(5477) 1989 UH2

Czytaj Dalej

GROMYKO ANDRIEJ (1909-1989) - polityk

Syn chłopa z Białorusi, po ukoń­czeniu studiów ekonomicznych pra­cował w czasopiśmie „Woprosy Ekonomiki", zanim w 1939 r. przy­stąpił do służby dyplomatycznej.

HIROHITO (1901-1989) - cesarz Japonii

Po pięcioletnim okresie regencji, w 1926 r. objął tron Japonii po ojcu Yoshihito. Nimb boskości otaczają­cy cesarza stawiał go poza bieżący­mi sprawami politycznymi i dlatego trudno ocenić rolę, jako odegrał w planowaniu i realizacji podbojów japońskich. Tuż przed wybuchem wojny w Europie w 1939 r...

1989 wolność prasy

 

Obie strony z rozmów w Magdalence uznały polski system komunikacji społecznej za przestarzały i nieodpowiedni. Należy jednak uwzględnić fakt, iż zmiany nie nastąpiły gwałtownie i okres przed 1989 rokiem był okresem przygotowawczym i wstępnym: Poszukiwanie cezur czasowych dla transformacji prasy w...

Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989

 

Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989 zaczęły się praktycznie w momencie wejścia w życie "Ustawy o radiofonii i telewizji", przyjętej 29 grudnia 1992 roku i obowiązującej od 1 marca 1993 roku. Ustawa ta po raz pierwszy uregulowała problemy funkcjonowania mediów elektronicznych. Usuwała ona...

Handel zagraniczny Polski w latach 1970-1989.

 

Do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych organizacja handlu zagranicznego i wszelkich form powiązań ekonomicznych z innymi krajami była zdeterminowana przez ogólne rozwiązania ustrojowe charakterystyczne dla systemu socjalistycznego. Wymiana gospodarcza z zagranicą została...

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE W LATACH 1989-2001

 

 

 

W Polsce do 1989 roku nie występowało jawne bezrobocie. Problem stanowił nie nadmiar chętnych do pracy, lecz ich niedobór. Transformacja gospodarki, która rozpoczęła się w 1990 roku doprowadziła do drastycznych zmian na rynku pracy. Istniejący w gospodarce centralnie planowanej rynek pracy...

Etapy rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 r

1989 r. – protokół rozbieżności – ustalenia:

Wprowadzenie własności komunalnej, czyli majątek dla samorządów

Demokratyczna ordynacja wyborcza do władz lokalnych

Stałe źródła dochodów dla samorządów

Zobiektywizowany charakter dotacji dla samorządów z budżetu...

Klasa polityczna czy elity polityczne w Polsce - KSZTAŁTOWANIE SIĘ ELIT RZĄDOWYCH W POLSCE PO 1989 ROKU

Istotne konstytucyjne ograniczenie w rekrutacji do elity rządowej polega na tym, iż posłowie – stanowiący elitę swoich partii, co wynika z istoty parlamentaryzmu, nie mogą pełnić w administracji rządowej innych stanowiskach niż stanowiska ministrów lub sekretarzu stanu.

- Konsekwencją podziału...

Wybory tranzycyjne (1989 - 1991) - ich wyniki i znaczenie

WYBORY TRANZYCYJNE (otwierające, założycielskie) – pierwsze elekcje zorganizowane po uzyskaniu przez ogół obywateli podstawowych swobód politycznych i jednocześnie umożliwiające dokonanie negatywnej oceny rządzących partii komunistycznych. Doprowadzenie do takiej sytuacji jest wynikiem paktu politycznego...

GEORGE C. HOMANS (1910 - 1989)

Socjolog amerykański, sławny głównie dzięki radykalnej opozycji przeciwko teoriom holistycznym i funkcjonalistycznym oraz własnej skrajnie redukcjonistycznej teorii zachowania społecznego. Najważniejsze książki to: The Human Group [Grupa społeczna] (1950), Sodal Behavior: Its Elementary Forms (Zachowanie...

Z historii teorii wychowania - Teoria wychowania w latach 1956 - 1989

Zasadnicza zmiana w teorii wychowania była możliwa od paździer­nika 1956 roku w wyniku wydarzeń politycznych w naszym kraju. Teo­ria wychowania — podobnie jak pozostałe dyscypliny pedagogiczne — wkroczyła wtedy w nowy i bardziej dynamiczny okres rozwoju. Przede wszystkim nawiązano kontakty z pedagogiką nie...

