A posteriori

Czytaj Dalej

A PRIORI - A POSTERIORI

(łac. prior wcześniejszy, posterior późniejszy), Od wcześniejszego — od późniejszego; potocznie: z góry, uprzedzając fakty lub ich poznanie — po fakcie, po poznaniu faktów; epistemologicznie: przeciwstawne typy poznania, zw. inaczej aprioryczne — aposteriorycz-ne.

Istniały 3 odmienne ujęcia tego, co jest a...

A POSTERIORI

A POSTERIORI (łac. a posteriori = potem, w następstwie) [1] W teorii poznania: nazwa tej części ludzkiego poznania (wiedzy), której osiągnięcie lub uznanie jest bezpośrednio, lub pośrednio zależne od —> doświad­czenia. „Zależność od doświadcze­nia" może mieć charakter genetyczny (-> empiryzm)...

A POSTERIORI

 

A POSTERIORI (nłc. = od tego, co późniejsze; z następstw)

t. pozn. W scholastyce — określenie rozumowania, którego punktem wyjścia jest „to, co późniejsze" i które prowadzi od skutku do przyczyny, a więc w kierun­ku odwrotnym do kierunku ontycznej za­leżności przyczynowej {demonstratio...

A POSTERIORI

(łac. a posteriori = potem, w następstwie)

[1] W teorii poznania: nazwa tej części ludzkiego poznania (wiedzy), której osiągnięcie lub uznanie jest bezpośrednio, lub pośrednio zależne od —> doświad­czenia. „Zależność od doświadcze­nia" może mieć charakter genetyczny (-> empiryzm), metodologiczny...