A priori

Czytaj Dalej

A PRIORI - A POSTERIORI

(łac. prior wcześniejszy, posterior późniejszy), Od wcześniejszego — od późniejszego; potocznie: z góry, uprzedzając fakty lub ich poznanie — po fakcie, po poznaniu faktów; epistemologicznie: przeciwstawne typy poznania, zw. inaczej aprioryczne — aposteriorycz-ne.

Istniały 3 odmienne ujęcia tego, co jest a...

A PRIORI

A PRIORI (łac. a priori = uprzednio, z góry, z założenia) [1] W teorii poz­nania: określenie stosowane dla ozna­czenia tej części ludzkiego poznania (lub wiedzy), które nie jest poprze­dzone żadnym -> doświadczeniem i które, dla potwierdzenia swej praw­dziwości, nie wymaga odwołania się do jakichkolwiek...

Jak są możliwe sądy syntetyczne a priori, czyli stwierdzenia jednocześnie konieczne, powszechne i przedmiotowo ważne w matematyce?

Kant dzieli matematykę na arytmetykę i geometrię, chce pokazać że przedmiotem geometrii jest przestrzeń.

Pytanie: Jaka przestrzeń jest przedmiotem geometrii?

czy przestrzeń realna znana z doświadczenia – empiryczna?

Czy przestrzeń idealna – aprioryczna forma rzeczywistości?

Gdyby...

Spór o to, jaki jest charakter form a priori

Interpretacja psychologiczna – formy a priori są zależne od takiej bądź innej struktury mózgu, systemu nerwowego itd. Dają się np. pojąć jako wytwór ewolucji i mogą być różne u różnych gatunków.

Interpretacja logiczna – są one formami, jakie musi przyjąć stosunek jakiegokolwiek...

A PRIORI

 

A PRIORI (nłc. = od pierwsze­go, uprzednio, z góry; z założenia)

i. pozn. W scholastyce — określenie rozumowania, którego punktem wyjścia jest „to, co wcześniejsze" i które zgodnie z kierunkiem ontycznej zależności przy­czynowej przechodzi od przyczyny do skutku, od zasady do następstwa...

A PRIORI

(łac. a priori = uprzednio, z góry, z założenia)

[1] W teorii poz­nania: określenie stosowane dla ozna­czenia tej części ludzkiego poznania (lub wiedzy), które nie jest poprze­dzone żadnym -> doświadczeniem i które, dla potwierdzenia swej praw­dziwości, nie wymaga odwołania się do jakichkolwiek faktów...