(48443) 1990 HY5

Czytaj Dalej

LEMAY CURTIS E. (1906-1990) - generał

Amerykański pilot od 1928 r., przed II wojną światową zyskał uznanie jako nawigator US Army Air Corps. W 1942 r. przybył do Wielkiej Bry­tanii w stopniu pułkownika, aby do­wodzić 305 grupą bombową (305 Bomb Group) amerykańskiej 8 ar­mii lotniczej. W grudniu tego roku zaprojektował nową formację...

1990 - nowa prasa

 

W 1990 roku, w wyniku obrad Okrągłego Stołu zlikwidowano Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Instytucję, która w 1946 roku powołana została do kontroli i weryfikacji wszystkich publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych. Taki urząd pomagał władzom w sprawowaniu monopolu w zakresie...

Trzy fazy stosunków między społeczeństwem obywatelskim i państwem w Europie w latach 1945-1990

W latach 1945-1990 stosunki między społeczeństwem obywatelskim i państwem przeszły w Europie Zachodniej przez trzy odmienne fazy.

 Pierwszą, od 1945 roku do drugiej połowy lat sześćdziesiątych, cechowała względna równowaga państwa dobrobytu. Byt to okres ekonomicznego rozwoju i widocznej integracji...

OMÓW RÓŻNICE POMIĘDZY POLSKIMI USTAWAMI O PARTIACH POLITYCZNYCH Z 1990 ROKU ORAZ Z 1997 ROKU

Ustawa z dnia 27-07-1990 roku została przyjęta przez Sejm Kontraktowy. Zawiera 8 artykułów. Zgodnie z nią partia polityczna to organizacja społeczna występująca pod określoną nazwą, stawiająca sobie za cel udział w życiu publicznym w szczególności przez wywieranie wpływu na kształtowanie polityki...

NORBERT ELIAS (1897 - 1990)

Socjolog żydowski, który po ucieczce z Niemiec hitlerowskich znaczną część życia spędził w zapomnieniu w Anglii, odkryty dopiero i w latach osiemdziesiątych i od tego czasu sławny i modny zwłaszcza wśród socjologów europejskich. Najważniejsze dzieła: Uber den Process der Zivilisation [Proces...

MOZAMBIKU WOJNY DOMOWE l PARTY­ZANCKIE 1976-1990.

Front Wyzwolenia Mozambiku (FRELIMO), kierujący zbrojną walką o wyzwolenie Mozambiku spod pa- nowania portugalskiego (patrz mozambiku wojna o niepodległość 1962-1974), po uzys­kaniu niepodległości ustanowił rząd mark­sistowski i stał się jedyną legalną partią polityczną w Mozambiku. W 1976...

NAMIBII WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1966--1990

W 1966 na mocy decyzji Organizacji Narodów Zjednoczonych skończył się man­dat Republiki Południowej Afryki w byłej kolonii niemieckiej w południowo-zachod-niej Afryce, znanej także jako Namibia. Rząd Republiki Południowej Afryki repre­zentujący białą mniejszość, odmówił jednak oddania zarządu i...

NIKARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1982--1990

Wielu byłych członków nikaraguań-skiej Gwardii Narodowej występowało prze­ciw lewicowemu rządowi Frontu Wyzwole­nia Narodowego im. Sandino (sandiniści), który w 1979 przejął władzę w Nikaragui. Spora grupa gwardzistów udała się na emi­grację do sąsiednich państw - Hondurasu i Kostaryki - i...

BETTELHEIM Bruno (1903 - 1990)

Wybór starca

Jeden z największych humanistów i psychologów XX wieku. Pochodził z rodzinyaustriackich Żydów. Przez rok więziony był w Dachau, uwolniony, wyemigrował doAmeryki. Zajmował się leczeniem dziecięcego autyzmu i najcięższych zaburzeńosobowości u dzieci. Wykładał na uniwersytetach, napisał...

Przebieg prywatyzacji w polsce w latach 1990-2004r

Poprzez pojęcie prywatyzacji rozumiemy zmianę stosunków własnościowych polegającą na udostępnieniu udziałów i akcji przedsiębiorstw państwowych przekształcanych w spółki lub na sprzedaży przedsiębiorstw bądź ich składników majątkowych osobom prywatnym (fizycznym i prawnym); także zwrot odpowiedniej części majątku w wypadku rozwiązania osoby prawnej. Nierozłącznym pojęciem związanym z polską prywatyzacją jest pojęcie transformacji gospodarczej. Transformacja ...

Struktura Clarka-fishera oraz hipoteza waltera galensona ,a przeobrażenia struktur zatrudnienia w hiszpanii w latach 1990-2000.

Wstęp W roku 1990, a więc na początku badanego okresu struktura zatrudnienia w Hiszpanii przedstawiała się inaczej niż w Polsce. Była to struktura znacznie bardziej nowoczesna, bardziej odpowiadała strukturze Gospodarki Opartej na Wiedzy – mniej ludzi pracowało w sektorze I, natomiast więcej pracowało w usługach. Podobny stosunek pracujących w sektorze II odnotowano w Hiszpanii, jak i w Polsce( chodzi oczywiście o wartości względne). Oto, jak przedstawiała się ...

Polityka banku centralnego w Polsce, w latach 1990 – 2009

Spis treści Wstęp…………………………………………………………………………………. I. Pojęcie banku centralnego, jego rozwój na świecie i w Polsce……………. 1.1. Pojęcie i rozwój banku centralnego na świecie………………………. 1.2. Uformowanie się banku centralnego w Polsce………………………….. II. Zasady funkcjonowania banku centralnego……………………………………. 2.1. Organy banku ...

Polityka pieniężna NBP 1990-2005

Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji RP „Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza”. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim w art. 3 określa, że „podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP”. Współcześnie banki centralne przez stabilność cen rozumieją inflację na tyle niską, aby nie wywierała ona ...

Zmiany w systemie oświatowym w Polsce po 1990 roku

Reformy systemu edukacji w Polsce były procesem zmian zaplanowanych na kilka etapów i realizowanych w kolejnych latach. Wprowadzenie zmian miało na celu podwyższenie poziomu edukacji oraz znaczne zbliżenie się do standardów panujących w Unii Europejskiej. Bardzo ważne jest, aby wprowadzać zmiany, które mają przynieść korzyści i poprawę, jednak zawsze istnieje ryzyko niepowodzenia lub jakiś niedopracowanych szczegółów, które wychodzą na jaw dopiero po czasie. Reformy ...