie są w Konstytucji RP określone.

Instytucja absolutorium dla rządu – uchwalanie i kontrola wykonania ustawy budżetowej

Absolutorium jest to pozytywne skwitowanie wykonania przez RM ustawy budżetowej w minionym roku budżetowym.

Tryb udzielania absolutorium Radzie Ministrów

Uzyskane przez rząd absolutorium otwiera możliwość wdrożenia w stosunku do członków RM odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu.

GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (KONTROLA ODPOWIEDZIALNOŚCI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA BUDŻETU)

Celem kontroli jest zapewnienie zgodności między przebiegiem a wynikiem określonego działania. Jest ona procesem, w którym dokonujemy porównań wykonań z wyznaczeniami. W pojęciu kontroli mieści się:

ustalenie stanu faktycznego, tj. poszczególnych faz działania oraz jego wyników,

porównanie...