Nicolae Ceausescu (26.01.1918 - 25.12.1989)

Dwudziestoczteroletnia dyktatura Ceausescu była oparta na kulcie jednostki, kumoterstwie i ucisku. Mimo poważnego naruszenia praw człowieka polityk zapewnił sobie poparcie Zachodu obierając kurs stosunkowo niezależny od Moskwy. Jego upadek (1989) oznaczał koniec ostatniego stalinowskiego władcy Europy...

"Jesień narodów". Scharakteryzuj przemiany społeczno - gospodarcze w Europie Środkowo - Wschodniej w latach 1989 - 1991

"Jesienią ludów" czy "Jesienią narodów" zwykło się określać proces rozpadu rządów komunistycznych w środkowej i południowo-wschodniej Europie, którego nasilenie przypadło na jesień 1989 roku. Wydarzenia jesieni 1989 zamknęły kilkuletni proces rozpadu porządku jałtańskiego w Europie Środkowej, zaś...

Przełomowe momenty polityczne w dziejach Polski (lata 1944 - 1989)

Na przestrzeni 45 lat w polskiej polityce miało miejsce wiele ważnych zdarzeń, począwszy od utworzenia PKWN, do obrad okrągłego stołu w 1989r.

PKWN. Pierwszym przełomowym momentem w dziejach polityki polskiej jest utworzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Wszystko miało miejsce, gdy na...

PRZEMIANY USTROJOWE W LATACH 1989 - 1992

Po załamaniu opozycji w 1947r, rok 1956 daje nam opozycję Polski Październik i Polowanie. Zaczyna szerzyć się stalinizm. Gomułka obejmuje władzę jako pierwszy sekretarz KCPZPR. Zaczynają się wystąpienia gdyż władze odchodzą od zdobyczy Października. XII 1970 zaczynają się wystąpienia na Wybrzeżu...

Zmiany konstytucyjne w latach 1989 - 1997

Zasadniczy cios poprzedniemu systemowi zadała pogarszająca się sytuacja gospodarcza i rosnąca aktywność Solidarności wspieranej przez grupy opozycyjnych intelektualistów. W 1989 r. dochodzi do tzw. Okrągłego Stołu. Rozmowy te przyniosły 3 ustalenia:

przywrócono Solidarność do realnego...

Trzy aspekty polityki antyinflacyjnej w Polsce w okresie transformacji 1989 – 2000 (inflacja jako zjawisko pieniężne, jako efekt kosztowy, jako efekt inercji)

Inflacja nie jest wynikiem błędów popełnianych w polityce fiskalnej, pieniężnej i dochodowej, ale konsekwencją toczącej się między różnymi grupami społecznymi walki o podział dochodu narodowego, które wymuszają inflacjogenne decyzje.

Kryteria z Maastricht gwarantujące zrównoważony rozwój...

Polityka zagraniczna Polski po 1989

Odrzucenie aksjomatów ideologiczno-politycznych, PRL-owskiej polityki zagranicznej i działań zmierzających do suwerenności państw, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne kraju oraz przesłanek gwarancji jego rozwoju; celem tych poczynań jest znalezienie przez Polskę miejsca w Europie, współtworzenie...

Wymień imiona i nazwiska 6 prezesów Rady Ministrów z lat 1989 - 2008

• Tadeusz Mazowiecki 12.09.1989-12.01.1991 

• Jan Krzysztof Bielecki 12.01.1991-23.12.1991

• Jak Olszewski 23.12.1991-10.07.1992

• Hanna Suchocka 11.07.1992-26.10.1993 

• Waldemar Pawlak 26.10.1993-6.03.1995 

• Józef Oleksy 7.03.1995-7.02.1996 

• Włodzimierz Cimoszewicz 7.02.1996-31.10.1997 

• Jerzy Buzek...

Powstanie w Rumunii 1989

Niegdyś podziwiany za politykę względnej niezależności od ZSRR, dyktator rumuński Nicolae Ceausescu z biegiem lat zamieniał się w coraz okrutniejszego tyrana. Nawet wtedy, kiedy inne kraje komunistyczne pokojowo zmieniały ustrój, konieczne było krwawe powstanie, by pozbawić go władzy.

Podobnie...