(5407) 1992 AX

Czytaj Dalej

Rozwój intergracji gospodarczej w ramach WE / UE - TUE – 1992

Poszerzenie obszaru działania EWG i zmiana nazwy na WE. Postanowienia dotyczące Unii Gospodarczej i Pieniężnej (UGiP).  Przewidziano, że działania państw członkowskich i WE na rzecz UGiP obejmą realizowanie polityki gospodarczej, opartej na ścisłej koordynacji polityk państw członkowskich na rynku...

KONSTYTUCJE POLSKI - Mała Konstytucja z 1992 r.

Potoczna nazwa ustawy konstytucyjnej z 17 X 1992, wprowadzającej zasadę trójpodziału władzy i wzmacniającej władzę wykonawczą; utrzymała w mocy (wprowadzoną 1989) 2-izbowość parlamentu; sejm i senat tworzą wspólnie Zgromadzenie Narodowe; obowiązywała do wejścia w życie nowej Konstytucji RP (X...

PRZEMIANY USTROJOWE W LATACH 1989 - 1992

Po załamaniu opozycji w 1947r, rok 1956 daje nam opozycję Polski Październik i Polowanie. Zaczyna szerzyć się stalinizm. Gomułka obejmuje władzę jako pierwszy sekretarz KCPZPR. Zaczynają się wystąpienia gdyż władze odchodzą od zdobyczy Października. XII 1970 zaczynają się wystąpienia na Wybrzeżu...

Omów I etap reformy WPReg. (1988 - 1992)

cel 1- wspieranie rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów słabo rozwiniętych (zacofanych);

cel 2-restrukturyzacja regionów, regionów przygranicznych lub części regionów, które są dotknięte upadkiem przemysłu

cel 3-zwalczanie długotrwałego bezrobocia

cel 4-pomoc w zatrudnieniu...

Globalne wyzwania i odpowiedzi (1945 - 1992) - Wyzwania

 

Złożony charakter przemian, jakie zaszły w świecie po zakończeniu najkrwawszego konfliktu w jego dziejach, wynika z wyzwań stojących przed ludzkością. Należą do nich m.in.:

— wyzwanie demograficzne,

— wyzwanie żywnościowe,

— wyzwanie surowcowe i energetyczne,

— wyzwania związane z postępem...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Eksplozja demograficzna

 

Powojenny rozwój demograficzny wywołany wieloma czynnikami-tendencją do odbudowania strat wojennych w Europie, ograniczeniem zasięgu epidemii, zmniejszeniem śmiertelności niemowląt i (w niektórych regionach świata) poprawą wyżywienia, zdawał się potwierdzać przepowiednie maltuzjanistów...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Próby reform i upadek komunizmu (1985 - 1989)

 

Rozpad lądu jałtańsko-poczdamskiego i koniec podziału świata na dwa bloki. Koniec zimnej wojny. Zjednoczenie Niemiec. Rewolucje demokratyczne i upadek Związku Radzieckiego. Era nacjonalizmów i wzrostu napięć regionalnych (od 1989).

Periodyzacja gospodarcza okresu, którą można zaproponować, to:

•...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Periodyzacja

 

Periodyzacja omawianego okresu jest nadal dyskusyjna. Zabiegiem w znacznym stopniu ułatwiającym ją jest przyjęcie zasady odrębnej periodyzacji stosunków międzynarodowych i rozwoju gospodarki światowej oraz periodyzac­ji historii regionalnej.

Można zaproponować następującą periodyzację dziejów...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Bariera żywnościowa i sanitarna

 

Problem niedoboru żywności - odczuwany dotkliwie i w poprzednich stule­ciach - zaostrzył się w wielu regionach świata w ciągu XX wieku. Szczególnie wielkie trudności odczuwały Indie, Chiny, kraje Afryki i obszary radzieckiego imperium oraz niektóre kraje Ameryki Łacińskiej.

Chroniczne niedożywienie...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Bariera surowcowa i energetyczna

 

Ogromny wzrost spożycia niektórych surowców, zwłaszcza ropy naftowej, spowodował pojawienie się spekulacji co do przewidywanego ich wyczerpania.

Znalazły one swoje odbicie w znanym jako pierwszy raport Klubu Rzymskiego (międzynarodowej organizacji zajmującej się prognozowaniem rozwoju ludzkości w XXI...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Rewolucja naukowo - techniczna i wyzwania z nią związane

 

W okresie półwiecza powojennego osiągnięto olbrzymi postęp w zakresie techniki i technologii. Badania atomowe, nastawione od początku II wojny światowej na konstrukcję broni masowego rażenia, przyniosły także powstanie energetyki jądrowej i pokojowe zastosowanie izotopów radioaktywnych w me­dycynie...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Bariera ekologiczna

 

Wzrost demograficzny i gwałtowny przyrost produkcji przemysłowej i rolnej po II wojnie światowej doprowadziły już w latach 60-tych do odczuwalnego 'obciążenia środowiska naturalnego. Tradycyjne regiony klęski ekologicznej, takie jak Zagłębie Ruhry czy Londyn (dziś w znacznej mierze przywrócono w nich...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Wyzwania społeczne i ideologiczne

 

Wiek XIX był epoką burzliwego rozwoju prądów ideowych - zwłaszcza liberalizmu i socjalizmu. Klęska liberalizmu, przypieczętowana przez wyniki I wojny światowej, wywołała pojawienie się konkurujących z socjaldemokracją nurtów totalitarnych - faszyzmu i komunizmu.

Ale spowodowała także rozwój...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Renesans religijny

 

Próbę znalezienia odpowiedzi na podstawowe problemy egzystencji ludzkiej stanowi ożywienie różnych prądów religijnych.

Chrześcijaństwo wyszło zwycięsko z konfrontacji z ateistycznym komuniz­mem. Szczególnie umocnił się w ostatnich dziesięcioleciach Kościół katolicki. Po konserwatywnym pontyfikacie...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Wyzwania polityczne

 

Polityczne wyzwanie, stojące przed ludzkością po wojnie światowej obejmo­wały zarówno zjawiska ze sfery wewnętrznej, jak i międzynarodowej. W posz­czególnych krajach wyzwanie stanowiły tendencje nacjonalistyczne i plemienne waśnie, autorytaryzm i totalitaryzm przywódców, tendencje armii (zwłaszcza w...

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Sytuacja gospodarcza świata w chwili zakończenia II wojny światowej

 

Ogrom strat gospodarczych, które - nakładając się na zniszczenia demogra­ficzne, kulturalne i spustoszenie społeczne - określały oblicze powojennej Euro­py, Azji, Oceanu i znacznej części Afryki trudno dziś wymierzyć suchymi cyframi, dotyczącymi liczby zabitych (ok. 55 min.), rannych (ok. 35 min)...

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Plan Marshalla

 

W latach 1945-7 Stany Zjednoczone zanotowały ogromne nadwyżki bilansu handlowego w obrotach z zagranicą, zwłaszcza z krajami europejskimi. W śro­dowisku amerykańskich ekonomistów pojawiły się ostrzeżenia, iż dalsze pogłębienie ujemnego salda handlowego krajów europejskich w obrotach z USA doprowadzi...

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Od kapitalizmu do gospodarki planowej

 

Sytuację gospodarczą w krajach, które znalazły się w 1944-5 roku w radziec­kiej strefie wpływów, cechował (poza mało zniszczoną Czechosłowacją) chaos, związany z ogromnymi zniszczeniami, zmianami własnościowymi, przeprowa­dzanymi w ramach zadekretowanej odgórnie i niemal jednocześnie we wszystkich...

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Boom koreański

 

Wojna koreańska (1950 - 1953) przyczyniła się do znacznego ożywienia gospodarki krajów Europy Zachodniej, USA, Japonii i Ameryki Łacińskiej. Zamówienia zbrojeniowe, zwiększony popyt na niektóre surowce, wzrost za­potrzebowania na produkty żywnościowe (zwłaszcza mięso) pozwoliły na stwo­rzenie wielu...

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Europa Wschodnia w okresie unifikacji i militaryzacji gospo­darki

 

Odrzucenie Planu Marshalla przez Wschód stanowiło kolejny sygnał, że ; dominacja polityczna i militarna Moskwy doprowadzi także do całkowitego i gospodarczego uzależnienia krajów kierowanego przez nią imperium. Realizo­wane w podobny sposób posunięcia nacjonalizacyjne i reformy agrarne podob­nie...